COVID-19: sumárne informácie týkajúce sa epidemiologických opatrení a výučby

COVID-19 - úprava opatrení - od 21. apríla 2022

21. apríla 2022: Ruší sa povinnosť nosiť prekrytie horných dýchacích ciest – respirátorom (v interiéri aj exteriéri) – okrem dvoch výnimiek. Na výučbe ani v priestoroch fakúlt či internátov sa nevyžaduje prekrytie horných dýchacích ciest.

Výnimky - respirátory budú povinné len:

 • pre návštevníkov zariadení sociálnej starostlivosti a personál pri kontakte s klientom a pacientom,
 • pre návštevníkov zdravotníckych zariadení a personál pri kontakte s klientom a pacientom.

Nosenie respirátorov má však stále význam najmä pre rizikové skupiny osôb, pre starších, chronicky chorých a nezaočkovaných ľudí.

IZOLÁCIA PO POZITÍVNOM TESTE PLATÍ AJ NAĎALEJ:

 • po pozitívnom teste (PCR, LAMP, Ag, PoC, domáci samotest),
 • kontaktovať úzke kontakty s ktorými bola osoba 2 dni pred príznakmi alebo pred odberom,
 • izolácia trvá 5 dní (ak pacient posledných 24 hodín nemal príznaky),
 • ak pretrvávajú príznaky, o ukončení izolácie rozhoduje lekár,
 • 5 dní po ukončení izolácie povinnosť nosiť respirátor FFP2 (deťom v školách postačuje aj chirurgické rúško).

KARANTÉNA:

 • ruší sa povinnosť nastúpiť do karantény pri úzkom kontakte s pozitívnou osobou
 • o povinnosti nastúpiť do karantény pre osobou po úzkom kontakte môže rozhodnúť lekár (napr. ak ide o dlhodobý úzky kontakt s pozitívnou osobou alebo by úzky kontakt mohol ohroziť imunodeficientnú osobu na pracovisku),
 • po ukončení karantény nebude na verejnosti povinný respirátor.

Aktuálne usmernenie ohľadom izolácie Covid-19 pozitívnej osoby a kontaktov - marec 2022

Osoba s pozitívnym výsledkom Covid-19 testu* zostáva v izolácii v domácom prostredí po dobu 5 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu. Pokiaľ sa za posledných 24 hodín izolácie vyskytli klinické príznaky ochorenia Covid-19, izoláciu ukončuje jej ošetrujúci lekár. Po ukončení doby izolácie je táto osoba povinná mať na verejnosti dôsledne prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 po dobu 5 dní.

Dĺžka infekčnosti sa u osoby infikovanej variantom Omikron vírusu SARS-CoV-2 sa odhaduje na 5-7 dní po infikovaní sa.

Osoba, ktorá prišla do kontaktu s osobou s pozitívnym výsledkom Covid-19 testu* (počas 2 dní pred odberom vzorky tejto pozitívnej osobe) musí zotrvať v karanténe iba ak má klinické príznaky ochorenia Covid-19. Ak príznaky nemá, nejde do karantény, ale po dobu 7 dní od kontaktu s pozit.osobou musí mať na verejnosti dôsledne prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2.

* výsledok testu je výsledok RT-PCR testu, antigénového testu, testu vykonaného s využitím rýchlych metód molekulárnej biológie (LAMP-test, PoCT-test), alebo domáceho antigénového testu; pozitívny výsledok domáceho antigénového testu musí byť oznámený a posúdený všeobecným lekárom osoby

 

Odporúčaný postup pri ochorení Covid-19:

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2022/02/6_zasad_covid.pdf

Usmernenia k organizácií výučby - aktualizované dňa 25. 11. 2021

1. Spôsob výučby sa nateraz nemení. Teoretická výučba bude prebiehať dištančne. Praktická výučba sa naďalej realizuje prezenčne s výnimkou tých pracovísk,  kde v dôsledku aktuálnej epidemickej situácie rozhodne prednosta pracoviska/garant predmetu inak (online alebo hybridná výučba).

Podľa príkazu rektora UK č. 17/2021 zo dňa 25.11.2021 bude pokračovanie   v prezenčnej praktickej výučbe pre zdravotnícke odbory povolené rozhodnutím rektora UK na základe žiadosti dekana fakulty. Predmetnú žiadosť sme odoslali.

Formulár na potvrdenie potreby fyzickej prítomnosti pracovníka na pracovisku nájdete v prílohe tohto emailu.

2. V prípade, že súčasťou praktickej výučby sú dlhšie powerpointové prezentácie, je potrebné ich  využívať online metódami.  Pobyt študentov nemocniciach treba využiť predovšetkým ich kontakt s pacientami.

3. Vedenie LF UK bolo opakovane upozornené na nedodržiavanie  OTP režimu na klinikách. Preto Vás dôrazne žiadame o OTP kontrolu každého študenta pred začiatkom prezenčnej výučby. Zároveň Vás žiadam, aby počas výučby boli dodržiavané všetky protiepidemické opatrenia (maximálny počet osôb v miestnosti, používanie OOP). Nedodržanie uvedených zásad bude považované za porušenie pracovnej disciplíny.

