Informácie o prijímacom konaní na LFUK pre akademický rok 2014/2015

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
študijné oddelenie, Špitálska 24, 813 72 Bratislava 1
tel.: 02/59357 677, (471),  fax: 02/59357 678
e-mail: lucia.magdolenova(at)fmed.uniba.sk

 

Otvárané akreditované študijné programy a plánované počty študentov: 

Študijný program

Forma
štúdia

Získaný
titul

 Dĺžka
štúdia

PP -
slovenská
výučba

PP -
anglická
výučba

všeobecné lekárstvo - VL/VLa

denná

MUDr.

6 rokov

300

150

zubné lekárstvo - ZL/ZLa

denná

MDDr.

6 rokov

35

30

Vysvetlivky:
VLa, ZLa: študijný program v anglickom jazyku je určený predovšetkým pre zahraničných uchádzačov -samoplatcov.  
PP: predpokladaný počet prijatých uchádzačov v takom počte, aby počet zapísaných študentov dosiahol minimálne uvedené počty.

Termín podania prihlášky:             do 28. februára 2014

Termín konania prijímacej skúšky:  9.6.2014 - 17.6.2014 všeobecné lekárstvo
                                                 18.6.2014 - 19.6.2014 zubné lekárstvo

                                                 20.6.2014 - náhradný termín

Uchádzači sú zaradení na termín prijímacej skúšky v poradí podľa abecedy.

Náhradný termín prijímacej skúšky:
- môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada a zdokladuje dôvod neprítomnosti na riadnom termíne prijímacej skúšky. Dôvodom môže byť náhle ochorenie, štúdium v zahraničí, ak je prípravou na štúdium na LFUK alebo účasť uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte Univerzity Komenského.

Poplatok: 70 EUR (za jeden študijný program)

Údaje potrebné pre úhradu poplatku bankovým prevodom:
Banka: Štátna pokladnica
Kód banky: 8180
Účet: 7000135249          
Variabilný symbol: 20142
Konštantný symbol: 0308

Údaje pre úhradu poplatku zo zahraničia:
SWIFT: SPSRSKBA
IBAN: SK6581800000007000135249       
                  
Názov a adresa príjemcu:
Lekárska fakulta  Univerzity Komenského v Bratislave
Špitálska 24
813 72 Bratislava 1

Poplatok za prijímacie konanie uhradí uchádzač poukážkou typu na adresu fakulty alebo formou bankového prevodu. Kópiu ústrižku o zaplatení, resp. potvrdenia banky o realizácii platby (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte) uchádzač priloží k prihláške.
Pomernú časť poplatku (60 €) je možné vrátiť iba tým uchádzačom, ktorí najneskôr do 28. februára 2014 oznámia fakulte, že prihlášku na štúdium rušia. V prípade, ak sa uchádzač nemôže z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť na prijímacích skúškach, fakulta poplatok nevráti.

Prihláška na štúdium

Uchádzači o štúdium môžu podať prihlášku elektronickou formou -  návod na vyplnenie elektronickej prihlášky

elektronická  prihláška - prihlásenie  

Uchádzač, ktorý si podáva elektronickú prihlášku, je povinný prihlášku vytlačiť a zaslať na adresu fakulty. Až zaslanú a uchádzačom podpísanú prihlášku je možné zaregistrovať.
alebo
tlačenou formou (na predpísanom tlačive - Prihláška na vysokoškolské štúdium - spojený prvý a druhý stupeň v jednom celku). Upozornenie: od akademického roka 2013/2014 je potrebné použiť nový formulár prihlášky na vysokoškolské štúdium. Formulár si môžete stiahnuť na stránke: https://www.minedu.sk/data/att/5427.pdf

Potvrdenie prihlášky strednou školou sa vyžaduje len od tohtoročných absolventov. Uchádzači, ktorí maturovali v predchádzajúcom období, podávajú prihlášku bez potvrdenia strednou školou.
Lekárska fakulta od všetkých uchádzačov o štúdium vyžaduje potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe. Uchádzač, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP, zašle s prihláškou kópiu dokladu (preukazu ZŤP, rozhodnutia).
 
Ak si uchádzač podáva prihlášku na všeobecné lekárstvo aj zubné lekárstvo, musí  prihlášku podať osobitne na každý študijný program.  Zmeny študijných programov  zaevidovaných v prihláškach na štúdium sú po 28. 02. 2014 neprípustné.

Neúplná a nepodpísaná prihláška uchádzača nebude zaevidovaná a akceptovaná (napr. bez rodného čísla, zaplatenia poplatku, potvrdenia o zdravotnom stave, podpisu uchádzača o štúdium).

S prihláškou sa nezasiela životopis, vysvedčenia, diplomy, osvedčenia !

Prijímacia skúška
Základnou podmienkou účasti na prijímacej skúške je zloženie maturitnej skúšky. V deň konania prijímacej skúšky každý uchádzač predloží úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (vyžaduje sa overenie u notára, matričnom úrade, NIE overenie strednou školou). Uchádzači zo zahraničných stredných škôl predložia nostrifikované maturitné vysvedčenie s úradným prekladom do slovenského jazyka.

Neoverené kópie maturitného vysvedčenia, rovnako ako nenostrifikované maturitné vysvedčenia nebudú akceptované a uchádzač nebude pripustený na prijímaciu skúšku.

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok). Rozsah a úroveň vyžadovaných vedomostí a schopností sú dané obsahom stredoškolských učebných osnov. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať, je 800. Písomný test trvá 3 hodiny.

Prijímacia skúška sa koná na každý študijný program zvlášť, pričom výsledky jednej prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre druhý študijný program.

Lekárska fakulta ponúka záujemcom o štúdium Podklady k prijímacím skúškam z biológie a chémie. Podklady je možné zakúpiť v predajni kníh a skrípt Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4, Bratislava kontakt 02/59357 445.

Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky
Testy vyhodnocujú pracovníci poverení dekanom Lekárskej fakulty UK v súlade s prijatým systémom bodovania. Fakulta zverejní výsledky prijímacej skúšky podľa študijných programov a čiarových kódov v deň jej konania, na internetovej stránke fakulty www.fmed.uniba.sk a na výveske Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4.


Podmienky prijatia na štúdium
• úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
• úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Požiadavky na prijatie zahraničných študentov
• uchádzači z členských štátov EÚ, uchádzači - cudzinci s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ, Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej republiky a Ukrajiny môžu študovať bezplatne v slovenskom jazyku; musia dosiahnuť rovnakú úspešnosť ako slovenskí uchádzači
• štipendisti - minimum 50 % úspešnosť z maxima 800 bodov na prijímacej skúške
• samoplatcovia - úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Dekan fakulty má právo namiesto prijatých uchádzačov, ktorí oznámia, že nenastúpia na štúdium, prijať ďalších uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacej skúšky v jednotlivých študijných programoch.

Koordinátor pre prácu so študentami so špecifickými potrebami
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., tel.: 02/57290385

Ubytovanie
Lekárska fakulta UK môže poskytnúť ubytovanie v internáte iba obmedzenému počtu prijatých uchádzačov podľa pridelenej kapacity ubytovania.

Uplatnenie absolventov
Absolventi doktorského štúdia sa môžu uplatniť vo všetkých zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, v ďalších  funkciách  napr. ako odborný poradca v rámci poisťovní, revízny lekár, v riadiacich a organizačných funkciách v oblasti zdravotníckych a farmaceutických zariadení, ako aj v oblasti pedagogiky.