Otázky z predmetu chirurgická stomatológia pre štátne záverečné skúšky

1.

a) Injekčná anestézia na foramen  mandibulae a jej komplikácie. Spôsob urobenia, metóda priama, nepriama, rozsah anestézie.

b) Čeľustná kontraktúra. Druhy, hlavné zásady terapie.

c) Zlomeniny zubov. Základné typy zlomenín – koreňové, korunkové.

2.

a) Asepsa, antisepsa, dezinfekcia a sterilizácia. Vysvetlenie jednotlivých pojmov, znalosť základných prístrojov a ich použitie.

b) Zápal v submandibulárnom priestore. Anatómia, klinické príznaky, spôsob ošetrenia.

c) Oeteosyntéza – indikácie, techniky.

3.

a) AIDS a orofaciálna oblasť – formy, prevencia infekcie HIV.

b) Benígne nádory ústnej dutiny a čeľustí. Charakteristika, delenie podľa   pôvodu, diagnostika, spôsoby ošetrenia.

c) Rozdelenie zlomenín sánky, charakteristické znaky, zlomeniny na rontgenograme.

4.

a) Umývanie rúk pred operačným výkonom.

b) Karcinóm pery. Zásady dispenzarizácie, včasná diagnostika, histológia a liečenie.

c) Hojenie zlomenín tvárovej kostry a jeho poruchy.

5.

a) Príhody počas stomatochirurgických výkonov a počas anestézie. Zásady prvej pomoci.

b) Cysty koreňové. Patológia, klinika a terapia.

c) Provizórna fixácia zlomenín tvárovej kostry. Základné typy fixácií a spôsob urobenia.

6.

a)  Sterilizácia horúcim vzduchom -  podľa nástrojov, sterilizácia vzduchom.

b)  Cysty zárodočné. Patológia, klinika a terapia.

c)  Luxácia sánky, diagnostika a liečenie.

7.

a) Cysty mäkkých tkanív v orofaciálnej oblasti.

b) Akútna osteomyelitída sánky. Diagnostika, klinický priebeh, zásady liečenia.

c) Príznaky zlomenín strednej tretiny tvárovej kostry.

8.

a) Zápaly čeľustnej dutiny. Diagnostika, pôvod, liečenie.

b) Fyzikálne a chemické poranenia tváre. Vznik, spôsob ošetrenia.

c) Repozícia čeľustných úlomkov. Repozícia krvavá a nekrvavá.

9.

a) Postextrakčné krvácanie. Príčiny. Zastavenie krvácania, liečenie miestne a celkové.

b) Odontogénne nádory. Pôvod, diagnostika, liečenie.

c) Definitívna fixácia zlomenín tvárovej kostry. Znalosť bežných dentálnych dláh, urobenie.

10.

a) Extrakcia zubov kliešťami. Typy klieští. Technika extrakcie.

b) Ochorenia lymfatických uzlín. Zápaly, špecifické zápaly a nádory (priame a sekundárne).

c) Rozdelenie a klasifkácia zlomenín strednej tretiny tvárovej kostry.

11.

a) Injekčná anestézia na tuber maxillae a foramen palatinum majus. Spôsob urobenia, rozsah anestézie.

b) Indikácia a kontraindikácie resekcie koreňového hrotu.

c) Prvá pomoc pri poranení tváre a čeľustí.

12.

a) Klinika a terapia dentitio difficilis. Forma akútna a chronická, oštrenie konzervatívne a chirurgické.

b) Osteomyelitída v detskom veku. Príznaky, liečenie.

c) Príznaky čeľustných zlomenín (hlavné  a vedľajšie ).

13.

a) Operačná technika pri extirpácii cýst.

b) Špecifické zápaly v orofaciálnej oblasti. Diagnostika, terapia.

c) Luxácia a subluxácia zubov. Diagnostika, ošetrenie.

14.

a) Zápaly v parafaryngeálnej štrbine. Anatómia, príznaky, liečenie.

b) Mikrogénia a laterogénia. Klinický obraz, zásady liečenia.

c) Poranenia čeľustí v detskom veku. Diagnostika, ošetrenie.

15.

a) Zápaly slinných žliaz. Príčiny, diagnostika, liečenie.

b) Etiológia ostitíd a osteomyelitíd.

c) Zub v lomnej čiare.