4. V záujme umožnenia potrebného kontaktu študentov 6. ročníka s pacientami, Vedenie LF UK rozhodlo umožniť prítomnosť študentov záverečného ročníka aj na COVID-19 oddeleniach za prísneho dodržania hygienických zásad vrátane používania predpísaných OOP.  Takáto výpomoc bude uznaná ako praktická výučba predmetu daného odboru.

5. V najbližších dňoch bude zverejnená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, na základe ktorej bude umožnený vstup na pracovisko len pre osoby, ktoré sa preukážu niektorým z potvrdení:

- o očkovaní proti ochoreniu Covid-19,
- o prekonaní ochorenia Covid-19, 
- o negatívnom PCR/Ag teste, 
- prípadne vykonaním testu/samotestu priamo u zamestnávateľa.

 O vyhláške ÚVZ SR a o podmienkach testovania Vás budeme informovať ihneď po jej zverejnení.

Covid-19: Čo robiť v prípade pozitivity a úzkeho kontaktu - zverejnené 5.11.2021

Študent, ktorý je pozitívne testovaný na Covid-19 PCR testom alebo Ag testom v oficiálnom antigénovom odbernom mieste, ostáva v karanténe – karanténa trvá 10 dní, ak v posledných dňoch karantény nepretrvávajú príznaky. Ak príznaky pretrvávajú, študent konzultuje situáciu so svojim praktickým lekárom. Po obdržaní pozitívneho výsledku testu študent urýchlene informuje svoje úzke kontakty o pozitivite testu a zároveň informuje pracovisko, kde má mať v tom čase výučbu, o svojej karanténe – doloží potvrdenie o pozitívnom výsledku testu.

Študent, ktorý príde do úzkeho kontaktu s Covid-19 pozitívnou osobou (v čase max. dva dni pred jej Covid-19 testom alebo po ňom) a nie je proti Covid-19 zaočkovaný, sa dá otestovať cez korona.gov.sk a musí ísť do karantény, ktorú môže ukončiť negatívnym výsledkom Covid-19 testu, vykonaným najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Študent o svojej karanténe informuje pracovisko, kde má mať v tom čase výučbu.

Úzky kontakt je priamy fyzický kontakt na vzdialenosť̌ menej ako 2 metre bez prekrytia horných dýchacích ciest.

Plne zaočkovaný  študent* po úzkom kontakte s Covid-19 pozitívnou osobou pokračuje v prezenčnej  výučbe.

V prípade povinnej karantény študenta podľa vyhlášky ÚVZSR (v prípade pozitívneho Covid-19 testu alebo karantény z dôvodu úzkeho kontaktu s takouto osobou) bude neúčasť ospravedlnená, o spôsobe náhrady vymeškanej výučby rozhoduje prednosta ústavu/kliniky.

Študent, ktorý má klinické príznaky ochorenia COVID-19, má povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom COVID-19 testu pred nástupom na praktickú prezenčnú výučbu nie starším ako 72 hodín.

Prezenčná výučba na LF UK sa realizuje podľa schémy OTP (osoba v režime očkovaná, testovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19):

 • Plne zaočkovaní študenti* a študenti s prekonaným ochorením COVID-19 v období za ostatných 180 dní sa netestujú a môžu absolvovať prezenčnú výučbu.
 • Nezaočkovaní študenti alebo študenti, ktorí nie sú plne zaočkovaní, majú povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom COVID-19 testu (Ag, RT-PCR, rýchly PCR) pred nástupom na praktickú prezenčnú výučbu nie starším ako 72 hodín.

*Za plne zaočkovaného sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny
 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii dávky jednodávkovej vakcíny
 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky dvojdávkovej vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania Covid-19.“

Praktická výučba na ústavoch a klinikách LF UK - pravidlá!!! - 17.9.2021

Praktická výučba na ústavoch a klinikách LF UK sa realizuje podľa nasledovných pravidiel:  

1.       Plne zaočkovaní študenti a študenti s prekonaným ochorením COVID-19 v období za ostatných 180 dní, ktorí nemajú pozitívnu epidemiologickú anamnézu a nemajú klinické príznaky na ochorenie COVID-19, sa netestujú a môžu absolvovať prezenčnú výučbu.

2.       Plne zaočkovaní študenti, ktorí majú pozitívnu epidemiologickú anamnézu a nevzťahuje sa na nich karanténne opatrenie alebo majú klinické príznaky ochorenia COVID-19 a teda spĺňajú klasifikáciu možného alebo pravdepodobného prípadu, majú povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu pred nástupom na praktickú prezenčnú výučbu nie starším ako 72 hodín.

3.       Nezaočkovaní študenti alebo študenti, ktorí nie sú plne zaočkovaní, majú povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR/Ag testu pred nástupom na praktickú prezenčnú výučbu nie starším ako 72 hodín.

V prípade neschopnosti preukázať sa splnením aspoň jednej z podmienok OTP (očkovaný/testovaný/prekonal ochorenie) sa študent praktickej výučby zúčastniť nemôže a má absenciu.

O spôsobe náhrady absencie rozhoduje prednosta ústavu/kliniky.

V prípade povinnej karantény študenta podľa vyhlášky UVZSR bude neúčasť ospravedlnená,  o spôsobe náhrady vymeškanej výučby rozhoduje prednosta ústavu/kliniky.

