Študijný odbor:  7.2.1. zubné lekárstvo

Študijný program:  zubné lekárstvo
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2. 
Forma štúdia:  denná

Garant štúdia: prof. MUDr. L. Izakovičová Hollá, PhD.
                    

Charakteristika študijného programu

        Zubné lekárstvo je samostatný medicínsky program, ktorého náplňou je diagnostika, prevencia a liečba chorobných stavov ústnej dutiny a chrupu. Zahŕňa hlavne problematiku dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich chronicky infekčných ochorení ľudskej populácie – zubného kazu a parodontopatií a ich komplikácií, ako aj  ďalších stavov postihujúcich ústnu dutinu a čeľustno - tvárovú oblasť. Rozsah vedomostí všeobecno-medicínskych disciplín je v rozsahu potrebnom pre tvorbu a podporu zdravia všeobecne so špeciálnym zameraním na zdravie a choroby ústnej dutiny v súvislosti s integritou celého organizmu.

Profil absolventa

        Absolvent študijného programu zubné lekárstvo získa dostatočné teoretické znalosti, praktické poznatky a potrebnú zručnosť, aby mohol po skončení štúdia samostatne vykonávať základné úkony  v preventívnej a liečebnej zubolekárskej starostlivosti.
        V teoretickej rovine ovláda potrebné poznatky teoretických a predklinických predmetov a klinických odborov medicíny a predovšetkým zubného lekárstva v kontexte s integritou celého organizmu.
        Po praktickej stránke si zo zubného lekárstva osvojí základné diagnostické, terapeutické a preventívne postupy tak, aby bol schopný samostatne vykonávať všetky bežné praktické výkony a úkony v ústnej dutine a tieto mohol uplatniť samostatne vo svojom povolaní a  v samostatnej praxi.
        Pri svojej činnosti uplatňuje všeobecno-medicínsky pohľad, multidisciplinárny medicínsky prístup a riadi sa vedeckými základmi medicíny a odboru. Pozná súvislosti medzi prejavmi celkových ochorení a ich vzťahov s ochoreniami v oblasti ústnej dutiny a tváre, ktoré vychádzajú zo štúdia všeobecne-medicínskych klinických predmetov.
        Dokáže samostatne stanoviť komplexný liečebne-preventívny plán ošetrenia pacienta a realizovať ho na základe súčasných vedomostí a poznatkov z celého komplexu predmetov zubného lekárstva  a organizácie práce zubného lekára.
Požadovaná úroveň jeho schopností a vedomostí  je v zhode so Smernicou rady č.78/686/EEC členských krajín EÚ akceptovanou MŠ SR.