Poplatky za štúdium

Akademický rok 2016/2017

Vnútorný predpis č. 9/2016 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2016/2017.  Prílohy č.1-13.