Podmienky účasti na výmennom zahraničnom študijnom pobyte v rámci programu LLP/Erasmus

 1. Výmenného zahraničného študijného pobytu v rámci projektu LLP/E sa môže zúčastniť každý študent LF UK, ktorý prešiel výberovým konaním a ukončil 3. ročník štúdia na LF UK (všeobecné lekárstvo, stomatológia).
 2. Na univerzite v zahraničí môže študent absolvovať iba taký ročník (semester), ktorého obsah v podstatnej miere zodpovedá obsahu 4. resp. 5. ročníka výučby (resp. niektorému zo semestrov) na LF UK. V zahraničí musí pokračovať v štúdiu (nie opakovať predmety, ktoré už absolvoval). Študent je povinný zvoliť si predmety v zahraničí tak, aby bol po návrate na LF UK v Bratislave schopný pokračovať v štúdiu bez opakovania ročníka, ktorý absolvoval v zahraničí.
 3. LF UK zodpovedá za zapísanie študenta na partnerskej zahraničnej univerzite.
 4. LF UK nepreberá zodpovednosť za poskytnutie ubytovania, zabezpečenie stravy a zdravotného poistenia počas zahraničného študijného pobytu. Za ich zabezpečenie je zodpovedný sám účastník zahraničného študijného výmenného pobytu.
 5. Nakoľko grant EU plne nepokrýva finančné náklady na život v hostiteľskej krajine (ubytovanie, strava, poistenie a pod.), musí byť študent pripravený hradiť si časť nákladov sám.
 6. Ak študent uchádzajúci sa o študijný výmenný pobyt v rámci programu LLP/E zastáva post „poradca pre Erasmus študentov - buddy“ - možnosť registrácie na ESN tu po dobu minimálne jedného kalendárneho roka, má právo na priznanie 5 bodov. Ak niektorý študent využitím svojich osobných kontaktov pomohol LF UK uzavrieť bilaterálny kontrakt so zahraničnou univerzitou, s ktorou v minulosti LF UK nespolupracovala, má prednostné právo absolvovať študijný pobyt na danej fakulte prvý školský rok platnosti tohto kontraktu. V prípade, že sa nejedná o študenta 3., 4. alebo 5. ročníka, môže daný kontrakt využiť v čase, keď daný ročník na LF UK dosiahne, po absolvovaní výberového konania.
 7. Garantom výberového konania je konkurzná komisia (KK), ktorú vymenuje dekan LFUK. KK určuje na základe výsledkov výberového konania výsledné poradie záujemcov o zahraničný študijný pobyt.
 8. Do výberového konania sa môže prihlásiť každý riadny študent LF UK:
  1. ktorý študuje v 3. – 5. ročníku na LF UK odbor všeobecné lekárstvo alebo odbor stomatológia
  2. študent musí preukázať znalosť jazyka hostiteľskej krajiny alebo anglického jazyka (formou testov a ústnej skúšky)
  3. jeho študijný priemer za všetky ukončené ročníky štúdia musí byť do 2.0. Ak prihlásený študent má vyšší priemer ako 2.0, odpočítavajú sa mu body.
 9. Aktivitu v študentských organizáciách pôsobiacich na LF UK (BSM, ŠK AS LFUK, Mládež ČK), prípadne v iných, je potrebné doložiť písomným vyjadrením vedenia danej organizácie.
 10. Ak sa plánujete prihlásiť do viacerých krajín, je potrebné podať prihlášku pre každú zvlášť.


Vzhľadom na sústavné znižovanie výšky finančných príspevkov na mobility študentov v rámci programu LLP/E zo strany RUK a Národnej kancelárie sme boli nútení prehodnotiť stratégiu organizácie programu na LFUK v zmysle výraznejšej podpory krátkodobých pobytov s jednoduchým študijným programom a zjednodušenia zapojenia sa študentov – samoplatcov do programu. Predpokladáme, že týmito krokmi sa nám podarí zvýšiť percento obsadenia nakontraktovaných pobytov a tým aj zvýšiť úroveň spolupráce so zahraničnými partnermi.

 • Výsledné poradie študentov po absolvovaní jednotlivých výberových konaní slúži na určenie študentov, ktorým bude pridelený grant a určenie poradia, v ktorom si účastníci konkurzu vyberajú pobyty v jednotlivých mestách v rámci jednej jazykovej oblasti (jedného výberového konania).
 • Ak sa účastník výberového konania, ktorému nebol pridelený finančný grant, zaviaže financovať si zahraničný pobyt z vlastných zdrojov, môže získať štatút Erasmus študenta a môže sa zúčastniť zahraničného študijného pobytu.
 • Zahraničné neobsadené pobyty môžu byť v prípade záujmu obsadené študentom samoplatcom ochotným financovať si náklady spojené s pobytom v zahraničí z vlastných zdrojov, ak
  • študent má v čase pobytu úspešne ukončený predchádzajúci ročník štúdia na LFUK
  • študent preukáže znalosť jazyka hostiteľskej krajiny alebo anglického jazyka
  • jeho študijný priemer za všetky ukončené ročníky štúdia je lepší ako 2.0
 • o obsadení neobsadených pobytov študentami-samoplatcami rozhoduje po zvážení možností realizácie a následného uznania navrhovaného zahraničného študijného programu na návrh študentského koordinátora programu Erasmus fakultný koordinátor.