Písomné testy z neurológie Zimný semester Všeobecné lekárstvo 2013/2014

Všeobecné informácie:

Podľa Príkazu dekana LFUK 6/2010 sa s účinnosťou od akademického roku 2011/2012 musí každý predmet v každom semestri hodnotiť známkou. Hodnotenie predmetu neurológia po prvom semestri sa uskutoční písomným testom.

Písomný test bude obsahovať výber 50 otázok z učiva prvého semestra (neurologická propedeutika) s možnosťou voľby 4 odpovedí - pričom správne môžu byť všetky 4 odpovede, žiadna odpoveď, alebo len niektoré z nich. Správna odpoveď sa vyznačí krížikom do štvorčeka na odpovednom hárku, kde sa vyznačí aj číslo testu. Základnou podmienkou pre splnenie klasifikačných kritérií sú správne odpovede (výroky) minimálne na 35 otázok (= 70 %). Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí 6 klasifikačných stupňov (A - Fx) percentuálnej úspešnosti odpovedí. Študent získa kredity za predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené klasifikačným stupňom A - E.

Hodnotenie písomných testov:
A – výborne (vynikajúce výsledky) 95 – 100%
B – veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) 89 – 94 %
C – dobre (priemerné výsledky) 83 – 88 %
D – uspokojivo (prijateľné výsledky) 77 – 82 %
E – dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 70 – 76 %
Fx – nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) menej ako 69 %

Čas určený na odpovede je maximálne 60 minút. Správnosť odpovedí bude vyhodnotená automaticky skenerom, preto je dôležité presné vyplnenie hárku čiernym perom bez možnosti opráv. Testové otázky vráti študent po skončení testu neporušené (bez poznámok a značiek) dozorujúcemu pedagógovi spolu so zapožičaným špeciálnym čiernym perom (centropen 0,3 mm liner).

Pokyny k testu:

Návod na vyplnenie hárku

Súčasťou testu je priložený hárok. Na ten budete zaznamenávať odpovede na otázky testu. Hárok je ohraničený veľkým čiernym rámom. Vpisujte len do vnútornej oblasti tohoto rámu. Štvorčeky krížikujte po celej uhlopriečke. Zakrížikujte správne odpovede do vyznačených štvorčekov. Pri nesprávnej odpovedi nechajte štvorček prázdny.

1.      Mozog tvorí nasledovný počet lalokov

2.      Dominantná hemisféra u praváka je

3.      Sulcus centralis oddeľuje

4.      Pri lézii v gyrus temporalis superior dominantnej hemisféry vzniká

5.      Rolandickú oblasť tvorí

6.      Fissura  calcarina /zrakový analyzátor/  je lokalizovaný vo

7.      Ktoré dve kortikálne árey sú vo frontálnom laloku primárny motorický kortex

8.      Ktorý hlavový nerv ma 3.hlavné vetvy

9.      Kde je primárny motorický kortex /analyzátor/

10.  V akom poradí zhora nadol sú usporiadané mozgové obaly

11.  Čo je medzi ponsom a cerebellom

12.  Ktoré štruktúry tvoria mozgový kmeň

13.  Cerebrálne hemisféry sú oddelené

14.  Ktorá štruktúra má dve funkcie: koordinuje činnosť kostrového svalstva a má spoluúčasť na udržovaní rovnováhy :

15.  Ktorá štruktúra okrem kortexu tvorí šedú hmotu mozgu

16.  Krytie hornej plochy cerebella tvorí

17.  Ktoré štruktúry frontálneho laloku ho spájajú s ostatnými štruktúrami homolaterálnej hemisféry

18.  Brocova area súvisí so

19.  Corpus callosum je komisura najmä pre

20.  Ktoré talamické jadrá sprostredkujú vedenie zrakových podnetov do kôrového zrakového analyzátora

21.  Ktorý hlavový nerv zabezpečuje rovnováhu a sluchové vnemy

22.  Pri poškodení Brocovej arey vzniká

23.  Napíšte poradie mozgových štruktúr pod diencefalon: 1. miecha,  2. mesencefalon,  3. medulla oblongata, 4.pons

24.  Ktorý z útvarov nepatrí k mozgovej kôre a jej lalokom

25.  Brocova  area  je u praváka situovaná

26.  Gyrus precentralis je centrum

27.  Ktorá súčasť mozgu kontroluje činnosť srdca a dýchania /vazomotoriku a respiráciu/

28.  Medzi rečové centrá nepatrí

29.  Medzi elokventné anatomické oblasti pre vedomie nepatrí

30.  Pre neporušený stav vedomia je anatomicky dôležitý

31.  Anizokória je prejavom

32.  Miotické zrenice sú prejavom

33.  Eferentnú časť dávivého reflexu tvoria motorické vlákna:

34.  N. glossopharyngicus senzitívne inervuje:

35.  N. glossopharyngicus motoricky inervuje:

36.  N. glossopharyngicus sekretoricky /vegetatívne/ inervuje:

37.  N. glossopharyngicus, n. vagus a n. accessorius vystupujú z lebky cez:

38.  Svalstvo hlasiviek motoricky inervuje:

39.  Nervus accessorius motoricky inervuje tento sval:

40.  Nervus hypoglossus motoricky inervuje:

41.  Kraniálna časť parasympatikového nervového systému je tvorená týmito hlavovými nervami:

42.  Pre chuťovú dráhu platí:

43.  Nucleus ambigus je motorickým jadrom pre hlavové nervy:

44.  Hemiglossoplégia je spôsobená:

45.  Pseudobulbárna paralýza vzniká pri:

46.  Kde začína pyramídová dráha (najväčšia časť):

47.  Kde končí pyramídová dráha:

48.  Kde je lokalizované motorické jadro VII. hlavového nervu:

49.  Senzitívne a senzorické vlákna VII. hlavového nervu:

50.  Chorda tympani obsahuje vlákna pre:

51.  Musculus stapedius je inervovaný, porucha sluchu:

52.  Horné svaly tváre (m. Frontalis, m. Orbicularis oculi):

53.  Korneálny reflex:

54.   K extrapyramídovému systému patria:

55.  Zrakové centrum v mozgovom kmeni:

56.  Jadro nervus oculomotorius:

57.  Jadro nervus abducens:

58.  Jadro nervus trigeminus:

59.  Vestibulárne jadrá:

60.  Bulbárne jadrá:

61.  Hypotalamus:

62.  Talamus:

63.  Mezencefalon:

64.  Substantia nigra:

65.  Pons Varoli:

66.  Predĺžená miecha:

67.  Hypotalamus:

68.  Hlavným transmiterom, uvoľňovaným v substancia nigra, je:

69.  Proprioceptívne vlákna sa nachádzajú v týchto dráhach miechy:

70.  Intrafuzálne vlákno je:

71.  Nasledujúce tvrdenia o motorickej platničke ( neuromuskulárnom spojení) sú pravdivé:

72.  Ktoré z tvrdení o fascikuláciách je pravdivé:

73.  Ktoré z nasledujúcich uvedených štruktúr nie sú súčasťou reflexného oblúka napínacieho (myotatického) reflexu:

74.  Pre nervové vlákna typu A je charakteristické:

75.  Ktorý z uvedených hlavových nervov obsahuje parasympatikové vlákna:

76.  Edinger-Westphallovo jadro je súčasťou jadra hlavového nervu:

77.  Nervus musculocutaneus inervuje nasledujúce svaly:

78.  Ktoré z tvrdení o motorickej jednotke sú pravdivé:

79.  Nervus olfactorius:

80.  N. opticus:

81.  Nervus oculomotorius:

82.  Nervus oculomotorius inervuje:

83.  N. trochlearis (inervuje):

84.  N. trochlearis (jeho jadro leží):

85.  N.trigeminus motoricky inervuje:

86.  Ktorý z uvedených svalov nie je inervovaný pomocou n.V:

87.  N. trigeminus (kde sú uložené a aké jadrá):

88.  Medzi periférne vetvy n.trigeminus patrí:

89.  N. abducens (jadro):

90.  N. abducens inervuje:

91.  Senzitívne a senzorické vlákna neobsahujú tieto mozgové nervy:

92.  K extrakraniálnym mozgovým artériám za fyziologických podmienok patria:

93.  Pravá a. carotis communis odstupuje:

94.  Ľavá a. carotis communis odstupuje:

