Informácie o prijímacom konaní na LFUK pre akademický rok 2015/2016

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
študijné oddelenie, Špitálska 24, 813 72 Bratislava 1
tel.: 02/59357 677,   fax: 02/59357 678
e-mail: lucia.magdolenova(at)fmed.uniba.sk

 

Termín podania prihlášky:            do 28.februára 2015 na adresu: Lekárska fakulta UK v Bratislave,
                                                                                               Špitálska 24, 813 72 Bratislava 1  

Termín konania prijímacej skúšky: 8.-16. jún 2015 študijný program všeobecné lekárstvo
                                                             17.-18. jún 2015 študijný program zubné lekárstvo
- konkrétny termín prijímacej skúšky určuje uchádzačom fakulta spravidla podľa abecedy

Náhradný termín:                       19. jún 2015 pre obidva študijné programy

Elektronická prihláška - návod na vyplnenie

Elektronická prihláška - registrácia a vyplnenie prihlášky

Akreditované študijné programy: 

 

Študijný program

  

 

Forma

 štúdia

 

Získaný titul

 

Dĺžka štúdia

  

PP- slovenská výučba  

 

PP- anglická výučba

 

všeobecné lekárstvo

 

denná

 

MUDr.

 

6 rokov

 

250

 

200

 

zubné lekárstvo

 

denná

 

MDDr.

 

6 rokov

 

40

 

30

  PP - predpokladaný počet prijatých uchádzačov v takom počte, aby počet zapísaných študentov dosiahol minimálne uvedené počty.

Poplatok spojený s materiálnym zabezpečením prijímacieho konania: 80 € (za každý študijný program)
- uhradí uchádzač na bankový účet : IBAN SK65 8180 0000 0070 0013 5249, variabilný symbol 20152, konštantný symbol 0308, názov príjemcu: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Špitálska 24, 813 72 Bratislava. V prípade úhrady zo zahraničia uchádzač uvedie k účtu SWIFT kód banky SUBASKBX.

Podmienky zaradenia do prijímacieho konania
- riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami (potvrdenie lekára o zdravotnom stave, kópia dokladu o úhrade poplatku za prijímacie  konanie).
- neúplná a nepodpísaná prihláška nebude zaevidovaná a akceptovaná (napr. bez rodného čísla, zaplatenia poplatku, potvrdenia o zdravotnom stave, podpisu uchádzača o štúdium).
- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška. Zmeny študijných programov zaevidovaných v prihláškach na štúdium sú po 28.02.2015 neprípustné.

Podmienky prijatia
- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
- absolvovanie prijímacej skúšky
- podmienky prijatia zahraničných študentov vrátane štipendistov vlády SR na slovenskú výučbu sú rovnaké ako podmienky prijatia študentov SR - podľa úspešnosti na prijímacej skúške
-  podmienky prijatia študentov - samoplatcov  na anglickú výučbu - podľa úspešnosti na prijímacej skúške

Prijímacia skúška, forma a obsah
- v deň konania prijímacej skúšky uchádzač predloží úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (vyžaduje sa overenie u notára, matričnom úrade, NIE overenie strednou školou). Uchádzači zo zahraničných stredných škôl predložia nostrifikované maturitné vysvedčenie s úradným prekladom do slovenského jazyka. Neoverené kópie maturitného vysvedčenia, rovnako ako nenostrifikované maturitné vysvedčenia nebudú akceptované a uchádzač nebude pripustený na prijímaciu skúšku.
- prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok). Rozsah a úroveň vyžadovaných vedomostí a schopností sú dané obsahom stredoškolských učebných osnov. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať, je 800. Písomný test trvá 3 hodiny.
- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok jednej prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre druhý študijný program

Náhradný termín prijímacej skúšky
-môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada a zdokladuje dôvod neprítomnosti na riadnom termíne prijímacej skúšky. Dôvodom môže byť náhle ochorenie, štúdium v zahraničí, ak je prípravou na štúdium na LFUK alebo účasť uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte Univerzity Komenského. Zdokladovanú žiadosť o náhradný termín zašle uchádzač na dekanát Lekárskej fakulty UK v Bratislave až po doručení pozvánky  na prijímaciu skúšku.

Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky
- testy vyhodnocujú zamestnanci LFUK poverení dekanom fakulty v súlade s prijatým systémom bodovania.
- fakulta zverejní výsledky prijímacej skúšky podľa študijných programov a čiarových kódov v deň jej konania na webovej stránke fakulty www.fmed.uniba.sk a na výveske Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4.

Ďalšie informácie o prijímacom konaní:
- prihlášku je možné vyplniť:
a) elektronickou formou cez systém AIS2. Uchádzač je povinný prihlášku vytlačiť a podpísanú zaslať na adresu fakulty
b) tlačenou formou (na predpísanom tlačive - Prihláška na vysokoškolské štúdium - spojený I. a II. stupeň štúdia). Aktuálny formulár prihlášky je zverejnený na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  htt/www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/.

- potvrdenie prihlášky strednou školou sa vyžaduje len od tohtoročných maturantov, fakulta nevyžaduje uvedenie prospechu zo štúdia na strednej škole.

- pomernú časť poplatku vo výške 70 € vráti fakulta iba tým uchádzačom, ktorí najneskôr do 28. februára 2015 oznámia, že prihlášku na štúdium rušia. Ak sa uchádzač nemôže z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť na prijímacej skúške, fakulta poplatok nevráti.

- prílohy: doklad o zaplatení poplatku a potvrdenie lekára o zdravotnom stave uchádzač upevní na 3. stranu prihlášky.

- Lekárska fakulta ponúka záujemcom o štúdium Podklady k prijímacím skúškam z biológie a chémie. Podklady je možné zakúpiť do vypredania zásob v predajni kníh a skrípt Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, kontakt 02/59357445.

Ubytovanie
Lekárska fakulta UK môže poskytnúť ubytovanie vo vysokoškolských internátoch iba obmedzenému počtu prijatých uchádzačov podľa pridelenej kapacity ubytovania.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., tel. 02/57290737
Uchádzač so špecifickými potrebami môže požiadať o formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby - formulár žiadosti.

Uplatnenie absolventov
Absolventi doktorského štúdia sa môžu uplatniť vo všetkých zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, v ďalších funkciách, napr. ako odborný poradca v rámci poisťovní, revízny lekár, v riadiacich a organizačných funkciách v oblasti zdravotníckych a farmaceutických zariadení, ako aj v oblasti pedagogiky.