S kým sa u nás môžete stretnúť... Who You can meet...

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Prednostka Fyziologického ústavu LFUK

je profesorkou v odbore normálna a patologická fyziológia na LFUK v Bratislave. Špecializuje sa na  lekársku neurofyziológiu a fyziológiu vyšších nervových činností. Je zakladateľkou vedeckej školy, ktorá sa zaoberá výskumom pohlavných hormónov a ich vplyvu na kognitívne funkcie v súvislosti s pohlavným dimorfizmom. Je riešiteľkou viacerých grantových projektov, v rámci ktorých sa skúma možný vplyv testosterónu na inteligenciu  človeka a aj možná účasť testosterónu v etiológii autizmu.

Professor Daniela Ostatnikova, MD, PhD.

The head of Institute of Physiology

she is a professor in normal physiology and pathophysiology at Medical faculty Comenius University in Bratislava. She focuses herself on neurophysiology and physiology of higher brain functions. She gave input to foundation of hormonal research and their influence on cognitive function in relation to gender dimorphism. She is a principal investigator of several grant projects dealing with possible role of testosterone on human intelligence and pathogenesis of autism.

 

Doc. MUDr. Dušan Michalík, CSc.

Docent v odbore normálna a patologická fyziológia na LF UK v Bratislave, Zameriava sa na klinickú fyziológiu a patofyziológiu kardiovaskulárneho systému. V rokoch 1971-1987 pracoval na Oddelení klinickej fyziológie Ústavu patologickej fyziológie LF UK, kde sa venoval problematike vývinových zmien funkcií krvného obehu, a tiež variáciám elektrického poľa srdca.

 

Associate professor of normal and pathological physiology at CUFM in Bratislava. His main interest is clinical physiology and pathophysiology of cardio-vascular system. In the years 1971-1987 he worked onb the Department of Clinical Physiology, Institute of Pathophysiology CUFM in Bratislava. He was engaged in research on developmental changes of the cardiovascular system and on cardiac electrical field variability.

Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.

Absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave. V rámci doktorandského štúdia, ktoré absolvoval na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV (školiteľ RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.), sa venoval riešeniu problematiky centrálnej regulácie činnosti sympatikoadrenálneho systému. V roku 2008 obhájil habilitačnú prácu s názvom “Neurobiologický princíp patofyziológie nádorových ochorení “. Venuje sa výskumu úlohy neuro-endokrinno-imunitných interakcií v etiopatogenéze somatických chorôb.

A graduate of the Medical Faculty of the Comenius University in Bratislava. In his PhD study, completed at the Institute of Experimental Endocrinology SAS (supervisor RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.), he investigated central regulation of sympathoadrenal system activity. He defended habilitation thesis in 2008 (Neurobiological principles of pathophysiology of cancer). The area of interest includes the role of neuro-endocrine-immune interactions in etiopathogenesis of somatic diseases.

 

MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

Zástupkyňa prednostky ústavu

Absolventka Lekárskej fakulty UK v Bratislave, kde neskôr obhájila aj svoju dizertačnú prácu a získala hodnosť PhD. v odbore normálna a patologická fyziológia. Postgraduálne štúdium na University of London vo Veľkej Británii ukončila získaním titulu Master of Human Nutrition. Po ukončení štúdia sa 12 rokov venovala vedeckej a výskumnej práci v oblasti humánnej výživy. V súčasnosti je odbornou asistentkou na Fyziologickom ústave LF UK. V rámci vedecko-výskumnej činnosti spolupracuje na skúmaní rôznych aspektov výživy a zdravia človeka.

 

Deputy Head

A graduate of the Medical Faculty of the Comenius University in Bratislava, where she later obtained her PhD degree in normal and pathological physiology. She completed postgraduate studies at the University of London, UK with a degree Master of Human Nutrition. After graduation she has been involved in research and scientific work for 12 years. She is
currently in a position of an assistant lecturer in the Department of Physiology. Within her research activities she takes part in studies of different aspects of nutrition and the human health.

MUDr. Rastislav Važan, PhD.

