Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava

Nemocnica Staré Mesto

Mickiewiczova 13,

vchod E, 3 poschodie (sekretariát, pedagogické miestnosti, špecializované ambulancie, denné sanatórium, oddelenie porúch výživy)

vchod H, 2. poschodie (prijímacia ambulancia, lôžková časť)

813 69 Bratislava

Sekretariát kliniky

Tel. +421-2-57290385

Fax. +421-(0)2-57 290 288

Prednosta kliniky:

Doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

+421-2-57290 385

jan.pecenak(at)sm.unb.sk

Zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť:

MUDr. Ivan André, PhD.

+421-2-57290346

ivan.andre(at)sm.unb.sk

Zástupca prednostu pre pedagogiku:

doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.

+421-2-57290451

viera.korinkova(at)sm.unb.sk

Tajomník :
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD

+421-2-57290 188

luba.izakova@nextra.sk

Profesori:

Docenti :

doc. MUDr. Tatiana Čaplová, CSc.

doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.

doc.MUDr. Ján Pečeňák, PhD.

Doc.PhDr. Eva Morovicsová, PhD

Odborní asistenti:

MUDr.Ľubomíra Izáková,PhD.

MUDr.Peter Janík,PhD.

MUDr.Danka Krajčovičová,PhD.

MUDr. Mária Králová, CSc.

MUDr. Michal Turček,PhD.

PhDr. Katarína Vajdičková, CSc.

MUDr. Viktor Segeda

Vedeckí pracovníci:

Doktorandi :

MUDr. Sylvia Poláčková

 

Stručná charakteristika, prezentácia oblasti činnosti a výskumu kliniky

Veda - výskum

 • klinická psychopatológia: zákonitosti symptomatologickej výstavby psychických porúch, vplyv diagnostických systémov na psychopatogenézu, monosymptomatické psychózy
 • alkoholové a nealkoholové závislosti: diagnostika závislosti od alkoholu (skríningové metódy), detoxifikačné metódy v liečbe závislosti od heroínu
 • demencie: Alzheimerova demencia - validizácia slovenskej verzie hodnotiacej škály ADAS-cog (Alzheimer´s Dementia Assessement Scale - cognitive), diferenciálna diagnostika zriedkavejších typov demencie
 • poruchy výživy: špecializované oddelenie - sledovanie významu organicity, psychiatrickej a somatickej komorbidity pre liečbu a prognózu mentálnej anorexie/bulímie
 • klinická psychofarmakológia: klinické skúšanie psychofarmák - fázy III.a, III.b 
 • súdna psychiatria, postgraduálne kurzy v oblasti súdnej psychiatrie. Publikačná a expertízna činnosť
 • psychiatrická epidemiológia, prevalencia depresívnych porúch (štúdia EPID),  anxióznych porúch (štúdia EPIA) a alkoholizmu a fajčenia (štúdia EPIAF) v slovenskej populácii
 • klinická farmakológia – psychofarmakoterapia – klinické štúdie, metódy hodnotenia efektu a bezpečnosti

Unikátne metódy

SIMA (skrátený inventár markerov alkoholizmu ) - vypracovanie skríningovej metódy. Určená lekárom nepsychiatrom. Overená senzivita, špecificita.
ADAS-cog (Alzheimer´s Dementia assessement Scale-cognitive) - validizácia slovenskej verzie škály. Určená na hodnotenie závažnosti poruchy kognitívnych funkcií typických pre Alzheimerovú demenciu. Určená na včasnú diagnostiku (dif. dg.) Alzheimerovej demencie pre zaškoleného užívateľa (psychiater, gerontopsychiater, geriater).

Najvýznamnejšie výsledky

Vedecké poznatky

 • Štúdiou EPID sa získali prvé psychiatricko-epidemiologické poznatky platné pre celú populáciu Slovenska. Išlo o reprezentatívny populačný prieskum (vzorka 1 212 osôb). Monografia bola odmenená Cenou SLF za vedeckú literatúru za rok 2003
 •  
 • Štúdiou EPIA sa získali obdobným spôsobom údaje o prevalencii anxióznych porúch na Slovensku (vzorka 1 250 osôb). 
 • Štúdia EPIAF bola súčasťou širšie koncipovanej štúdie EPIA. Išlo o prierezovú štúdiu dospelej populácie na Slovensku. Získali sa údaje o prevalencii  typu konzumu alkoholu a nikotínu Velkosť výberového súboru bola 1250 osôb.
 • Priebežne publikujeme výsledky prieskumu súseností študentov slovenských vysokých škol s návykovými  látkami, podobne aj výsledky štúdie vybraných psychických porúch (depresie, poruchy príjmu potravy) a škodlivého užívania (závislosti) od návykových látok.
 • Z oblasti psychofarmakoterapie sme publikovali výsledky hodnotenia bezpečnosti akútnej aj dlhodobej liečby antipsychotikami.