16.

a) Patologické spojenie ústnej dutiny s dutinou čeľustnou a nosovou. Vznik, diagnostika, spôsob ošetrenia.

b) Mordex apertus. Príčiny, diagnostika, spôsob ošetrenia.

c) Liečenie a prevencia traumatického šoku. Polytraumy.

17.

a) Cievne nádory.

b) Subperiostálny absces na prednej strane maxily.

c) Zásady ošetrenia mäkkých  a tvrdých tkanív tváre.

18.

a) Ochorenia temporomandibulárneho kĺbu. Zápaly, klinický obraz, liečba.

b) Epulis. Diagnostika, patologická anatómia, liečenie.

c) Zlomeniny processus alveolaris a nosových dutín.

19.

a) Komplikácie počas extrakcie a po extrakcii zubov.

b) Submentálny absces. Príčiny, anatómia, klinický obraz, liečba.

c) Dentálne dlahy. Základné typy, zhotovenie.

20.

a) Operačná technika, resekcie koreňového hrotu.

b) Karcinóm jazyka. Klinický obraz, liečenie.

c) Patologické zlomeniny. Príčiny vzniku, liečenie.

21.

a) Kostné cysty bez vzťahu k zubnému systému.

b) Terapia osteomyelitíd. Fixácia, chirurgia, antibiotiká.

c) Dentálne implantáty – druhy, indikácie.

22.

a) Injekčná anestézia na foramen infraorbitale a foramen incisivum. Technika, rozsah anestézie.

b) Nádory slinných žliaz. Príznaky, liečenie.

c) Dislokácia čeľustných úlomkov.

23.

a) Superiostálny absces  na ďasnovom výbežku čeľuste a sánky. Príčiny, klinický obraz, liečenie.

b) Sialolithiasis. Príčiny, príznaky, liečenie.

c) Posudková činnosť pri poraneniach čeľustí.

24.

a) Diagnostika a operácie cysty v  oblasti čeľustnej dutiny.

b) Preprotetická chirurgia – operácie mäkkých tkanív.

c) Výživa poranených s úrazmi tváre a čeľustí. Starostlivosť o ranených.

25.

a) Karcinóm čeľustnej dutiny. Včasná diagnostika, liečenie.

b) Progénia. Typy, zásady terapie.

c) Fixácia zlomenín strednej tretiny tvárovej kostry.

26.

a) Egalizácia okrajov alveolárneho hrebeňa – technika urobenia.

b) Sarkómy ústnych tkanív a čeľustí. Diagnostika, charakter rastu, liečenie .

c) Zásady liečenia čeľustných zlomenín.

27.

a) Neuralgia trojklanného nervu. Diferenciálna diagnostika, terapia konzervatívna a chirurgická.

b) Palatinálny absces. Etiológia, diagnostika, spôsob ošetrenia.

c) Zlomeniny lícnej kosti a lícneho oblúka. Mechanizmus vzniku, príznaky, liečenie.

28.

a) Zásady ošetrovania chorých s hemoragickými diatézami. Príprava chorého pred chirurgickým ošetrením.

b) Chirurgická extrakcia. Indikácie, urobenie.

c) Zlomeniny kĺbnych výbežkov sánky. Mechanizmus vzniku, diagnostika, liečenie.

29.

a) Všeobecné zásady liečenia malígnych nádorov.

b) Odstránenie retinovaného špičáku. Určenie polohy, operačný prístup.

c) Extraorálne dlahy. Základné typy.

30.

a) Polohy dolného tretieho moláru a jeho odstránenie.

b) Zásady onkologickej prevencie.

c) Zlomeniny bezzubej čeľuste.

31.

a) Zápaly jazyka. Príčiny, diagnostika, liečenie.

b) Extrakcia pákami. Typy pák, mechanizmus extrakcie.

c) Drôtené väzby medzizubné a medzičeľustné.

32.

a) Prekancerózy. Zásady dispenzarizácie.

b) Komplikácie injekčnej anestézie.

c) Rázštepy – etiológia, klasifikácia, liečba.

33.

a) Prognáthia. Diagnostika, rozdelenie, chirurgická terapia.

b) Preprotetická chirurgia, operácia na sánke. Indikácie, hlavné operačné postupy.

c) Všeobecné komplikácie čeľustných poranení.