Všeobecné informácie

        Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave bola založená v roku 1919 ako jedna zo štyroch fakúlt novej univerzity a prvá lekárska fakulta na Slovensku vôbec. Význam LF UK spočíva predovšetkým v jej pedagogicko-výchovnom a vedecko-výskumnom pôsobení, liečebno-preventívnej a inej odbornej činnosti. Úlohou LF UK je pregraduálna výchova poslucháčov, v rámci ktorej získavajú všeobecné medicínske vzdelanie. Výučba všeobecného lekárstva a zubného lekárstva prebieha v slovenskom i anglickom jazyku.
      Výchova nových vedeckých pracovníkov sa uskutočňuje formou postgraduálneho doktorandského štúdia, ktoré má dve formy: internú a externú.

Podrobné informácie o prijímacom konaní.

Pravidlá prijímacieho konania sú uvedené v Študijnom poriadku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Akreditované študijné programy 

Študijný odbor

(číslo a názov)

Stupeň

 štúdia

Forma

štúdia

Štandardná

dĺžka štúdia

v rokoch

Titul

Garanti študijných programov

7.1.1.

všeobecné lekárstvo

spojený

1. a 2.

denná

6

MUDr.

prof. MUDr. P. Labaš, CSc.

prof. MUDr. P. Babál, CSc.

prof. MUDr. P. Ponťuch, PhD.

7.2.1.

zubné lekárstvo

spojený

1. a 2.

denná

6

MDDr.

prof. MUDr. P. Stanko, PhD.

 

Študijný program všeobecné lekárstvo

Študijný program zubné lekárstvo

Informácia o možnostiach štúdia na vysokej škole
(par. 2 Vyhl. MŠ SR č. 614/2002 Z.z.)

Štúdijné oddelenie:
tel.: +421-2-59357 677, 460, 469
fax: +421-2-59357 201

Výučba v EN jazyku:
tel.: +421-2-59357 225, 462
e-mail: studijne.info(at)fmed.uniba.sk