95.  A. carotis interna začína:

96.  A. carotis externa má vetvy:

97.  A. vertebralis odstupuje:

98.  Najčastejšia anatomická variácia a. vertebralis je:

99.  Medzi vetvy carotis interna patrí:

100.        Arteria vertebralis má vetvy:

101.        Arteria basilaris má vetvy:

102.        Willisov okruh:

103.        Vznik kolaterálneho obehu závisí:

104.        Možné typy kolaterálneho obehu:

105.        Intrakraniálny venózny systém:

106.        K horným mozgovým splavom patria:

107.        K dolným mozgovým splavom patria:

108.        Z mozgu odvádza krv priamo:

109.        Pre meningy platí:

110.        Pre dura mater platí:

111.        Pre pia mater platí:

112.        Pre arachnoideu platí:

113.        Pre komorový systém mozgu platí:

114.        Likvor medzi treťou a štvrtou mozgovou komorou preteká cez:

115.        Medzi kompartmenty vypĺňajúce intrakraniálny priestor za FYZIOLOGICKÝCH okolností patrí:

116.        Čiastočný rezervný priestor (“nárazníkový systém”), ktorý sa môže uplatňovať ako kompenzačný mechanizmus pri stúpajúcom intrakraniálnom tlaku u DOSPELÉHO človeka predstavuje:

117.        Zásobenie mozgového tkaniva okysličenou krvou závisí od takzvaného perfúzneho tlaku, ktorý:

118.        K bazálnym gangliám patrí:

119.        Ktoré tvrdenie je správne (nucleus caudatus, pallidum, striatum)?

120.        Substancia nigra:

121.        Priamy motorický okruh bazálnych ganglií zahŕňa:

122.        Nepriamy motorický okruh bazálnych ganglií zahŕňa:

123.        O cerebelle platí (vestibulárne a pontínne cerebellum):

124.        O cerebelle platí (nucleus dentatus, fastigius, globosus):

125.        O cerebelle platí (časti, spojenia, dráhy):

126.        O cerebellárnych jadrách platí:

127.        Mozočková kôra (vrstvy):

128.        O cerebelle platí (dráhy, tractus pontocerebellaris, olivocerebellaris):

129.        O mozočkovej kôre platí (šplhavé vlákna, machovité vlákna):

130.        O cerebelle platí (archicerebellum, neocerebellum, paleocerebellum):

131.        O integračnej schopnosti cerebella platí:

132.        Papezov okruh ako základný okruh pamäťového kódovania prechádza nasledovnými štruktúrami:

133.        O hippokampálnej formácii platí:

134.        Jadro n. oculomotorius je uložené:

135.        N. oculomotorius:

136.        N. opticus:

137.        N. trigeminus:

138.        N. facialis:

139.        Medzi anatomicko-funkčné štruktúry bazálnych ganglií patrí:

140.        Medzi štruktúry extrapyramídového systému nepatrí:

141.        Medzi funkcie extrapyramídového systému patrí:

142.        Pri postihnutí extrapyramídového systému:

143.        Pri poruchách extrapyramídového systému:

144.        Svalový tonus:

145.        Ktoré z týchto tvrdení o extrapyramídovom systéme sú pravdivé?

146.        Postihnutie extrapyramídového systému sa môže klinicky prejaviť:

147.        Motorickú funkciu z hlavových nervov nemá:

148.        Diplopia je následok lézie:

149.        Lézia n. hypoglossus má za následok:

150.        Centrálny motorický neurón, tvorí:

151.        Centrálny motorický neurón:

152.        Periférny motorický neurón:

153.        Ku kríženiu pyramídovej dráhy (tracus corticospinalis) dochádza:

154.        Periférny motorický neurón – anatómia:

155.        Neuromuskulárne spojenie:

156.        Zníženie svalového tonusu môže spôsobiť:

157.        Z nasledujúcich tvrdení o svalovom tonuse sú pravdivé:

158.        Ruffiniho telieska slúžia ako receptory pre vnímanie citlivosti:

159.        Receptory hĺbkovej citlivosti / polohocit, pohybocit, vibračná citlivosť/ patria ku:

160.        Ku proprioreceptorom patria:

161.        Dráha algickej citlivosti prebieha:

162.        Dráha pre hĺbkovú citlivosť prebieha:

163.        Spinotalamická dráha vedie podnety:

164.        Fasciculus gracilis Golli vedie podnety:

165.        Pohyb hlavy s lineárnym zrýchlením vo vertikálnom smere je adekvátnym podnetom pre receptorové cylindrické bunky v:

166.        K funkciám vestibulárneho aparátu nepatrí:

167.        N. vagus:

168.        N. hypoglossus:

169.        N. glossopharyngeus:

170.        N. accessorius:

171.        N. olphactorius:

172.        Ktoré jadrá sú súčasťou mozočka?

173.        Ktoré anatomické štruktúry sú súčasťou cerebella?

174.        V mozočku sa nachádzajú (bunky):

175.        V mozočku sa nachádzajú (vlákna):

176.        Mozoček sa delí na:

177.        Ktoré z nasledujúcich tvrdení pre mozoček je pravdivé:

178.        Pre paleocerebellum platí:

179.        Pre neocerebellum platí:

180.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa neurónu sú správne:

181.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa neurónu sú správne:

182.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa neurónu sú správne:

183.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa nervového impulzu sú správne:

184.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa štruktúry synapsy sú správne:

185.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa neurónu sú správne:

186.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa organel a inklúzií sú správne: 

187.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa dendritov sú správne:

188.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa neuromodulátorov sú správne: 

189.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa neuroglie sú správne:

190.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa neuroglie sú správne:

191.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa mikrogliálnych buniek sú správne:

192.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa ependymálnych buniek sú správne:

193.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa extracelulárneho priestoru sú správne:

194.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa neurogliálnych buniek sú správne:

195.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa neurogliálnych buniek sú správne

196.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa nervov sú správne:

197.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa nervov sú správne:

198.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa oligodendroglie sú správne:

199.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa spinálnych nervov sú správne:

200.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa periférnych nervových plexov sú správne:

201.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa vodivosti nervov sú správne:

202.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa šírenia nervového impulzu sú správne:

203.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa Wallerovej degenerácie nervov sú správne:

204.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa zlyhania regenerácie nervu sú správne:

205.        Nasledovné tvrdenia o čiastočnom obnovení funkcie po poškodení miechy sú správne

206.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa receptorových zakončení sú správne: 

207.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa receptorových zakončení sú správne: 

208.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa kožných receptorov sú správne: 

209.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa nervosvalových vretienok sú správne: 

210.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa šľachových vretienok sú správne: 

211.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa nervosvalového spojenia sú správne: 

212.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa nervosvalových spojení na hladkom a srdcovom svale sú správne: 

213.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa citlivosti a dermatómov sú správne: 

214.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa reflexov sú správne: 

215.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa dermatómov trupu a dolných končatín sú správne: 

216.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa inervácie svalov sú správne: 

217.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa svalovej aktivity sú správne: 