Poznámky:

RT-PCR/Ag test si študent zabezpečuje sám a na vlastné náklady

Definícia plne zaočkovaný:

 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny
 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii dávky jednodávkovej vakcíny
 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky dvojdávkovej vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania Covid-19

VÝUČBA NA LF UK V ZIMNOM SEMESTRI AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022 - 27.8.2021

Výučba v ZS: 13.9.2021 – 17.12.2021

Na základe rozhodnutia vedenia LFUK zo dňa 26.8.2021 sa výučba  bude realizovať nasledovne:

 • prednášky budú dištančne,
 • praktická výučba (cvičenia, semináre, stáže)  budú prezenčne. Je nutné dodržať maximálne zaplnenie miestnosti do 50 % kapacity a prítomnosť  max. 50 osôb,
 • na základe súhlasu rektora UK s výnimkou vyjadreného na online zasadnutí Krízového štábu UK  je možné teoretický úvod k praktickej výučbe realizovať online, záznam úvodu musí byť k dispozícii pre študentov minimálne jeden deň vopred.

Covid-19 - Návrat zo zahraničia - pokyny pre zamestnancov a študentov - 10.3.2021

V súčasnej epidemiologickej situácii na Slovensku ako aj v zahraničí nie je zodpovedné a rozumné cestovať do iných krajín. Ak tak urobíte, dodržiavajte nasledovné odporúčania a platné pokyny

 • Dodržujte odstupy, majte počas cesty správne nasadený respirátor, umyte alebo vydezinfikujte si ruky vždy, keď je to možné.
 • V momente prechodu hraníc už musíte byť registrovaní cez formulár eHranica (http://korona.gov.sk/ehranica). Ak na Slovensko vstupujete letecky, ste zároveň povinní vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia, ktorý je zverejnený na https://www.mindop.sk/covid/.
 • Je nevyhnutné, aby ste hneď po prekročení hraníc nastúpili do 14-dňovej karantény. O izolácii ste povinní informovať svojho ošetrujúceho lekára.
 • Testovanie RT-PCR metódou podstupujte najskôr na 8. deň po návrate na Slovensko.
 • Ak ste navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a nemáte príznaky, môžete karanténu ukončiť aj bez testovania uplynutím 14-dňovej lehoty. V prípade, že ste navštívili inú krajinu, karanténu je možné ukončiť obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Nie je možné ju ukončiť bez testovania, a to aj v prípade, že nemáte príznaky.
 • Počas 14-dňovej karantény neopúšťajte miesto izolácie, neprijímajte návštevy. Nezabúdajte, že prísnu karanténu s vami podstupujú aj členovia domácnosti, vrátane detí. Deti do 10 rokov sú testované iba v prípade, že tak rozhodne ošetrujúci lekár alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Izolácia im končí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.
 • Nechoďte na pracovisko a nepúšťajte dieťa do kolektívu skôr, než uplynie lehota 14 dní. Riziko, že sa infekcia vo vašom tele rozvinie až po testovaní, dokážete redukovať práve svojim zodpovedným prístupom.

Celé znenie Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_19_2021.pdf

OČKOVANIE - oznam pre študentov (3.3.2021)

Podľa aktuálne platnej očkovacej stratégie sa môžu dať zaočkovať študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom.

Študenti 3. - 6.ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo túto podmienku spĺňajú.

Vedenie LF UK odporúča všetkým týmto študentom očkovanie, aby sa čo najskôr mohla obnoviť prezenčná výučba klinických predmetov v čase a rozsahu ako to budú aktuálne predpisy umožňovať.

Študenti, ktorí potrebujú potvrdenie o štúdiu pre účely očkovania, nech sa obrátia na študijné oddelenie, ktoré im takéto potvrdenie vystaví.

Komisia krízového riadenia LF UK

Vnútorné predpisy - VP 5/2021, VP 4/2021, VP 3/2021, VP 2/2021

Vnútorný predpis č. 5/2021 - Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu 1/2021-Príkazu dekana LF UK k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK

Vnútorný predpis č. 4 / 2021 - Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 1/2021 Príkazu dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK 

Vnútorný predpis č. 3 / 2021 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2021 (Príkaz dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK v znení dodatku č. 1)

Vnútorný predpis č. 2 / 2021 - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2021 Príkazu dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, k podmienkam výkonu práce a prevádzky na LF UK

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Milí študenti a zamestnanci fakulty,

ako ste už určite zachytili, očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku už bolo spustené. Registrácia na očkovanie je na webstránke korona.gov.sk v časti "Zaregistrovať sa na očkovanie".

Vedenie fakulty očkovanie všetkým študentom a zamestnancom dôrazne odporúča. Prioritne aktuálne stážujúcim študentom šiesteho ročníka a klinickým pracovníkom, samozrejme však aj všetkým ostatným študentom a zamestnancom. Očkovanie považujeme za najlepšiu formu prevencie a zaočkovanie väčšiny študentov a pedagógov nám umožní prezenčnú výučbu nielen v končiacom ročníku, ale vo všetkých ročníkoch.

Nižšie uvádzame základné informácie o vakcíne proti infekcii SARS-CoV-2 a očkovaní vo forme najčastejších otázok a odpovedí:

Prečo sa mám dať zaočkovať?

