Špecializačné postgraduálne štúdium

 

Uznávanie odbornej praxe podľa nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. - iba v prípade zaradenia do špecializačného štúdia do 30.6.2013

 

 

Nariadenie vlády SR č. 111/2013 - ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády SR č. 320/2012 Z. z.  nadobúda  účinnosť 1. júla 2013.

Zaradenie do špecializačného štúdia sa realizuje v zmysle § 70 ods. 1, 2 a 3 na základe žiadosti podanej zamestnávateľom alebo lekárom samosprávneho kraja. Podľa ods. 4 si žiadosť o zaradenie  do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4 môže podať zdravotnícky pracovník aj sám.

V zmysle § 70 ods. 7 vzdelávacia ustanovizeň zaradí zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roku, uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.

Zaradenie       

1. októbra – žiadosti prijaté do 30. septembra

1. februára – žiadosti prijaté do 31. januára

 

V zmysle § 71 ods. 1 do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm d) vzdelávacia ustanovizeň započíta časť špecializačného štúdia, ktoré lekár absolvoval v inom špecializačnom odbore, ak časť absolvovaného špecializačného štúdia zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d), najviac však v dĺžke jednej tretiny akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.

V zmysle § 71 ods. 2 sa do špecializačného štúdia nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky a pracovného voľna bez náhrady mzdy.  Účastník špecializačného štúdia je povinný požiadať o prerušenie špecializačného štúdia, zaslaním žiadosti a indexu.

V zmysle § 76 ods. 3 písm. e), sa do indexu zaznamenáva prerušenie špecializačného štúdia a prerušenie certifikačnej prípravy.

 

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 30. júna 2013, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2013.

 

 

Špecializačná skúška - pokyny k prihláseniu

 

       

Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva - kurz - 

- účasť na kurze je na základe doručenej prihlášky; pozvánka na kurz sa nezasiela

       - prihláška na kurz

 

Prihlášku zasielajte na adresu

Samostatný referát VVČ, DŠ a ZS LF UK

Špitálska 24

813 72 Bratislava