DATABÁZY


Ikona databázy PubMed

Portál PubMed je bibliografická databáza MEDLINE®, ktorá spracováva viac ako 5500 časopiseckých titulov. Databáza je voľne dostupná, prevádzkovateľom je National Library of Medicine v Bethesde (USA).

ELEKTRONICKÉ DATABÁZY – PLATENÉ ZDROJE

Informačné zdroje sú dostupné mimo priestorov UK cez vzdialený prístup.

  

Ikona databázy Web of Science

Portál Web of Science™ integruje viaceré databázy. Web of Science™ Core Collection je multidisciplinárna platforma siedmich databáz a citačných indexov. Current Contents Connect (CCC) je abstraktová databáza
z recenzovaných časopisov a kníh. Journal Citation Reports (JCR) je nástroj
na hodnotenie a porovnávanie časopisov. 

Ikona databázy Scopus

Scopus je abstraktová, citačná a referenčná databáza so zameraním na európsku vedeckú produkciu. Poskytuje prístup k časopiseckým článkom
s odkazmi na citácie článkov, plnté texty článkov, odborným webovým stránkam
a patentovým informáciám.

Ikona databázy ProQuest

ProQuest je online kolekcia 44 databáz, ktorá obsahuje bibliografické záznamy
s odkazmi na plné texty článkov. S databázami je možné pracovať individuálne alebo v ľubovoľných kombináciách. Databáza tiež ponúka plné texty dizertácií.

Ikona databázy Knovel

Elektronická knižnica interaktívnych plnotextových referenčných a faktografických príručiek. Knovel umožňuje interaktívne pracovať s textom, tabuľkami, rovnicami a grafmi.

ELEKTRONICKÉ DATABÁZY – VOĽNE DOSTUPNÉ

   

Ikona databázy BiblioMedicaSlovaca
BiblioMedicaSlovaca

Špecializovaná bibliografia obsahuje články slovenských autorov publikované v slovenskej a českej odbornej časopiseckej literatúre z oblasti medicíny, zdravotníctva a príbuzných vedných odborov, ktoré sú vo fonde Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave (od roku 2006 súčasť Národného centra zdravotníckych informácií). Databáza obsahuje tiež ohlasy k spracovaným záznamom.

Ikona databázy BiblioMedicaCechoslovaca


Databázu Českej národnej bibliografie z oblasti medicíny tvoria: časopisy, knihy, zborníky, recenzie českých kníh a bohemiká (práce českých autorov publikované v zahraničných časopisoch).

   

BrainTrack - Celosvetový adresár univerzít a vysokých škôl

BrightPlanet - Vyhľadávací nástroj neviditeľného webu.

Cancer Information Resources - CancerNet je databáza National Cancer Institute, ktorá pokrýva problematiku onkológie. Informácie týkajúce sa terapie, skríningu a prevencie poskytuje v deviatich separátnych databázach.

CDC Wonder - Databáza CDC Wonder ponúka prístup k správam, odporúčaniam a verejno-zdravotníckym informáciam Centers for Disease Control and Prevention. Sumarizuje informácie o zdraví, chorobách, demografických skupinách a štatistických údajoch.

Center Watch - Clinical Trials Listing Service - CenterWatch je vyhľadávacia služba, ktorá umožňuje vyhľadať informácie k rôznym medicínskym problémom. Stránka je určená nielen pre profesionálov, ale aj pre širokú verejnosť.

ChemBioFinder - Databáza ChemBioFinder obsahuje informácie o chemických zlúčeninách, fyzikálno-chemických vlastnostiach látok a štruktúre chemických vzorcov.

Database of Genomic Variants - Genome Database umožňuje vyhľadanie kompletných genómov a ich zobrazenie vo forme genetickej mapy.

Entrez - Databáza Entrez poskytuje informácie týkajúce sa génov, nukleotidov, proteínov, 3D štruktúr a taxonómií.

ERIC - ERIC je informačný systém zahrňujúci informačné zdroje z oblasti výučby. ERIC Database obsahuje viac ako 1,5 milióna bibliografických záznamov od roku 1966.

HazDat Database - ATSDR - Hazardous Substance Release / Health Effects Database sprístupňuje informácie týkajúcich sa rizikových látok a efektov týchto látok na ľudskú populáciu. Pokrýva okolo 1300 webových stránok s viac ako 150 charakteristikami toxických látok.

Health Services Research Projects in Progress - Portál autorizovaných, odborných zdravotníckych informácií National Library of Medicine.

The Nobel Prize Internet Archive - Internetový archív všetkých laureátov Nobelovej ceny vo všetkých kategóriách.

OMIM - Online Mendelian Inheritance in Man je katalóg ľudských génov a genetických ochorení. Databáza obsahuje textové informácie, zobrazenia a referenčné informácie s prepojením na National Center for Biotechnology Information.

PharmInfoNet - Pharmacutical Information Network je vyhľadávacia služba farmaceutických a biotechnologických produktov. Databáza ponúka prístup k informáciam a článkom o liekoch podľa ich generického alebo komerčného názvu.

RxList - Databáza Internet Drug Index umožňuje vyhľadať základné farmakologické informácie. Po napísaní názvu lieku sa v databáze následne vyhľadá krížový odkaz pre generický a komerčný názov lieku a liekovej skupiny.

Science.gov - Databázový portál