UNICERT

Ústav cudzích jazykov LF UK je odborným pracoviskom, ktoré má akreditáciu na výučbu jazykových kurzov a skúšky v medzinárodnom systéme UNIcert® v programoch:

NEMECKÝ JAZYK PRE LEKÁRSKE VEDY – UNIcert® III 

ANGLICKÝ JAZYK PRE LEKÁRSKE VEDY – UNIcert® III

Medzinárodný projekt odbornej jazykovej prípravy

Medzinárodný projekt odbornej jazykovej prípravy

 

UNIcert® III

 

 Inštitút pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe UNIcert® LUCE udelil Ústavu cudzích jazykov Lekárskej fakulty UK v Bratislave v roku 2010 akreditáciu na výučbu dvoch jazykových programov:

- anglický jazyk pre lekárske vedy na úrovni C1 – UNIcert® III

- nemecký jazyk pre lekárske vedy na úrovni C1 – UNIcert® III

UNIcert® III je medzinárodný vzdelávací a testovací program, ktorý ako jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe poskytuje:

- profesionálne a akademicky orientovanú odbornú jazykovú prípravu na vysokej úrovni,

- umožňuje získať certifikát o znalosti jazyka na pokročilej úrovni C1 – skúsený používateľ jazyka,

(podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky),

- podporuje mobilitu študentov (štúdium na zahraničnej univerzite),

- osvedčuje vysokú znalosť cudzieho jazyka v študovanom odbore pre budúcich zamestnávateľov.

Program vychádza z konkrétnych podmienok našej fakulty a požiadaviek UNIcert® LUCE. Zahŕňa dva semestre odbornej jazykovej prípravy podľa Harmonogramu štúdia na LF UK a doplnkový dvojsemestrálny 48-hodinový jazykový kurz, ktorým sa realizuje požiadavka na rozsah hodinovej dotácie – 120 kontaktných vyučovacích hodín. Náklady spojené s kurzom, skúškou a vydaním osvedčenia si hradí študent.

Rámcové smernice programu UNICert® ako programu odbornej cudzojazyčnej prípravy vypracovalo Jazykové centrum Technickej univerzity v Drážďanoch a Asociácia univerzitných jazykových centier (Arbeitskreis der Sprachzentren) v Nemecku v roku 1991. Tento program je reakciou na procesy zjednocovania Európy, nové formy spolupráce medzi európskymi univerzitami, najmä pokiaľ ide o programy študentských mobilít, a na rastúcu internacionalizáciu obchodu, priemyselnej výroby, vedy a výskumu. UNIcert® sa realizuje na štyroch úrovniach (I – IV), ktoré zodpovedajú úrovniam Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky B1– C2 a s ním súvisia i ďalšie dokumenty:

1.Európsky profesijný životopis v oblasti jazykov

2.Európske jazykové portfólio pre študentov vysokých škôl

Podmienky na prihlásenie sa do kurzu

Podmienky na prihlásenie sa do prípravného dvojsemestrálneho kurzu (48 hod.)

 1. Uchádzač musí byť študentom, absolventom alebo pracovníkom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

2. Odporúčaná jazyková úroveň uchádzača je B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

3. Uchádzač musí mať úspešne absolvované predmety Cudzí jazyk 1 a Cudzí jazyk 2 na ÚCJ LF UK z príslušného jazyka v rozsahu 72 vyučovacích hodín.

4. Do kurzu sa môžu prihlásiť aj záujemcovia, ktorí nebudú absolvovať skúšku na získanie certifikátu.

5. Uchádzač zaslaním prihlášky prejaví záväzný záujem o kurz do 15. septembra daného roka. Podmienkou otvorenia kurzu je minimálny počet 12 záujemcov.

Podmienky na pripustenie ku skúške a vykonanie skúšky

Podmienky udelenia certifikátu UNIcert® sú v súlade s rámcovým poriadkom UNIcert® a so skúšobným poriadkom a predpismi, schválenými vedením Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

1. Uchádzač musí byť študentom, absolventom alebo pracovníkom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

2. Musí sa pravidelne zúčastňovať vyučovania cieľového jazyka v rozsahu 120 kontaktných vyučovacích hodín v príslušnom stupni systému UNIcert®.

3. Po absolvovaní 120 hodín odbornej jazykovej prípravy má uchádzač právo prihlásiť sa na skúšku na získanie jazykového certifikátu UNIcert®.

4. Uchádzať sa o vykonanie skúšky nemôže ten, ktorý na nej už dva razy neuspel, prípadne bol zo skúšky vylúčený.

5. V odôvodnených prípadoch môže skúšobný výbor udeliť výnimku k bodu 1, pri preukázaní rovnocenných znalostí aj k ustanoveniu 2.

6. Poplatok za skúšku je 60 €, ktorý sa v prípade neúspešnej skúšky nevracia.

Rozsah a forma skúšky

Skúška na stupeň III sa skladá z ústnej a písomnej časti a trvá maximálne 240 minút.

1. Ústna skúška pozostáva z dvoch častí a trvá maximálne 60 minút:

- samostatný ústny prejav v cieľovom jazyku (prezentácia) a následná diskusia

- interakcia v cieľovom jazyku

2. Písomná skúška sa skladá z troch častí a trvá 180 minút:

- vypracovanie úloh na preskúšanie čítania s porozumením

- vypracovanie úloh na preskúšanie počúvania s porozumením

- úlohy na písomnú produkciu v cieľovom jazyku, ktoré obsahovo čerpajú z rôznych oblastí medicíny a zodpovedajú témam prebratým v kurze.