Tajomník Fyziologického ústavu LFUK

Absolvent Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Postgraduálne štúdium v odbore normálna a patologická fyziológia v spolupráci s Ústavom pre výskum srdca SAV ukončil v roku 2006. V súčasnosti je odborným asistentom na Fyziologickom ústave LF UK, koordinuje pedagogiku ústavu, venuje sa problematike kardiovaskulárneho systému a výskumu efektov melatonínu.

 

The Secretary of the Institute of Physiology at CUFM

A graduate of the Medical Faculty of the Comenius University in Bratislava. He completed postgraduate studies in normal and pathological physiology, realized in cooperation with The Institute for Heart Research SAS, in 2006.
Currently he is in a position of senior lecturer at the Institute of Physiology CUFM. He coordinates pedagogy of the institute and his research activities are focused on cardiovascular system and melatonin.

MUDr. Alexander Kurtanský

Zaoberal sa zmenami respiračného metabolizmu počas emočného stresu, lítioterapiou (8- mes. stáž v Paríži), dýchaním počas nerelaxačných polôh hrudníka, mechanikou dýchania a apnoe počas spánku, bronchodilatáciiou inhaláciou NO (19-mes. stáž v Bruseli, 58 SCI), hodnotením účinkov nesteroidnych antiflogistík na cievy, zmenami endotelových funkcií v experimentálnom modeli diabetu. Je členom Société de Physiologie a Deutsche Physiologische Gesellschaft. Podpredseda Odborového zväzu školstva a vedy pre VŠ, člen výboru pre celoživotné vzdelávanie Európskej odborovej konfederácie, člen Riadiaceho výboru CEDEFOP – organizácie EÚ pre celoživotné vzdelávanie, člen Stáleho výboru pre vysoké školy a výskum pri Education International, člen Rady VŠ SR, člen Správnej rady Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, člen Rady programu Erasmus. Ocenený najvyšším pedagogickým vyznamenaním Veľkou medailou sv. Gorazda. 

He was focused on changes of respiratory metabolism during emotional stress, treatment with lithium (8 months study stay in Paris), respiration during nonrelaxatory positions of the chest, mechanism of breathing and apnoe during sleep, effect of NO inhalation on bronchodilation (19 month study stay in Brussel, 58 citation in SCI), evaluation of effects of nonsteroidal antiinflammatory drugs on vascular responses, effects of drugs on endothelium in relation to different pathological models of diseases as diabetes mellitus. He is a member of Societe de Physiologie and Deutsche Physiologische Gesellschaft. Dr. Kurtansky is member of committee for lifelong learning of European Trade Union Confederation, member of Higher Education and Research Standing Commitee by Education International, member of Higher Education Council of SR, member of the Administrative Council of the Slovak Academic Association for international Cooperation, member of. National Council of Erasmus Programm, member of Governing Board of CEDEFOP. He received the most important honours for teaching activities at Slovakia Grand medal of St. Gorazd. 

 

RNDr. Silvia Lakatošová, PhD.

Pracuje ako odborná asistentka na Fyziologickom ústave LFUK. Vyštudovala odbor molekulárna biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Na fyziologickom ústave LFUK získala titul PhD pod vedením doc. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. Zaoberá sa štúdiom kandidátnych génov u autistických pacientov na Slovensku a štúdiom vybraných kandidátnych génov a neuroendokrinných regulácií na animálnych modeloch autizmu.

She works as assistant lecturer at Institute of Physiology of our Medical faculty. She finished his pregradual training in molecular biology at Faculty of Natural Sciences of Comenius University. At our Institute she obtained her PhD diploma under supervision of assoc. prof. Daniela Ostatnikova, PhD. In her research, she focuses on candidate genes of Slovak autist patients and neuroendocrine regulation on animal models of autism.

RNDr. Eva Schmidtová, PhD.

Absolvovala štúdium genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V júni 2010 na LF UK úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému úloha testosterónu a genetických faktorov regulujúcich jeho metabolizmus u jedincov s autistickým fenotypom na Slovensku. Na Fyziologickom ústave LF UK pôsobí ako odborná asistentka.

She finished her studies of genetics at Faculty of Natural Sciences of Comenius University in Bratislava. In June 2010, she defended her dissertation thesis dealing with testosterone and genetic factors that regulate its metabolism in Slovak autists. At Institute of Physiology, she works as assistant lecturer.

       

MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH

Absolvent Univerzity Komenského – Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty, získal titul PhD v odbore normálna a patologická fyziológia. Dlhodobo sa venuje výskumu mozgu, vplyvu testosterónu na vyššie mozgové funkcie najmä priestorové schopnosti. Z klinickej praxe je v špecializačnej príprave v odbore Urgentná medicína.

He finished his studies at Comenius University - Medical faculty and Faculty of Natural Sciences. He obtained PhD in normal physiology and pathophysiology. Longtermly he does reasearch regarding the cognitive functions of brain and especially the role of testosterone on spatial abilities. Moreover, he specializes at Emergency medicine as his clinical aim.

RNDr. Ján Bakoš, PhD.

V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave a ako vedecký pracovník/postdoc v Laboratóriu neurohumorálnych regulácií, Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV. Po obhajobe dizertačnej práce v roku 2007 získal titul PhD. Odborne sa venuje experimentálnej neuroendokrinológii, najmä však výskumu účinkov oxytocínu počas stresu, v ontogenéze a jeho vplyvom na centrálny nervový systém.

Currently teaches medical physiology at the Institute of Physiology Medical Faculty, Comenius University and he is a postdoc at the Institute of Experimental Endocrinology, Slovak Academy of Sciences in Bratislava. He has got PhD degree in 2007. The area of research interests includes neuroendocrinology, more specifically oxytocin effects on stress, development and oxytocin role in central nervous system.

MUDr. Kristína Simon Klenovics, PhD.

Lekársku fakultu UK ukončila v roku 2005. Po krátkom pôsobení na Neurologickom oddelení FN v Trnave nastúpila na Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie SZU, kde bola riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých experimentálnych a klinických štúdií v oblasti problematiky Maillardovych produktov. Podkladom jej dizertačnej práce bol projekt 6RP EU, zameraný na obsah a účinky Maillardových produktov v strave dojčiat.  Prácu úspešne obhájila v odbore pediatria na LF UK v auguste 2011 a získala titul PhD. V súčasnosti je odbornou asistentkou na Fyziologickom ústave LF.

She finished the Medical faculty of Comenius University in 2005. After a short period at the Neurological department of the hospital in Trnava she started to work at the Department of Clinical and Experimental Pharmacotherapy of Slovak Medical University. In several experimental and clinical studies she focused on importance of Maillard reaction products. Background of her PhD study was the project of 6FP EU, in which she studied the content and biological effects of Maillard products in infant nutrition. In august 2011 she obtained PhD degree in pediatrics at Medical faculty of Comenius University. She works as assistant lecturer at Institute of Physiology of our Medical faculty.

MUDr. Veronika Husárová

Po absolvovani Lekárskej fakulty UK v Bratislave v roku 2009 nastúpila na externé doktorandské štúdium v študijnom programe psychiatria, témou jej dizertačnej práce je Účinnosť a bezpečnosť psychofarmakoterapie ADHD. Dva roky pracovala na Detskom oddelení Psychiatrickej kliniky JLF UK v Martine, je v špecializačnej príprave v odbore detská a adolescentná psychiatria. Na Fyziologickom ústave pôsobí ako asistentka od roku 2011. V spolupráci s JLF UK sa zaoberá výskumom CNS využitím metódy magnetickej rezonančnej spektroskopie.

After finishing her studies at Medical Faculty of Comenius University in Bratislava in 2009, she entered external doctoral study in psychiatry, her dissertation thesis is Effectiveness and safety of psychopharmacotherapy of ADHD. She worked at the Children department of Psychiatric clinic at JFM CU in Martin, she specializes at Child and adolescent psychiatry. She works at the Institute of Physiology since 2011. She focuses on CNS research using magnetic resonance spectroscopy in the partnership with JFM CU.

MUDr. Aneta Kubranská

Pôsobí na Fyziologickom ústave od roku 2009 ako interná doktorandka pod vedením doc. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD. Vedecké zameranie – fyziologické koreláty kognitívnych funkcií a štúdium kandidátnych génov u pacientov s autizmom. Štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo ukončila v roku 2003.

