Termíny zápisov na akademický rok 2017/2018

Termíny zápisov na akademický rok 2017/2018

Zápis študentov doktorandského štúdia na akad. r. 2017/2018

 

 

ročník

forma štúdia

termín zápisu

hodina

náhradný termín

1. ročník

denná forma

31. augusta 2017

8.30 h.

náhradný termín nie je možný

externá forma

31. augusta 2017

8.30 h.

náhradný termín nie je možný

2. ročník

denná forma

4. septembra 2017

8.30 h.

14. septembra 2017

 

8.30 h

 

Zápis v náhradnom termíne       je možný len vo výnimočných prípadoch a len so súhlasom dekana!!!

externá forma

4. septembra 2017

8.30 h.

3. ročník

denná forma

5. septembra 2017

8.30 h.

externá forma

5. septembra 2017

8.30 h.

4. ročník

denná forma

6. septembra 2017

8.30 h.

externá forma

6. septembra 2017

8.30 h.

5. ročník

externá forma

7. septembra 2017

8.30 h.

nadštandardná dĺžka štúdia

      denná forma -        5., 6. ročník

8. septembra 2017 8.30 h.
      externá forma -        6., 7. ročník 8. septembra 2017 8.30 h.

Miestnosť : zasadacia miestnosť Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava (1.posch.)

UPOZORNENIE :. Zapísaní budú len študenti, ktorý predložia vyplnené tlačivo Ročné hodnotenie podpísané školiteľom a doktorandom k 31.8.2017 a spĺňajú požadovaný počet kreditov (denní 60, externí 48) na postup do vyššieho ročníka.

Každý študent sa preukáže preukazom študenta (denný - ISIC, externý - zamestnaný na UK - ITIC, ostatní - externý študent) a zaplateným ústrižkom za validačnú známku.

Validačné známky je potrebné zaplatiť v pokladni LF UK (okrem známky ITIC (pedagogickí zamestnanci UK) – tú zakúpite na rektoráte v pokladni, alebo v CKM kancelárii na Vysokej ulici v Bratislave)  ešte pred zápisom v cene:

denní študenti : 10,-- EUR

externí študenti  0,50 EUR

Novoprijatí doktorandi - absolventi UK v pokladni zaplatia len za validačnú známku, ktorá im bude následne nalepená na preukaz pri zápise. Tí, čo preukaz nevlastnia, zaplatia poplatok za výrobu preukazu v pokladni, alebo na číslo účtu: SK65 8180 0000 0070 0013 5249

variabilný symbol: rodné číslo doktoranda

správa pre príjemcu: meno a priezvisko doktoranda

cena:    

denní  16,50 EUR       

externí  9,-- EUR

Pedagogickí zamestnanci UK vlastnia preukaz ITIC preto preukaz externého študenta nezakupujú!

Doklad o zaplatení je nevyhnutné priniesť priamo na zápis!

Na nové preukazy sa validačná známka nelepí, je súčasťou ceny preukazu.

Tí, čo preukaz nevlastnia, zašlú fotku elektronicky po prevzatí rozhodnutia o prijatí na doktorandské štúdium do 10 dní spolu s vypísanou žiadosťou o vydanie preukazu  na adresu jana.sulanova(at)fmed.uniba.sk

Študent, po ukončení štandardnej dĺžky štúdia (denná forma 4. ročník , externá forma 5. ročník) môže pokračovať v štúdiu v nadštandardnej dĺžke so súhlasom školiteľa. Maximálna dĺžka štúdia v nadštandardnej dĺžke je 2 akademické roky. Žiadosť o pokračovanie v nadštandardnej dĺžke sa neprekladá. Štúdium pokračuje zápisom!