218.        Nasledovné tvrdenia týkajúce sa stoja sú správne: 

219.        Medzi symbolické funkcie patria

220.        Gatizmus sa prejavuje pri lézii laloka

221.        Medzi poruchy vedomia nepatrí

222.        Medzi príčiny bezvedomia nepatrí

223.        Medzi príčiny bezvedomia nepatrí

224.        Medzi kvalitatívne poruchy vedomia patrí

225.        Poruchou vedomia nie je

226.        Konjugovaná deviácia očných bulbov na jednu stranu nie je prejavom

227.        Dyskonjugácia polohy očných bulbov je prejavom lézie v oblasti

228.        Fatické poruchy patria medzi poruchy

229.        Fatické poruchy nepatria medzi poruchy

230.        Medzi fatické poruchy patrí

231.        Pre afáziu nie je typická

232.        Afázia sa môže prejaviť

233.        Afázia môže pripomínať

234.        Afázia býva spojená s

235.        Afázia nebýva spojená s

236.        Wernickeho afázia je  poruchou

237.        Brocova afázia je  poruchou

238.        Afázia môže vyzerať ako

239.        Afázia nemôže byť príznakom

240.        Pre jednostrannú léziu n. glossopharyngicus platí:

241.        Pre jednostrannú léziu n. vagus  platí:

242.        Pre jednostrannú léziu n. accessorius platí:

243.        Pre torticollis platí:

244.         Pre hemiglossoplégiu  spôsobenú jednostrannou léziou n. hypoglossus platí:

245.        Príčina bulbárnej paralýzy je:

246.        Pre bulbárnu paralýzu platí:

247.        Pre pseudobulbárnu paralýzu platí:

248.        Príčina pseudobulbárnej paralýzy je:

249.        Poruchy postoja a chôdze sú prejavom poškodenia:

250.        Chvostekov príznak je pozitívny pri ochorení (syndróme):

251.        Periférna lézia NVII nad odstupom chorda tympani a nad nervus stapedius:

252.        Centrálna kvadruparéza:

253.        Lézia v ľavej (dominantnej) hemisfére sa môže prejaviť:

254.        Centrálna lézia (pyramídovej dráhy) sa prejaví:

255.        Periférna lézia (periférneho nervu) sa prejaví:

256.         Centrálna paraparéza:

257.        Rigidita:

258.        Spasticita:

259.        Centrálna hemiparéza:

260.        Bellova obrna:

261.        Talamus:

262.        Substantia nigra:

263.        Mezencefalon:

264.        Pons Varoli:

265.        Vestibulárny systém:

266.        Vestibulárny nystagmus:

267.        Vestibulárny syndróm:

268.        Predĺžená miecha:

269.        Bulbárny syndróm:

270.        Ktoré z nasledujúcich príznakov nie sú súčasťou cerebelárneho syndrómu:

271.        Expresívna afázia (Brocova) má nasledujúce klinické príznaky:

272.        Percetívna afázia (Wernickeho) má nasledujúce klinické príznaky:

273.        Do skupiny hyperkinéz zaraďujeme:

274.        Medzi skupinu cievnych kmeňových syndrómov patria:

275.        K príznakom Wallenbergovho syndrómu patria:

276.        Svalová atrofia s fascikuláciami sa objavuje u:

277.        K charakteristickým subjektívnym a objektívnym príznakom neuropatickej bolesti patria:

278.        K príznakom Brown-Séquardovho syndrómu (hemisekcie miechy) ktoré sa objavujú pod miestom lézie patria:

279.        Transverzálna lézia miechy v úrovni Th1 spôsobuje:

280.        Ktoré z uvedených subjektívnych a objektívnych príznakov nepatria medzi prejavy autonómnej dysfunkcie:

281.        Do skupiny fokálnych dystónia patria:

282.        Parinaudov syndróm vzniká pri lézii:

283.        Hyperosmia:

284.        Uncinátne krízy sú:

285.        Jednostranná anosmia je príznakom lézie v oblasti:

286.        Klinickým obrazom lézie pravého tractus opticus je::

287.         Ptóza, mióza a enophtalmus vznikajú pri lézii:

288.        Lézie v ľavej hemisfére mozgu

289.        Do klinického obrazu Claude-Bernardov-Hornerovho syndrómu patrí:

290.        Argyllov-Robertsonov príznak:

291.        Pri lézii mediálnych vlákien chiazmy opticum vzniká:

292.        Jednostranná lézia tractus opticus má za následok:

293.        Z mozgových nervov býva najčastejšie pri intrakraniálnej hypertenzii poškodený:

294.        Pri syndróme arteria carotis interna býva:

295.        Pri syndróme arteria cerebri média býva:

296.        Pri syndróme arteria cerebri anterior býva:

297.        Pri syndróme arteria cerebri posterior býva:

298.        Pri syndróme arteria basilaris býva:

299.        Subclavian steal syndróm:

300.        Pri syndróme arteria spinalis anterior býva:

301.        Intrakraniálne cievne anomálie môžu byť:

302.        Pri ruptúre intrakraniálnej aneuryzmy vzniká:

303.        Pri trombóze sinus transversus môže byť:

304.        Pri trombóze sinus cavernosus  môže byť:

305.        Pri trombóze sinus sagitalis superior  môže byť:

306.        Pri Wallenbergovom syndróme môže byť:

307.        K zvýšeniu intrakraniálneho tlaku u dospelého človeka dochádza v dôsledku:

308.        Medzi príznaky intrakraniálnej hypertenzie patrí/patria:

309.        V období kompenzovanej intrakraniálnej hypertenzie:

310.        Pri dekompenzácii intrakraniálnej hypertenzie u DOSPELÉHO človeka:

311.         Pre bolesti hlavy pri syndróme intrakraniálnej hypertenzie platí:

312.        Pre okcipitálny kónus platí:

313.        Pre hydrocefalus platí:

314.        Pre temporálny kónus platí:

315.        Pri laterálnej temporálnej herniácii:

316.        Pre vnútrolebkové kónusy platí:

317.        Syndróm intrakraniálnej hypotenzie:

318.        Tetráda kardinálnych motorických príznakov parkinsonského syndrómu zahŕňa:

319.        Medzi nemotorické príznaky parkinsonského syndrómu patrí:

320.        Parkinsonský syndróm hodnotíme ako:

321.        Dystonický syndróm hodnotíme ako:

322.        Medzi príčiny Parkinsonského syndrómu patria:

323.        Cerebellárny syndróm charakterizuje:

324.        Svalový tonus je pri postihnutí extrapyramídového systému:

325.        Dystónia:

326.        Ballizmus:

327.        Atetóza:

328.        Parkinsonský syndróm zahŕňa typické príznaky:

329.        Medzi typické príznaky parkinsonizmu nepatrí:

330.        Bradykinéza:

331.        Chorea:

332.        Pri syndróme centrálnej obrny nie sú prítomné:

333.        Do syndrómu periférnej obrny nepatrí:

334.        Pri myasténii nachádzame:

335.        Pri lézii v pravej hemisfére mozgu nachádzame:

336.        Syndróm zmiešanej obrny (centrálna a periférna) nachádzame pri:

337.        Alternujúce hemiparézy (hemiparéza a kontralaterálna lézia jedného hlavového nervu) sú:

338.        Medzi príčiny pravostrannej hemiparézy nepatrí:

339.        Pri nedostatku vitamínu B12 nachádzame:

340.        Pri periférnej lézii n. VII:

341.        Poruchy svalového tonusu – hypotóniu môže spôsobiť:

342.        Poruchy svalového tonusu – hypertonia v zmysle spasticity- narastá odpor s pohybom a môže mať prejav až sklápacieho noža je zapríčinená:

343.        Porucha svalového tonusu - rigidita je zvýšenie svalového tonusu v pokoji a stuhnutosť svalov, ktoré kladú odpor v celom rozsahu aktívneho aj pasívneho pohybu (fenomén ozubeného kolesa, olovenej trubice) vzniká pri:

344.        Náhly vznik rotačného vertiga s udaním smeru, ťahom do strany až pádmi, výraznou nauzeou a profúznym vomitom, tinitom jednostranne a rýchlou úpravou spontánne resp. po liečbe je typický pre:

345.        K príznakom lézie vestibulárneho aparátu nepatrí:

346.        Periférny vestibulárny syndróm charakterizuje:

347.        Čo platí pre neocerebelárny syndróm?

348.        Čo platí pre paleocerebelárny syndróm?