 

She has been working at Institute of Physiology since 2009 as internal PhD student under supervision of assoc. prof. Daniela Ostatnikova, PhD. Her scientific aim regards the physiologic correlates of cognitive functions as well as the study of candidate genes in patients with autism. She graduated he general medical studies at our university in 2003.

RNDr. Jaroslava Durdiaková

Absolvovala štúdium genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 nastúpila ako interná doktorandka na Fyziologický ústav Lekárskej fakulty UK v študijnom programe: normálna a patologická fyziológia. Pod vedením Doc. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD sa venuje štúdiu genetických polymorfizmov a ich úlohe pri modulácii vplyvu pohlavných hormónov vo vzťahu ku kognitívnym funkciám.

She finished genetics studies at Faculty of Natural Sciences Comenius University in Bratislava. In 2010, she started her PhD study at our Institute of Physiology, under the supervision of assoc. prof. Daniela Ostatnikova, PhD. She is interested in the study of genetic polymorphisms and their role in sex hormone influence in relation to cognitive functions.

MUDr. Mária Vidošovičová

Do roku 2006 pôsobila na pediatrickej ambulancii v Domove sociálnych služieb na Dúbravskej ceste v Bratislave, so zameraním na prácu s telesne a mentálne postihnutými deťmi.

V Akademickom centre výskumu autizmu sa venuje diagnostike autizmu metódami ADOS a ADI-R.

Until 2006, she was employed in children outpatient unit in Social Services House in Bratislava. There she focused on work with mentally and physically disabled children.

 

MUDr. Jana Radošinská, PhD.

Vo svojej doktorandskej práci sa zaoberala štúdiom medzibunkových komunikačných spojení v myokarde a vybraných vnútrobunkových signalizácií za rôznych patofyziologických podmienok imitujúcich ochorenia srdca u ľudí, ako aj skúmaním vplyvu rozličných endogénnych a exogénnych látok. Je spoluriešiteľkou grantových projektov, ktoré sa zaoberajú skúmaním účasti medzibunkových konexínových kanálov v molekulárnych mechanizmoch ochrany srdca pred malígnymi arytmiami a funkčným zlyhaním a tiež odhalením nových mechanizmov, ktorými omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny chránia srdce pred ochorením a poruchami rytmu.

In her PhD thesis, she described the intercellular communication in myocardium as well as chosen intracellular pathways in various pathophysiologic conditions that mimics cardiovascular diseases in humans. Moreover, she studies various effects of endogenous and exogenous substances. She is investigator in several grant projects, which study intercellular connexin channels and their role in molecular mechanisms of heart protection against malign arrhytmias and heart failure. In addition, she observes the mechanism of omega-3-fatty acids action on heart protection.  

MUDr. Andrej Harinek

Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva na LF UK v Bratislave (2006) a štúdium organovej hry na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (2010). Po ukončení štúdia na lekárskej fakulte pracoval ako lekár v Liečebni sv. Františka v Bratislave. Asistentom na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave je od augusta 2011.

Andrej Harinek, MD graduated from general medicine at Medical Faculty of Comenius University in Bratislava (2006) and from instrumental study of organ at the University of Music and Performing Arts in Vienna (2010). After graduating from medical studies, he worked as a doctor at St. Franciscus Hospital in Bratislava. Since August 2011 he works for the Institute of Physiology at the Medical Faculty of Comenius University in Bratislava.

RNDr. Monika Barteková, PhD.

Okrem výučby na Lekárskej fakulte pôsobí ako vedecká pracovníčka na Ústave pre výskum srdca Slovenskej akadémie vied, na oddelení kardiovaskulárnej fyziológie a patofyziológie. Má skúsenosti najmä v oblasti experimentálnej fyziológie srdca a molekulárnych mechanizmov, podieľajúcich sa na rôznych patofyziologických procesoch v srdci. Hlavným experimentálnym modelom jej práce je perfúzia izolovaného srdca potkana podľa Langendorffa, na ktorom skúma možnosti kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca.