 

Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať min. 60 % v KAŽDEJ z jej častí.

 

 

Skúška 2016  

 

 

 

Skúška UNIcert III – Anglický jazyk pre lekárske vedy

 

 

Skúška sa koná 3.10.2016 (písomná časť) a 4.10.2016 (ústna časť)  na Ústave cudzích jazykov.  Detaily budú špecifikované v septembri 2016 podľa počtu záväzne prihlásených.

Záväznú prihlášku na skúšku pošlite elektronicky a úhradu 60 eur bankovým prevodom do 17. septembra 2016.

 

 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica   

Príjemca platby: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta        

Č. účtu:         7000082925 / 8180                                                                                                   

KS:                 0308                                                                      

VS:                 101130                                                                   

Poznámka:      priezvisko – skúška UNIcert III AJ

Zároveň, prosím, zašlite informáciu o uskutočnenej platbe na valeria.jamrichovafmed.uniba.sk 

Prípravný kurz AJ a NJ 2016/2017

Kurz UNIcert® III

 

Názov:            Anglický jazyk/Nemecký jazyk pre lekárske vedy

 

Rozsah:         2 semestre šk. r. 2016/2017 v rozsahu 48 hodín (45 min)

 

Miesto:           Ústav cudzích jazykov LF UK Sasinkova ul. 4,  Bratislava

 

Cena:              195 €  

 

Uzávierka prihlášok:             18.9.2016 (elektronicky)

 

Zaraďovací test:                   19.9.2016 (pondelok) o 17:00 hod., Ladzianskeho poslucháreň   

                                               Úspešné absolvovanie testu (všeobecná angličtina/nemčina) je podmienkou prijatia do kurzu.

Začiatok kurzu:                     10. októbra 2016 v čase od 16:30 – 18:45 hod. v seminárnej miestnosti č. 1 na ÚCJ LF UK

 

 

                                              Zmena vyhradená!

 

 

 

Podmienky na prihlásenie sa do kurzu:

 

1.     Uchádzač musí byť študentom, absolventom alebo pracovníkom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

2.     Odporúčaná jazyková úroveň uchádzača je B2+ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Úspešné absolvovanie zaraďovacieho testu je podmienkou prijatia do kurzu. V prípade vyššieho počtu úspešných záujemcov ako 15 budú uprednostnení tí, ktorí záujem o kurz prejavili skôr.

3.     Do kurzu sa môžu prihlásiť aj záujemcovia, ktorí neplánujú absolvovať skúšku na získanie medzinárodného certifikátu UNIcert® III. Po ukončení kurzu im bude vystavený doklad o absolvovaní kurzu.

4.     Uchádzač zaslaním prihlášky do stanoveného termínu prejaví záväzný záujem a po úspešnom absolvovaní zaraďovacieho testu, až po oficiálnom zaradení do kurzu (zoznam bude uvedený na webovej stránke a informačnej tabuli ÚCJ), uhradí kurzovné.

6.     Podmienkou otvorenia kurzu je 12 záväzne prijatých záujemcov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaraďovací test z AJ a NJ do kurzu UNIcert® III - 2. kolo

UNIcert® III  v ak. roku 2016/2017

 

Druhé kolo sa uskutoční dňa 28.9.2016 o 17.00 hod. v Ladzianskeho posluchárni.

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese valeria.jamrichovafmed.uniba.sk

 

Kurz AJ je plánovaný na pondelok 16.30 – 18.45 v seminárnej miestnosti č.1 na ÚCJ LF UK  so začiatkom v 2. októbrovom týždni (po uzavretí druhého kola).

 

Kurz NJ je plánovaný na utorok 16.30 – 18.45 v seminárnej miestnosti č. 1 ÚCJ LF UK so začiatkom  v 2. októbrovom týždni (po uzavretí druhého kola).

 

 ZMENA VYHRADENÁ

 

 

 

 

 

Výsledky 1. kola zaraďovacích testov z AJ a NJ

Výsledky 1. kola  zaraďovacích  testov UNIcert III - 2016/2017 

 

Abecedný zoznam úspešných uchádzačov

 

ANGLICKÝ JAZYK:

 

Debnár Dávid

 

Hurtoňová Marina

 

Chalupka Michal

 

Pileková Dominika

 

Šranková (Gáborová) Linda

 

 

NEMECKÝ JAZYK:

 

Pilková Lucia

 

Kačeriaková Alžbeta

 

Ondrejmisková Iveta

 

 

Výsledky 2. kola zaraďovacích testov z AJ a NJ

Výsledky 2. kola  zaraďovacích  testov UNIcert III - 2016/2017 

 

Abecedný zoznam úspešných uchádzačov

ANGLICKÝ JAZYK:

Bártoš Lukáš

Čermák Ľubomír

Depeš Denis

Drápal Radovan

Holešová Daniela

Chalupková Veronika

Kuffa Raffael

Pivovarníková Laura

 

 Kurz AJ začína v pondelok 10. októbra 2016 o 16.30 a trvá do 18.45 v seminárnej miestnosti č.1 na ÚCJ LF UK.