Klinika onkohematológie LF UK a NOU

O klinike

Na úseku onkohematológie je v NOÚ od 1.2.2015 zriadená Klinika onkohematológie ako výučbová základňa Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.. Výuka aj zdravotnícka starostlivosť prebieha v úzkej súčinnosti s ostatnými pracoviskami ústavu, najmä s II. Onkologickou klinikou LFUK a NOÚ. V máji 2015 bola otvorená zrekonštruovaná Transplantačná jednotka s navýšením počtu lôžok zo 4 na 6 a zvýšením hygienického, technického a sociálneho štandardu pracoviska. Pracoviská kliniky plnia funkciu  konzultačného onkohematologického pracoviska  pre onkologické a neonkologické pracoviská v SR pri určovaní diagnózy a diferenciálnej diagnostiky malígnych lymfoproliferatívnych ochorení, akútnych a chronických leukémií, ako aj chemoterapie,  imunoterapie a podpornej liečby. <s></s>

Klinika je tvorená 2 klinickými a jedným laboratórnym pracoviskom:

Oddelenie onkohematológie I. (OOH I.) je zamerané najmä na diagnostiku a liečbu lymfoproliferatívnych ochorení. Súčasťou OOH I. je Transplantačná jednotka - jednotka intenzívnej onkohematologickej starostlivosti zameraná najmä na transplantáciu kmeňových krvotvorných buniek.

Oddelenie onkohematológie II (OOH II.)  je zamerané predovšetkým na liečbu akútnych a   chronických leukémií.

Oddelenie laboratórnej hematológie a transfúziológie (OLHT) poskytuje a zabezpečuje štandardný hematologický servis pre všetky úseky zdravotnej starostlivosti v NOÚ,  špecializované hematologické vyšetrenia na diagnostiku a sledovanie hematologických malignít; vyrába a zabezpečuje pre pacientov ústavu krvné deriváty, vrátane izolácie, spracovania, charakterizácie a uskladnenia kmeňových buniek potrebných pre vykonávanie transplantačného programu.

Klinika onkohematológie má 33 lôžok, z toho je 6 lôžok transplantačných. 

Výuka študentov LFUK

Výuka študentov LFUK sa vykonáva v rámci blokových stáží v 6. ročníku v spolupráci s II. Onkologickou klinikou LFUK. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti.

Teoretická príprava (semináre):

- malígne lymfómy – diagnostika a liečba (60 min)

- komplexný pohľad na leukémie (60 min)

praktická časť:

- vyšetrenie onkohematologického pacienta

- diagnostika a liečba (vyšetrenie kostnej drene, lumbálna punkcia, analýza zobrazovacích metód, laboratórnych parametrov, riešenie najčastejších komplikácií protinádorovej liečby)

- ad hoc otázky a odpovede konrétnych prípadov

Výskumné projekty KOH

Jednotka translačného výskumu:  Podľa medzinárodnej pracovnej skupiny

(Translational Research Working Group – TRWG) je translačný výskum definovaný ako výskum, ktorý transformuje vedecké objavy vychádzajúce z laboratória, klinických alebo populačných štúdií do klinických aplikácií, ktoré vedú k zníženiu.

Konkrétne klinika onkohematológie LFUK a NOÚ, realizuje translačný výskum, zaberajúci sa cirkulujúcou mitochondrialnou DNA , štúdium exozómov a ich vzťahom k agresívnym NHL.

incidencie, morbidity a mortality na rakovinu – TRU atd

Najvýznamnejšie publikácie KOH

Zamestnanci KOH

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. - prednosta kliniky

Prim. MUDr. Andrej Vranovský, PhD. - odborný asistent

MUDr. Iveta Oravcová, PhD. - odborný asistent

MUDr. Martin Rázus - asistent

PhDr. Eva Bednáriková- Schweighofer, PhD. – sekretariát