Študijný poriadok LFUK v Bratislave

Vnútorný predpis č.12/2013  bol schválený Akademickým senátom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v zmysle zákona dňa 17.12.2013 a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 18.12.2013 v zmysle zákona.
Tento študijný poriadok je v súlade so Študijným poriadkom Univerzity Komenského v Bratislave.
Platnosť nadobúda schválením Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave.