ROZVRHY

Výučba v zimnom semestri sa začína 18. septembra 2017 podľa zverejneného rozvrhu. Prípadné kolízie s výučbou TV prosíme dohodnúť na Ústave telesnej výchovy a športu. Z priestorových dôvodov nie je možné výučbu jazykov presúvať.

Výučba sa temer výhradne uskutočňuje v nových priestoroch LFUK na Moskovskej ulici 2, prípadne v Nemocnici na Mickiewiczovej ulici, alebo v posluchárňach v hlavnej budove fakulty.

Všetky miestnosti, ktoré sú označené písmenom M, sú na Moskovskej ulici.

V rozvrhu výučby Latinskej lekárskej terminológie nastali isté zmeny. Odporúčame študentom, aby si rozvrh skontrolovali na našej stránke.

Zmeny v rozvrhu sú vyhradené!!!

ROZVRHY Anglický jazyk, Latinská lekárska terminológia, Slovenský jazyk pre zahraničných študentov