Očkovanie je najspoľahlivejšia forma prevencie pred infekciou a vážnym priebehom ochorenia. Očkovaním chráni študent a zdravotnícky pracovník seba, pacientov, kolegov, svojich blízkych a ďalších ľudí v osobnom kontakte. Je to spôsob, ako navodiť dlhodobo prirodzenú obranu organizmu voči ochoreniu COVID-19. Vakcína aktivuje v tele tvorbu špecifických protilátok a bunkovú imunitu. Očkovací preukaz proti COVID-19 bude v budúcnosti slúžiť na preukázanie bezpečnosti dotyčnej osoby pre svoje okolie v pedagogickom procese, ale aj v osobnom a komunitnom živote.

Aké typy vakcín sú k dispozícii?

Momentálne je k dispozícii mRNA vakcína (od konzorcia firiem BioNTech/Pfizer a v priebehu januára 2021 by mala byť na Slovensko dodaná aj mRNA vakcína od firmy Moderna). Neskôr by mala pribudnúť tzv. vektorová vakcína od firiem AstraZeneca a Janssen.

Je vakcína bezpečná? Bola "narýchlo" vyrobená, nie je to riziko?

Technológia mRNA nie je nová, je známa už od roku 2011. Keď sa očkovaním dostane mRNA (obsahuje úsek kódujúci S-proteín vírusu SARS-CoV-2) informácia do svalovej bunky, tá vyrobí kópie S-proteínu vírusu, tým sa následne stimuluje vlastná komplexná imunita (protilátková, bunková a špecifické cytokínové spektrum). Potom sa mRNA degraduje (v priebehu niekoľkých hodín) a je vylúčená z tela. Rýchla výroba vakcín spočíva v urýchlení vývoja. Na testovaní bezpečnosti a účinnosti v 3 fázach klinického skúšania nebolo nič skrátené ani urýchlené. Klinického skúšania sa u každej vakcíny zúčastnilo viac ako 40000 ľudí.

Je niektorý typ vakcín lepší? Ktorú si mám vybrať?

Pre bežného človeka je nepodstatné, ktorým typom vakcíny sa nechá očkovať, lebo všetky vakcíny majú podobnú bezpečnosť a účinnosť. Očkovať sa bude treba tou vakcínou, ktorá je dostupná, v dvoch dávkach. Je žiaduce, aby obe dávky vakcíny boli rovnakého typu.

Aké sú vedľajšie účinky vakcín proti infekcii SARS-CoV-2?

Vedľajšie účinky sa nijak neodlišujú od iných vakcín. Medzi najčastejšie patria napr. bolesti hlavy, svalov, bolestivosť a opuch v mieste vpichu alebo zvýšená teplota; ustúpia v priebehu niekoľkých hodín. Pre viac informácii odporúčame súhrn charakteristických vlastností liečiva.

Ako dlho vydrží imunitná ochrana navodená vakcínou?

Vzhľadom na to, že vakcína sa ešte používa iba veľmi krátku dobu, to nie je možné presne vyhodnotiť. Na základe doterajších výskumov sa predpokladá, že minimálne 6-8 mesiacov, je to však individuálne.

Mám sa dať zaočkovať aj ak som prekonal/a ochorenie COVID-19?

Áno, aj tým, čo prekonali infekciu SARS-CoV-2 sa odporúča dať sa zaočkovať, vzhľadom na to, že doposiaľ nie je jednoznačné, koľko trvá postinfekčná imunitná ochrana. Pri očkovaní sa odporúča odstup minimálne 2 týždne po prekonaní ochorenia (štyri týždne po nástupe infekcie resp. príznakov alebo štyri týždne od prvého PCR pozitívneho výsledku u tých, ktorí sú bez príznakov). Viac informácií je v stanovisku Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie.

Keď budem zaočkovaný a dám sa testovať Ag/PCR testom, nemôže byť výsledok falošne pozitívny?

Nie. Vakcínou sa do tela nedostáva vírus, ktorý by bol detegovateľný. PCR test deteguje nukleovú kyselinu vírusu vo vzorke z nosohltanu. Antigénový test deteguje prítomnosť proteínu vírusu vo vzorke z nosohltanu. Po vakcinácii sa síce v bunkách svalu v okolí vpichu S proteín vytvorí, ale nedostane sa do buniek v nosohltane, z ktorých sa berie vzorka na antigénový či PCR test. Plná imunitná odpoveď po vakcinácii sa vytvorí pár týždňov po 2.dávke vakcíny, najskôr za 10-14 dní. Dovtedy je stále možnosť infikovať sa, preto v prípade , že je potrebné vylúčiť infekciu SARS-CoV-2, je vhodné sa testovať.

Dávame do pozornosti aj ďalšie informačné materiály:

V prípade záujmu o ďalšie informácie nám napíšte na: covidfmed.uniba.sk

 

Za Komisiu krízového riadenia LF UK
doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH

Testovanie študentov 6. ročníka - Covid-19 - 20. 11. 2020

Dňa 23.11.2020 budú na prítomnosť Covid-19 testovaní (antigénovými testami) študenti šiesteho ročníka, ktorí začali klinické stáže 16.11. a tí, ktorí začínajú stáže 23.11. Testovanie prebehne v odberovom mieste pred hlavným vchodom do Ružinovskej nemocnice, začína od 13:30 a presný čas odberu dostanú študenti na svoju školskú emailovú adresu. Výučba dňa 23.11. prebehne podľa rozvrhu. 