Granty

 • Grant VEGA 2/0110/12, doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD: Úloha zdravotníckeho personálu vo vývoji starostlivosti o zdravie na Slovensku od vzniku ČSR do začiatku 50. Rokov 20. storočia
 • Grant SPS 1/05 2005 - 2006 : EPIA, prof. MUDr.V.Novotný,CSc.a kol. Epidemiológia anxiety
 • VEGA, reg. č. 1/2296/05 (riešenie v r. 2005-2007), Doc.MUDr.V. Kořínková,CSc.: Parametre bezpečnosti liečby psychických porúch v podmienkach hospitalizácie
 • Grant UK, č.projektu 49/2006, MUDr.M.Turček: Afektívne poruchy a užívanie návykových látok
 • Grant UK, č.projektu 106,2007, MUDr.Z. Hapalová: Využitie kresby s diagnostickom a terapeutickom procese psychóz
 • Grant SPS 1/05 2007: EPIAF –prof.MUDr.V.Novotný,CSc. a kol.: Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku
 • VEGA, reg.č.1/4272/07, prof.MUDr.V.Novotný,CSc.: Študenti vysokých škôl a návykové látky
 • VEGA reg. č. 2/0097/10, doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD: Spoločenské predpoklady a dôsledky vývoja vedy a techniky na Slovensku v rokoch 1918-1989
 • VEGA, doc. MUDr. J. Pečeňák, CSc, Štúdium mechanizmov periférneho protizápalového pôsobenia antidepresív. Spoluriešitelia: Doc. MUDr. Mravec Boris, PhD., MVDr. Ondičová Katarína,.

 


Najvýznamnejšie vedecké publikácie :

 • Morovicsová, E. a kol. Komunikácia v medicíne. Bratislava: UK, 212 s. 2014. ISBN 978-80-223-3620-8
 • Novotný,V.. a kol.: Špeciálna psychiatria UK Bratislava, 2010, 246s.
 • Kolibáš,E.: Príručka klinickej psychiatrie. Psychoprof, spol. s r.o., Nové Zámky, 2010, 304s, ISBN 978-80-89322-05-3
 • Novotný V. (Ed.): Kapitoly z psychopatológie 2. Psychoprof, spol. s r.o., Nové Zámky, 2010, 92s, ISBN 978-80-89322-02-2 (Guensbergerova cena Slovenskej psychiatrickej spoločnosti za rok 2009)
 • Žucha,I., Čaplová,T a kol.: Lekárska psychológia, Bratislava,UK, 2008
 • Heretik,A.,jr., Heretik,A.,sj., Novotný,V., Ritomský,A., Pečeňák,J.: EPIAF: Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku. Psychoprof, spol. s r.o., Nové zámky, 2008, 152s. ISBN 978-80-89322-01-5

·         Cook,J., Novotný,V., André,I.: Toxické psychózy 4.časť-náš klinický súbor. Alkohol.Drog.Záv. (Protialkoholický obzor),43,2008,3, s.149-157

·         Čaplová,T., Krajčovičová,D., Hapalová,Z.: Využitie kresby ľudskej postavy na sledovanie efektu liečby v psychiatrii. Psychiat. Psychoter Psychosom.,15,2008,1,s.3-6

·         Kolibáš,E., a kol: Všeobecná psychiatria - 2.doplnené vydanie-Bratislava:UK,2007,184s. ISBN 978-80-223-2388-8

·         Kolibáš,E., Novotný,V.: Alkohol-Drogy-Závislosti: Psychické poruchy spojené s užívaním návykových látok.1.vyd.Bratislava UK,2007,260s. ISBN 978-80-223-2315-4 (Cena prof. Matulaya Slovensjkej psychiatrickej spoločnosti za rok 2007)

·         Turček,M.: Poruchy príjmu potravy a nadužívanie návykových látok. I., II.časť Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor),42,č.1 s.89-102, č 2., s. 51-58

·         Pečeňák,J.: Relapse prevention in schizophrenia: evidence from long-term, randomised, double-blind clinical trials. Neuroendocrinology Letters,28,Suppl.1,2007,s.49-70

·         V. Novotný, A. Heretik,sr., A. Heretik Jr.,J. pečeňák, A. Ritomský:EPIA- epidemiológia vybraných úzkostných porúch na Slovensku. Psychoprof, Nové Zámky, 2006, ISBN 80-968798-6-3. (Guensbergerova cena SPS za rok 2006)

·         Füredi J., Mohr P., Swingler D., Bitter I., Gheorghe M. D., Hotujac L., Jarema M., Kocmur M., Koychev G. I., Mosolov S. N., Pečeňák Ján., Rybakowski J., Švetska J., Sartorius N.: Psychiatry in selected countries of Central and Eastern Europe: an overview of the current situation In: Acta Psychiatrica Scandinavica. - Vol. 114, No. 4 (2006), s. 223-231

·         Treuer T., Anders M., Bitter I., Dobre G., Pečeňák J., Dyachkova Y., Harrison G., O´Mahoney J.: Effectiveness and tolerability of schizophrenia treatment in Central and Eastern Europe: results after 1 year from a prospective, observational study (IC-SOHO) In: International Journal of Psychiatry in Clinical Practice. - Vol. 10, No. 2 (2006), s. 78-90

·         Izáková Ľ., Novotný V., André I.: Klinické aspekty suicidality In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 102, č. 3 (2006), s. 137-141

·         André I., Novotný V., Cook J.: Toxické psychózy : 2. časť - psychopatológia toxických psychóz In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - Roč. 41, č. 2 (2006), s. 77-83

·         Žucha I., Novotný V., Čaplová T.: Štúdia právneho cítenia študentov medicíny In: Psychiatria. - Roč. 13, č. 1-2 (2006), s. 37-38

·         Kořínková,V.: Antipsychotiká, Antidepresíva. In: Kriška. M. A kol.: Memorix klinickej farmakológie (2.doplnené a prepracované vydanie), Bratislava, SAP,2006, 610s., ISBN 80-89104-92-4

·         Pidrman V., Kolibáš E.: Změny jednání senioru, 1. vyd., Praha: Galén, 2005, 189 s.

·         Pečeňák J.: Prevalence of sexual dysfunction in patients with schizophrenia: International Journal of Neuropsychopharmacology, Vol. 8, No. 2 ( 2005 ), p. 195-201.

·         Novotný V., Valuch J.: Úmrtia s pozitívnym nálezom metadómu In: Alkoholizmus a drogové závislosti, roč. 40, č. 3, (2005), str. 139-148.

·         Heretik A. sen, Novotný V., Pečeňák J., Ritomský A.: EPI D - Epidemiology of depression in connection to socio-demographic factors, In: European Psychiatry, Vol. 20, Suppl. 1 (2005), p. S146-S147.

 

Pedagogogická činnosť kliniky: pregraduálna výučba

Klinika zabezpečuje výuku vo všetkých lekárskych a vo väčšine nelekárskych smeroch štúdia na LF UK Bratislava (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, a fyziatria). Učíme  Lekársku psychológiu, Psychiatriu, Lekársku psychológiu a komunikáciu, Mentálne zdravie a psychiatriu, Psychoterapiu. Z povinne voliteľných predmetov vyučujeme Drogy a drogové závislosti a Psychoterapia pre poslucháčov 4.a5.ročníka lekárskych smerov. Vyučovanie sa realizuje paralelne v slovenskom, ako aj anglickom jazyku pre zahraničných študentov. Okrem toho učíme dva predmety pre Filozofickú fakultu UK (Psychiatria a Základy psychofarmakológie) a jeden predmet pre Právnickú fakultu UK  a pre Akadémiu policajného zboru (Súdna psychiatria).

Pedagogická činnosť kliniky, postgraduálna výučba: doktorandské štúdium

Psychiatrická klinika LFUK má akreditáciu na doktorandské štúdium. Aktuálne absolvujú toto štúdium 2 interní  a 6 externých doktorandov.

Doktorandské výskumné projekty (aktuálni interní doktorandi)

Názov: Faktory ovplyvňujce rehospitalizáciu pacientov so schizofréniou
Doktorand: MUDr.Mgr.Helena Aziri
Školiteľ: doc. MUDr. J.Pečeňák,CSc.

 

Názov: Nežiaduce účinky antipsychotík                                                             Doktorand: MUDr. Sylvia Poláčková

Školiteľ: doc. MUDr. J. Pečeňák, CSc

 

Externí doktorandi:

 

Názov: Depresia pri somatických a psychických poruchách                                Doktorand: MUDr. Slávka Dubinská (Košice)

Školiteľ: Prof. MUDr. V. Novotný, CSc

 

Názov: Komorbidita abnormalít porúch štítnej žľazy a depresie                          Doktorand: MUDr. Jana Vančíková (Košice)

Školiteľ: Prof. MUDr. V. Novotný, CSc

 

Názov: Depresívna epizóda pri unipolárnej a bipolárnej depresii                         Doktorand: MUDr. Boris Moťovský (Trenčín)

Školiteľ: doc. MUDr. J. Pečeňák, CSc

 

Názov: Vplyv depresivnej poruchy na sexualne funkcie a na hodnotenie sexualnych neziaducich ucinkov antidepresiv

Doktorand: MUDr. Barbora Vašečková (Bratislava)

Školiteľ: Doc. MUDr. V. Kořínková, CSc

 

Názov: Vyznam subjektivneho prezivania ucinku lieku pre hodnotenie bezpecnosti liecby antipsychotikami

Doktorand MUDr.Andrea Balazova od r.2010:

Školiteľ: Doc. MUDr. V. Kořínková, CSc

 

Názov: Suicidalita pacientov s psychickými problémami                                    Doktorand: MUDr. H. Bednářová (Košice)

Školiteľ: doc. MUDr. J. Pečeňák, CSc

 


Pedagogická činnosť kliniky, postgraduálna výučba: špecializačná príprava

 • Akreditácia Psychiatrickej kliniky LFUK na poskytovanie výučby v rámci špecializačnej prípravy v odbore Psychiatria od akad.roku 2007/2008.  
 • Pre atestovaných psychiatrov organizuje Psychiatrická klinika raz ročne kurz súdnej psychiatrie, informácie a prihlášky sú na webovej stránke www.psychiatry.sk