Except teaching at the University she works as a scientist at the Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences in Bratislava, Department of Cardiovascular Physiology and Pathophysiology. She is experienced in the field of experimental physiology of the heart, and molecular mechanisms involved in some pathophysiological processes in the heart. Dominant experimental model of her experimental work is Langendorff perfused isolated rat heart where she examine possibilities of cardioprotection during ischemia/reperfusion injury of isolated hearts.

MUDr. Anna Pivovarčiová

MUDr. Anna Pivovarčiová  absolvovala v roku 2011 štúdium všeobecného lekárstva na LF UK v Bratislave a od septembra toho istého roku pracuje na Ústave fyziológie ako interná doktorandka na téme „Testosterón a kognitívno- behaviorálne charakteristiky vysokofunkčných autistov“ pod vedením doc. MUDr. Daniely Ostatníkovej PhD.

MUDr. Anna Pivovarčiová graduated in 2011 in general medicine at  Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava and since september 2011 she works as internal graduant at Institute of Physiology with the poject „Testosterone and cognitive- behavioral characteristics of high-functional autistic children“ headed by doc. MUDr. Daniela Ostatníková PhD.

MUDr. Aleksandra Tomova, PhD.

Aleksandra Tomova ukončila štúdium na Moskovskej lekárskej akadémii I. M. Sečenova v Ruskej federácii. Následne sa špecializovala v odbore dermatológia a venerológia, ďalšiu prax absolvovala ako všeobecný lekár v Bulharsku. Na výskumnom inštitúte epidemiológie a mikrobiológie v Ruskej Akadémii Lekárskych vied absolvovala PhD. Postdoktorálny pobyt absolvovala na New York Medical College, kde študovala expresiu a reguláciu génov v B. burgdorferi, ako aj aj vplyv nadmerného používania antibiotík na rezistencii. Spolupodieľala sa na objave borrelii v Južnej Amerike.

Graduated from the Sechenov Moscow Medical Academy, General Medicine, Russia. Specialization Dermatovenerology. After practice as a physician in Bulgaria, PhD study at The Gamaleya RIEM Russian Academy of Medical Sciences. Then postdoctoral fellow at New York Medical College, USA. Now assistant professor at the Institute of Physiology at the Medical Faculty of Comenius University in Bratislava. Scientific interests are gene expression and regulation in bacteria B. burgdorferi and in development of antibacterial resistance. Participated in discovery of borrelia in South America.

 

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

MUDr. Silvia Hnilicová po skončení štúdia pracovala ako odborná asistentka na Ústave farmakológie a klinickej farmakológie LFUK so špecializačnou praxou v odbore interná medicína na II. Internej klinike LF UK. Pod vedením prof Krišku pracovala na práci Compliance pacientov k liečbe a podielala sa na práci Liekového informačného centra. V roku 1994 absolvovala študijný pobyt na Universidad La Laguna, Spanielsko.  Počas 13 ročného pobytu v USA sa venovala autizmu a ABA terapii. Pôsobila ako Program Director, Home-Based Autism Therapy v rokoch 2004 až 2009. Od roku 2009 pracovala ako senior analytik pre Health Policy Institute, kde sa venovala najmä kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Je odborným garantom projektu Sprievodca pôrodnicami. V rokoch 2011 az 2012 pôsobila ako programová riaditeľka pre medicínske záležitosti v spoločnosti Klient PRO SK.  Od roku 2013 je odborným asistentom na Fyziologickom ústave a venuje sa práci v ACVA. Je odborným garantom predmetu Manažment kvality v zdravotníctve programu Master of Science na Health Managment Academy.

MUDr. Eva Mazánová

absolvovala štúdium všeobecného lekárstva na LF UK v Bratislave v roku 2011. Po klinickej praxi na internom oddelení a v hospici pracuje od septembra 2013 ako asistent na Fyziologickom ústave LF UK.

MUDr. Lenka Siklenková

Štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK v Bratislave absolvovala v roku 2013 a od septembra pôsobí na fyziologickom ústave ako asistentka.

 

 

 

Sekretariát / Our Secretary

Adriana Chudá

Ostatní zamestnanci / Other employees

Jarmila Rusňáková
Dagmar Cigáneková
Jana Méryová
Štefan Chňapek
Alojz Bardoň
Jana Varinyová