Testovanie študentov 6. ročníka

Účasť na praktickej výučbe na klinikách bude podmienená preukázaním negativity antigénového testu na koronavírus elektronickou formou.

Čo ak som pozitívny?

V prípade, že antigénový test bude pozitívny, bude študent musieť absolvovať PCR test na SARS-CoV-2 za účelom konfirmácie výsledku - je potrebné objednať sa cez webovú stránku korona.gov.sk.

V prípade jeho pozitivity prezenčná výučba ostatných členov danej študijnej skupiny bude možná len vtedy, ak s pozitívne testovaným neboli v úzkom kontakte dlhšie ako 15 minút. V opačnom prípade bude celá študijná skupina v karanténe. 

Čo je úzky kontakt

V súlade s opatrením ÚVZ SR ako úzky kontakt sú definované osoby, ktoré:

 • mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, 
 • mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,
 • boli v uzavretom prostredí (učebni, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút bez priliehajúceho prekrytia dýchacích ciest
 • mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní).

Čo je chránený kontakt

Pre študentov stážujúcich na klinikách sa za tzv. chránený kontakt s potvrdeným alebo suspektným prípadom COVID-19 (= nie je potrebná karanténa a testovanie) považuje situácia, kedy boli dodržané tieto podmienky:

 • Kontakt v trvaní menej ako 15 minút so vzdialenosťou viac ako 2 metre, činnosti bez tvorby aerosolu: používa sa chirurgické rúško, ochrana očí (tvárový štít alebo okuliare), ochranný plášť a rukavice (napr. pobyt v izbe pacienta).
 • Kontakt so vzdialenosťou menej ako 2 metre, činnosti s potenciálnou možnosťou tvorbou aerosolu: používa sa respirátor FFP2 (v prípade nedostatku chirurgické rúško), ochrana očí (ochranný štít alebo okuliare), ochranný plášť/zástera s dlhým rukávom, čiapka a rukavice (napr. vyšetrovanie dutiny ústnej, nosovej, toaleta dutiny ústnej).
 • Výkon procedúr s možnou tvorbou aerosólu (endotracheálna intubácia, bronchoskopia, otvorené odsávanie, indukcia spúta, operácia a pitva, podávanie nebulizovanej liečby, manuálna ventilácia pred intubáciou, ošetrenie pacienta ležiaceho v pronačnej polohe, odpojenie pacienta od ventilátora, neinvazívna pozitívna tlaková  ventilácia,  tracheostómia, kardiopulmonálna resuscitácia, iné endoskopické výkony hlavne v hornej časi GIT): používa sa respirátor FFP3/FFP2, ochrana očí (ochranný štít alebo okuliare) nepriepustný ochranný odev s dlhými rukávmi, čiapka a rukavice (počet osôb pri procedúre sa minimalizuje).

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky, 9. aktualizácia


Vážení študenti,
ospravedlňujeme sa za úvodné problémy pri organizácii testovania na COVID-19. Bohužiaľ je realizácia týchto testov v súlade s platnými predpismi komplikovaná a hlavne časovo náročná. Preto Vám v týchto týždňoch dochádzajú informácie až koncom týždňa. Veríme, že od budúceho týždňa bude dostupný vopred platný a včas zverejnený harmonogram testovania.
Taktiež budeme prehodnocovať termín testovania študentov, prípadné prerozdelenie na nedeľu a pondelok s úpravou metódy výučby pre vybrané skupiny. To ale bude diskutované ešte s garantmi štátnicových predmetov. 

Výučba medikov - šiestakov je povolená aj ÚVZ SR

Výučba medikov v posledných ročníkoch je povolená aj hlavným hygienikom SR.

Zdravotnícki pracovníci sú súčasťou kritickej infraštruktúry, a preto je nevyhnutné umožniť študentom končiacich ročníkov absolvovať praktickú výučbu v zdravotníckych zariadeniach s tým, že po ukončení štúdia budú ako zdravotnícki pracovníci odborne spôsobilí zabezpečovať a plniť úlohy na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti.

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou sa pri praktickej výučbe v zdravotníckych zariadeniach postupuje nasledovne:

 1. nosenie rúšok a ďalších osobných ochranných pracovných prostriedkov je realizované v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia,
 2. pri vstupe na klinické pracoviská v rámci praktickej výučby je nosenie rúšok pre študentov povinné, pričom títo sú povinní disponovať aj vlastnými rúškami,
 3. s ohľadom na špecifický charakter praktickej výučby na vybraných klinických pracoviskách je možné vyžadovať aj ďalšie osobné ochranné prostriedky a táto požiadavka musí byť zo strany študentov rešpektovaná, pri kontakte s pacientom je akceptované výlučne jednorazové rúško, alebo filter FFP 2, či FFP 3,
 4. dôraz sa kladie na zvýšenú hygienu rúk (časté umývanie a dezinfekcia rúk),
 5. aplikovať adekvátne profesionálne vzorce správania sa vzhľadom na hroziace vysoké riziko expozície koronavírusu SARS-Cov-2,
 6. ak sa u študenta prejavia príznaky respiračného infekčného ochorenia alebo sa dostane do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na Covid-19, je potrebné postupovať v zmysle usmernenia hlavného hygienika SR č. OE/791/108782/2020 zo dňa 08. 09. 2020 v súvislosti s ochorením COVID-19, spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (9. aktualizácia).

Usmernenie

Výučba v zimnom semestri 2020/21 – aktualizácia zo dňa 28. 9. 2020

podrobnosti k prezenčnej a dištančnej výučbe

Na zasadnutí Vedenia Lekárskej fakulty UK dňa 28. 9. 2020 sa rozhodlo, že výučba na Lekárskej fakulte UK bude prebiehať nasledovne:

1. – 5. ročník všeobecné lekárstvo/general medicine a zubné lekárstvo/dentistry

 • Od 29. 9. 2020 až do odvolania bude teoretická a praktická výučba realizovaná výlučne dištančnou online metódou.

6. ročník všeobecné lekárstvo/general medicine

 • V dňoch 29. 9. 2020 až 2. 10. 2020 bude praktická výučba klinických predmetov realizovaná dištančnou online metódou.
 • Od 5. 10. 2020 po vyriešení logistiky PCR testovania študentov 6. ročníka na týždennej báze sa bude praktická výučba klinických predmetov realizovať prezenčnou metódou formou tzv. kontaktnej odbornej praxe (v zmysle čl. I, ods. 2 Vnútorného predpisu – Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 15/2020).
 • Študenti 6. ročníka  general medicine (vyučovací jazyk anglický) môžu odbornú prax absolvovať v nemocniciach v zahraničí. Po návrate do SR sa budú môcť zúčastňovať prezenčnej výučby až po uplynutí karantény v zmysle platných opatrení, prípadne po negatívnom PCR teste.
 • Štátne záverečné skúšky budú prebiehať dištančne online metódou.

6. ročník zubné lekárstvo/dentistry

 • Študenti 6. ročníka študijných programov zubné lekárstvo a dentistry, ktorí už boli testovaní, budú praktickú výučbu absolvovať prezenčnou formou už od 30. 9. 2020 - tzv. kontaktnú odbornú prax (v zmysle čl. I, ods. 2 Vnútorného predpisu – Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 15/2020) 

Najbližšie PCR testovanie študentov 6. ročníka sa bude realizovať predbežne dňa 3. 10. 2020. Študenti budú o presnom dátume ako aj ďalších inštrukciách vopred včas informovaní.

Pedagógovia sa riadia Vnútorným predpisom LF UK č. 9/2020 – Príkaz dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie.

COVID-19 - praktické informácie

Boli ste v úzkom kontakte s niekým, kto má podozrenie na ochorenie (rodina, kolega, kamarát)?

 • Nemusíte byť zatiaľ v izolácií, odporúčame obmedziť sociálny kontakt a striktne dodržiavať nosenie rúška, fyzický odstup od ostatných osôb, dezinfekciu rúk. Ak bude tejto osobe v úzkom kontakte potvrdená infekcia COVID-19, pracovníci z RÚVZ by vás mali kontaktovať.

Boli ste v úzkom kontakte s niekým, komu bolo ochorenie COVID-19 potvrdené (rodina, kolega, kamarát)?

 • Ak nemáte príznaky (kašeľ, horúčka, problém s dýchaním, náhla strata chuti alebo čuchu, bolesti kĺbov, únava, hnačka a pod.), zostaňte v dobrovoľnej domácej izolácii po dobu 10 dní a sledujte svoj zdravotný stav.
 • V prípade potreby telefonicky kontaktujte vášho všeobecného lekára.
 • Môžete sa registrovať na COVID-19 test na korona.gov.sk, kde túto informáciu uvediete.
 • Ak vás daná osoba s potvrdenou infekciou COVID-19 uviedla ako úzky kontakt, budú vás kontaktovať pracovníci RÚVZ.
 • Ak sa u vás ani po uplynutí doby dobrovoľnej domácej izolácie (minimálne 10 dní) neprejavuje žiadny zo známych symptómov ochorenia COVID-19, môžete domácu izoláciu ukončiť.
 • Domácu izoláciu môžete tiež ukončiť v prípade negatívneho výsledku testu, ktorý absolvujete najskôr po piatich dňoch od posledného kontaktu s pozitívnym.
 • Priebeh domácej izolácie: striktné zotrvanie v domácnosti bez vychádzania, neprijímanie návštev. Denné sledovanie vlastného zdravotného stavu. Ak sa objavia príznaky, naďalej zostaňte v domácej izolácií a telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára. V prípade zhoršenia vášho zdravotného stavu kontaktujte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 alebo 112.
 • V prípade, že počas domácej izolácie vymeškáte výučbu / prítomnosť v práci, informujte o tejto skutočnosti čo najskôr príslušné výučbové pracovisko a študijné oddelenie / svojho nadriadeného

Ak máte príznaky ochorenia (kašeľ, horúčka, problém s dýchaním, náhla strata chuti alebo čuchu, bolesti kĺbov, únava, hnačky a pod.), telefonicky kontaktujte vášho všeobecného lekára .

