Formuláre

Žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy - podáva a zasiela zamestnávateľ (navrhovateľ) alebo lekár samosprávneho kraja; zamestnanci LF UK (v ustanovenom týždennom pracovnom čase) si žiadosť podávajú cez Personálne odd. LF UK

Čestné vyhlásenie k návrhu na zaradenie

Žiadosť o vydanie dokladov (index a záznamník)

 

Mamodiagnostika v rádiológii

návrh na zaradenie - tlačivo

 

Dentoalveolárna chirurgia

návrh na zaradenie - tlačivo

Súhlas garanta CP a pridelenie školiteľa konzultovať a realizovať priamo s garantom MUDr. Dušanom Hollým, PhD., MPH

 

MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA

Heydukova 10, 812 50 Bratislava

 

zadanie témy odbornej prednášky

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov