VÝZVA INTERREG SLOVENSKO-RAKÚSKO, termín uzávierky : 28.2.2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko (cezhraničná územná spolupráca) 

Vyhlasovateľ :  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Zameranie : Výskum, vývoj

Typ výzvy : otvorená  (do vyčerpania finančnej alokácie)                                     

Uzávierka 1.kola predkladania žiadostí o NFP : 28.2.2017

Prioritná os   1 : Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu

Špecifický cieľ : 1.1.

1.1. Posilnenie spolupráce kľúčových aktérov v regionálnom inovačnom systéme s cieľom zlepšenia prenosu poznatkov, budovania kapacít a spoločných rámcov, spoločných výskumných a inovačných činností a spoločných výskumných zariadení

Minimálna výška príspevku : 100 000 EUR

Trvanie projektu : 48 mesiacov

Bližšie informácie :

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

2. VÝZVA

3. WEB STRÁNKA - MPRV SR , INTERREG Slovensko-Rakúsko