 • V prípade potreby sa registrujte na COVID-19 test na korona.gov.sk, kde túto informáciu uvediete (prítomnosť príznakov)
 • -        Zostaňte v domácej izolácií a počkajte na pokyny RÚVZ.
 • Priebeh domácej izolácie: striktné zotrvanie v domácnosti bez vychádzania, neprijímanie návštev. Denné sledovanie vlastného zdravotného stavu. Ak sa objavia príznaky, naďalej zostaňte v domácej izolácií a telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára. V prípade zhoršenia vášho zdravotného stavu kontaktujte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 alebo 112.
 • V prípade, že počas domácej izolácie vymeškáte výučbu / prítomnosť v práci, informujte o tejto skutočnosti čo najskôr príslušné výučbové pracovisko a študijné oddelenie / svojho nadriadeného

Vrátili ste sa zo zahraničia?

Návrat z tzv. „zelenej“ krajiny (krajiny s nízkym rizikom infekcie COVID-19): 

 • nemáte povinnosť sa registrovať ani absolvovať domácu izoláciu, ale môžete, najskôr 5. deň po príchode, podstúpiť dobrovoľné testovanie v súkromnom zariadení.

Návrat z tzv „červenej“ krajiny (krajiny s vysokým rizikom infekcie COVID-19 – špecifikované na www.uvzsr.sk a www.mzv.sk):

 • máte povinnosť sa čo najskôr po vstupe do SR registrovať sa na webe korona.gov.sk/ehranica.
 • najskôr 5. deň po príchode do SR absolvujete test na COVID-19, dovtedy zostaňte v domácej izolácii
 • riaďte sa pokynmi RÚVZ
 • V prípade, že počas domácej izolácie vymeškáte výučbu / prítomnosť v práci, informujte o tejto skutočnosti čo najskôr príslušné výučbové pracovisko a študijné oddelenie / svojho nadriadeného

Ak máte potvrdenú infekciu COVID-19

 • Zotrvajte v domácej izolácii minimálne 10 dní, prípadne podľa pokynov RÚVZ
 • V prípade potreby telefonicky kontaktujte vášho všeobecného lekára.
 • Informujte fakultu o potvrdenom pozitívnom výsledku a následnej izolácii na covid@fmed.uniba.sk
 • Informujte výučbové pracovisko, kde máte mať výučbu v čase vašej izolácie / svojho nadriadeného o neprítomnosti
 • Kontaktujte, prosím, všetkých, s ktorými ste boli v posledných 14 dňoch v úzkom kontakte bez rúška, s informáciou o vašej potvrdenej infekcii COVID-19.

Ak máte podozrenie na ochorenie či potvrdenú infekciu COVID-19, necestuje na internáty a nezúčastňujte sa prezenčnej výučby.

Ak pracujete na univerzite, informujte o podozrení či potvrdení infekcie COVID-19 mailom alebo telefonicky vášho priameho nadriadeného.

Všetky dôležité informácie nájdete na www.korona.gov.sk, www.uvzsr.sk

UPOZORNENIE ŠTUDENTOM o cestovaní do zahraničia

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vedenie Lekárskej fakulty UK zakazuje študentom cestovanie do zahraničia, najmä do tzv. rizikových krajín a rizikových regiónov (sú špecifikované na www.uvzsr.sk a www.mzv.sk). Pokiaľ študent tento zákaz vedenia Lekárskej fakulty UK nedodrží, po návrate z týchto oblastí:

 • je povinný nastúpiť do domácej izolácie – karantény,
 • pokiaľ má príznaky, je povinný absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie (na test sa prihlási cez www.korona.gov.sk),
 • pokiaľ má bezpríznakový priebeh, jeho domáca izolácia končí desiatym dňom.

Informáciu o izolácii poskytne bezodkladne:

 • pracovisku fakulty (ústavu alebo klinike), kde mal mať v čase izolácie výučbu,
 • súčasne e-mailom na adresu covid@fmed.uniba.sk.

Upozorňujeme, že neúčasť na výučbe nebude ospravedlnená a študent bude nútený si ju nahradiť v náhradnom termíne podľa možností a podmienok jednotlivých ústavov alebo kliník. Zároveň oznamujeme, že takéto nezodpovedné konanie bude brané ako porušenie disciplíny.

 

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH

prodekan LF UK 

Príhovor dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Príhovor dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE NA LF UK

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE NA LF UK

Organizácia výučby v zimnom semestri

Na základe rozhodnutia Vedenia Lekárskej fakulty UK v Bratislave dňa 9.9.2020 sa výučba v zimnom semestri 2020/21 začína 14.9.2020 podľa platného rozvrhu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu rokuje vedenie Lekárskej fakulty UK s Regionálnym úradom zdravotníctva SR a rozhodlo o nasledovnej forme výučby v prvom týždni výučby:

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

 • prednášky sa budú konať dištančnou formou online
 • praktická výučba sa bude konať prezenčnou formou podľa platného rozvrhu

 Študijný program ZUBNÉ LEKÁRSTVO

 • prednášky sa budú konať dištančnou formou online
 • praktická výučba sa bude konať prezenčnou formou podľa platného rozvrhu 

Výučba v zimnom semestri 2020/2021

Na základe vydaného manuálu pre vysoké školy, ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodického usmernenia rektora Univerzity Komenského v Bratislave pre fakulty a ostatné súčasti Univerzity Komenského v Bratislave vedenie Lekárskej fakulty UK rozhodlo, že výučba v zimnom semestri bude zahájená v pôvodnom termíne t.j. 14. 09. 2020.

ZÁPISY

Zápis do 1. ročníka študijného programu všeobecné a zubné lekárstvo bude realizovaný v zmysle Študijného poriadku LFUK v Bratislave prezenčne (študent sa musí dostaviť osobne). 

Zápis do 2. - 6. ročníka študijného programu všeobecné a zubné lekárstvo sa uskutoční elektronicky. Bližšie informácie Vám budú zaslané na univerzitný e-mail v dohľadnej dobe. 

VÝUČBA 

Výučba v zimnom semestri sa uskutoční kombináciou distančnej a prezenčnej formy. Prednášky budú dištančne v online prostredí MS TEAMS alebo MOODLE. 

Laboratórne cvičenia, pitevné cvičenia a praktická výučba (stáže) budú realizované prezenčne za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Semináre a teoretické úvody do praktických cvičení odporúča vedenie Lekárskej fakulty UK realizovať taktiež dištančne v online prostredí. 

Všetky potrebné informácie Vám zverejní príslušný ústav alebo klinika na svojej webovej stránke. 

OPATRENIA PRI PREZENČNEJ VÝUČBE

Vo všetkých vnútorných priestoroch Lekárskej fakulty UK a priestoroch zdravotníckych zariadení, v ktorých prebieha praktická výučba je povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe do budov a dodržiavanie rozostupov najmenej 2 metre (princíp R-O-R: rúško-odstup-ruky).

Novoprijatí študenti a pokračujúci študenti (bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť) prichádzajúci z krajín alebo oblastí označených ako rizikové, sú povinní postupovať podľa aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, resp. relevantnej verejnej autority. Od týchto študentov vyžadujeme pred začiatkom výučby negatívny výsledok PCR testu na COVID-19. Karanténu si zabezpečujú študenti z rizikových krajín sami, na vlastné náklady.

Lekárska fakulta UK odporúča študentom absolvovať PCR testy na COVID-19 pred začiatkom výučbovej časti. O možnostiach a podmienkach testovania bude informovaní cez webovú stránku našej fakulty ako aj prostredníctvom univerzitným emailov. 

Vedenie Lekárskej fakulty UK a aj vedenie Univerzity Komenského v Bratislave pozorne sleduje vývoj epidemiologickej situácie a operatívne v prípade jej zhoršenia zareaguje. 

V Bratislave dňa 25. 8. 2020

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom

Príkaz dekana LF UK o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie

Vážení zamestnanci v teoretických a vedecko-výskumných ústavoch, účelových zariadeniach a Dekanátu LF UK,

Z poverenia dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave si Vás dovoľujem upozorniť na pretrvávajúcu povinnosť rešpektovať Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejné ho zdravia zo dňa 3. 7. 2020 (viď aj vnútorný predpis LF UK č. 9/2020 – Príkaz dekana LF UK o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie, predovšetkým bod 2), v zmysle ktorého sú vedúci zamestnanci  povinní na svojich pracoviskách zabezpečiť, aby všetky osoby prítomné v priestoroch interiérov Lekárskej fakulty UK dodržiavali povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom s výnimkou  zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, a tiež s výnimkou zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom platí pre všetky osoby nachádzajúce sa v priestoroch LF UK, či už ide o zamestnancov, študentov alebo tretie osoby.

Pre upresnenie uvádzam, že výnimka z nosenia rúšok na pracovisku sa vzťahuje spravidla na kancelárie s malým počtom osôb a stálym kolektívom, pri súčasnom dodržaní dvojmetrového odstupu medzi osobami – avšak aj u týchto osôb platí, že akonáhle opustia svoj pracovný priestor (kanceláriu) a vstúpia do spoločného priestoru fakulty (chodby, vestibuly, kancelárie iných osôb, etc.) sú povinní zabezpečiť prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.

Bližšie informácie o podmienkach a povinnostiach súvisiacich s opatreniami v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na pôde L FUK uvádza vnútorný predpis LF UK č. 9/2020.

Týmto zároveň žiadam prednostov a vedúcich pracovníkov LF UK, aby na  svojich pracoviskách viditeľným spôsobom umiestnili písomné oznámenia informujúce o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest rúškom  v slovenskom a súčasne aj v anglickom jazyku, a zároveň aby plnenie uvedenej povinnosti aj dôsledne kontrolovali a vynucovali.

Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z najdôležitejších  nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Naša fakulta bola prvou v celej SR, ktorá prijala opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, čo bolo v akademickej komunite aj v širšej verejnosti veľmi pozitívne hodnotené. V súčasnosti, keď sa počet diagnostikovaných ochorení znovu zvyšuje, je dodržiavanie nariadenia ÚVZ imperatívom, ktorý pomáha chrániť slabých, starších a chorých. Pracovníci a študenti lekárskej fakulty musia byť vzorom aj pre ostatných občanov. 

Dodržiavanie vnútorného predpis LF UK č. 9/2020 – Príkaz dekana LF UK o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie bude dôsledne kontrolované.

Ing. Adela Kubíniová, tajomníčka fakulty

V Bratislave, 12. 8. 2020