349.        Brunsov-Stewartov nystagmus:

350.        Ktoré z nasledujúcich tvrdení o mozočku je pravdivé?

351.        Ktoré z nasledujúcich tvrdení platí o cerebelárnej ataxii?

352.        Syndróm lézie pontocerebelárneho uhla je charakterizovaný:

353.        Pri syringomyelickej disociovanej poruche citlivosti nastáva:

354.        Pri tabickej disociovanej poruche citlivosti nastáva:

355.        Brown  Sequardov syndróm (lézia polovice miechy) sa klinicky prejaví:

356.        Anaesthesia dolorosa je nález typický pre:

357.        Pri amyotrofickej laterálnej skleróze je porucha citlivosti:

358.        Pri poruche n. oculomotorius:

359.        Ophtalmoplegia interna:

360.        Ophtalmoplegia externa:

361.        Parinaudov syndróm:

362.        Obrna horizontálnych pohybov bulbov (pohľad):

363.        Claude-Bernard-Hornerov syndróm:

364.        Pri lézii n. abducens:

365.        Pri lézii v retrochiazmatickej oblasti vpravo (radiatio Gratioletti, primárne zrakové oblasti):

366.        Korneálny reflex:

367.        Pri periférnej obrne n. facialis:

368.        Pri centrálnej obrne n. facialis:

369.        Pseudobulbárna obrna:

370.        Bulbárna obrna:

371.        Do obrazu cerebelárnej ataxie patrí:

372.        Pri cerebelárnej lézii sa môžu vyskytovať príznaky:

373.        Cerebelárny tremor je:

374.        Hlavné cerebelárne príznaky sú:

375.        Rigidita:

376.        Zvýšený svalový tonus:

377.        Svalový tonus je:

378.        Tremor:

379.        Parkinsonský tremor:

380.        Porucha stability postoja a chôdze (posturálna stabilita):

381.        Bradykinéza:

382.        Pre Parkinsonovu chorobu je typické:

383.        U pacienta v bezvedomí vyšetrujeme

384.        U pacienta v bezvedomí nevyšetrujeme

385.        U pacienta v bezvedomí nevyšetrujeme

386.        Poruchu vedomia kvantifikujeme pomocou

387.        Pacient, ktorý reaguje len na silný algický podnet, je 

388.        Pri vyšetrovaní fatických funkcií

389.        Pozitívny Rombergov príznak  pri ataxii:

390.        Negatívny Rombergov príznak pri ataxii :

391.        Ataxia pri cerebellárnej lézii :

392.        Pre ataxiu pri vestibulárnej lézii platí:

393.        Pre ataxiu pri poruche zadných miechových povrazcov platí:

394.        Pri vyšetrení postoja:

395.        Pre vyšetrenie chôdze platí:

396.        Chvostekov príznak:

397.        Babinského reflex:

398.        Pyramídové javy iritačné:

399.        Pyramídové javy zánikové:

400.        Pacient nevie ceriť doprava a zatvoriť pravé oko:

401.        Axiálne reflexy:

402.        Na vyšetrenie chuti sa bežne používa:

403.        Elementárne posturálne reflexy:

404.        Hodnotenie svalovej sily (MRC 0-5) a reflexov (0-5):

405.        Brušné reflexy:

406.        Syndróm nervového koreňa L4:

407.        Syndróm nervového koreňa L5:

408.        Syndróm nervového koreňa S1:

409.        Pacient má bolesti v drieku s vyžarovaním po zadnej strane ľavej dolnej končatiny. Neustojí na špičkách a RŠA je znížený. Môže ísť o nasledovný syndróm:

410.        Pacient má bolesti v drieku s vyžarovaním po bočnej strane ľavej dolnej končatiny. Má oslabenú dorzálnu flexiu palca nohy a RŠP je znížený. Môže ísť o nasledovný syndróm:

411.        Pacient má imperatívne močenie a perianogenitálnu hypestézu.

412.        Ako sa vyšetruje Lassegueov príznak v ľahu na chrbte:

413.        Koreňový syndróm C6:

414.        Koreňový syndróm C7:

415.        Stiborova vzdialenosť (Stiborova skúška) rozsahu pohybu chrbtice sa meria pri predklone v týchto bodoch:

416.        Vyšetrenie vestibulárneho aparátu:

417.        Vyšetrenie nystagmu:

418.        Okulo-cefalické reflexy:

419.        Kalorické vyšetrenie vestibulárneho aparátu:

420.        Cilio-spinálny reflex:

421.        Hautantova odchýlka doprava:

422.        Glasgowské skóre pri hodnotení bezvedomia (Glasgow coma scale):

423.        Decerebračná rigidita:

424.        O bicipitálnom reflexe PLATÍ:

425.        O tricipitálnom reflexe PLATÍ:

426.        Pri poškodení nervus ulnaris dochádza k:

427.        O nervus medianus PLATÍ:

428.        O styloradiálnom reflexe PLATÍ:

429.        O nervus radialis PLATÍ:

430.        Poškodenie koreňa C6 sa prejaví:

431.        Poškodenie koreňa C7 sa prejaví:

432.        Poškodenie koreňa C8 sa prejaví:

433.        Poškodenie koreňa C5 sa prejaví:

434.        O nervus femoralis PLATÍ:

435.        O nervus ischiadicus PLATÍ:

436.        O nervus fibularis PLATÍ:

437.        O nervus tibialis PLATÍ:

438.        O patelárnom reflexe PLATÍ:

439.        O reflexe Achillovej šľachy PLATÍ:

440.        Poškodenie koreňa L4 sa prejaví:

441.        Poškodenie koreňa L5 sa prejaví:

442.        Poškodenie koreňa S1 sa prejaví:

443.        Pre syndróm caudae equinae platí:

444.        V Glasgowskej škále bezvedomia testujeme nasledovné funkcie:

445.        Ktorý z nasledujúcich svalov testujeme pri koreňovej lézii S1:

446.        Ktorý z nasledujúcich svalov testujeme pri koreňovej lézii L5:

447.        Ktoré z nasledujúcich tvrdení o normálnom likvore sú pravdivé:

448.        Dysdiadochokinéza je prítomná pri lézii:

449.        Neglect syndrome sa vyskytuje pri:

450.        Ktorý z nasledujúcich typov zrakovej poruchy vzniká pri lézii v oblasti chiasma opticum:

451.        Pri lézii n. abducens:

452.        Pri vyšetrovaní n. olfactorius:

453.        Masseterový reflex:

454.        Fotoreakcia:

455.        Korneálny reflex:

456.        Meningeálny syndróm sa typicky manifestuje:

457.        Medzi meningeálne príznaky patrí:

458.        Meningeálny napínací manéver, kedy u ležiaceho pacienta pri pasívnej flexii hlavy dopredu nastáva flexia dolných končatín v kolenách a stehnovom kĺbe sa nazýva :

459.        Pre Brudzinského príznak platí:

460.        Meningeálny príznak označovaný aj ako príznak „trojnožky“ sa nazýva :

461.        Meningeálny príznak, kedy u ležiaceho pacienta vzniká pri elevácii extendovaných dolných končatín bolesť v krížoch a flexia v kolenách sa nazýva :

462.        Meningeálny syndróm je súbor príznakov vznikajúcich pri dráždení mozgovo- miechových plen:

463.        V závažných prípadoch sa meningeálny syndróm manifestuje úľavovou polohou:

464.        Meningeálny príznak, kedy sa sediaci pacient s vystretými dolnými končatinami opiera aspoň jednou hornou končatinou za sebou sa označuje:

465.        Meningeálny príznak, ktorý sa vyšetruje ako obdoba obojstranného Lasségueovho manévra sa nazýva:

466.        O cerebelle platí (lézie vestibulárneho, pontínneho a spinálneho cerebella):

467.        O cerebelle platí (lézia hemisfér a vermis cerebelli):

468.        O cerebelle platí (reflexy, svalový tonus, diadochokinéza):

469.        O vyšetrení cerebella platí (dysmetria, Romberg, ataxia):

470.        O cerebellárnom syndróme platí (diadochokinéza, asynergia):

471.        U 68 ročného pacienta sa náhle rozvinula výrazná pravostranná hypermetria. Pacient nemá nauzeu, nemá nystagmus, nemá ataxiu pri postoji a chôdzi.

472.        U 33 ročnej pacientky sa v priebehu troch týždňov postupne rozvinul rotačný nystagmus na každom oku s inou intenzitou a frekvenciou. Ataxia trupu je mierna hypermetria nie je prítomná.

473.        Dementný syndróm je charakterizovaný:

474.        Medzi prejavy dementného syndrómu patria:

475.        Brušné reflexy sú znížené pri:

476.        Pri lézii v hornej Th mieche nachádzame:

477.        Oslabenie dorzálnej flexie nohy je pri:

478.        Medzi pyramídové javy zánikové nepatrí:

479.        Slabosť všetkých štyroch končatín nie je pri:

480.        Medzi extenčné pyramídové príznaky nepatrí:

481.        Zníženie svalovej sily nie je pri:

482.        Pri vyšetrení motorického systému hodnotíme:

483.        Myotatické – šľachovo okosticové reflexy na horných končatinách prebiehajú cez doleuvedené miechové segmenty C5-C8:

484.        Medzi pyramídové javy zánikové na horných končatinách patrí: 

485.        Medzi pyramídové javy iritačné na horných končatinách patrí:

486.        Brušné reflexy (kožné) a kremasterový reflex prebiehajú cez uvedené miechové segmenty:

487.        Myotatické reflexy na dolných končatinách prebiehajú cez uvedené miechové segmenty:

488.        Medzi pyramídové zánikové javy na dolných končatinách patrí:

489.        Medzi extenčné pyramídové deliberačné (iritačné) príznaky na dolných končatinách patrí:

490.        Medzi pyramídové iritačné javy flekčné na dolných končatinách patrí:

491.        Pre postoj I platí tvrdenie:

492.        Pre postoj II platí tvrdenie:

493.        Pre postoj III platí tvrdenie:

494.        Chôdza II so zatvorenými očami sa zhoršuje pri:

495.        Medzi kontraindikácie vyšetrenia postoja a chôdze patrí:

496.        Pri vyplachovaní ucha studenou (37 °C) vodou nastáva pri normálnej odpovedi:

497.        Pri vestibulárnej ataxii, titubácie v postoji a smerová odchýlka pri chôdzi:

498.        Atrofia n. opticus:

499.        Pri expanzívnych procesoch v oblasti sella turcica:

500.        Pri hypermetrii:

501.        Pre cerebelárny postoj platí:

502.        Pri vyšetrení prst-nos na strane cerebelárnej lézie môžeme zistiť:

503.        Pri vyšetrení päta-koleno na strane cerebelárnej lézie môžeme zistiť:

504.        Pre paleocerebelárny syndróm je charakteristická porucha chôdze:

505.        Pri lézii cerebella môžeme zistiť:

506.        Test na detekciu cerebelárnej ataxie sa volá: