COVID-19: sumárne informácie týkajúce sa epidemiologických opatrení a výučby

Testovanie študentov 6. ročníka

Účasť na praktickej výučbe na klinikách bude podmienená preukázaním negativity antigénového testu na koronavírus elektronickou formou.

Čo ak som pozitívny?

V prípade, že antigénový test bude pozitívny, bude študent musieť absolvovať PCR test na SARS-CoV-2 za účelom konfirmácie výsledku - je potrebné objednať sa cez webovú stránku korona.gov.sk.

V prípade jeho pozitivity prezenčná výučba ostatných členov danej študijnej skupiny bude možná len vtedy, ak s pozitívne testovaným neboli v úzkom kontakte dlhšie ako 15 minút. V opačnom prípade bude celá študijná skupina v karanténe. 

Čo je úzky kontakt

V súlade s opatrením ÚVZ SR ako úzky kontakt sú definované osoby, ktoré:

 • mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, 
 • mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19,
 • boli v uzavretom prostredí (učebni, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút bez priliehajúceho prekrytia dýchacích ciest
 • mali nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní).

Čo je chránený kontakt

Pre študentov stážujúcich na klinikách sa za tzv. chránený kontakt s potvrdeným alebo suspektným prípadom COVID-19 (= nie je potrebná karanténa a testovanie) považuje situácia, kedy boli dodržané tieto podmienky:

 • Kontakt v trvaní menej ako 15 minút so vzdialenosťou viac ako 2 metre, činnosti bez tvorby aerosolu: používa sa chirurgické rúško, ochrana očí (tvárový štít alebo okuliare), ochranný plášť a rukavice (napr. pobyt v izbe pacienta).
 • Kontakt so vzdialenosťou menej ako 2 metre, činnosti s potenciálnou možnosťou tvorbou aerosolu: používa sa respirátor FFP2 (v prípade nedostatku chirurgické rúško), ochrana očí (ochranný štít alebo okuliare), ochranný plášť/zástera s dlhým rukávom, čiapka a rukavice (napr. vyšetrovanie dutiny ústnej, nosovej, toaleta dutiny ústnej).
 • Výkon procedúr s možnou tvorbou aerosólu (endotracheálna intubácia, bronchoskopia, otvorené odsávanie, indukcia spúta, operácia a pitva, podávanie nebulizovanej liečby, manuálna ventilácia pred intubáciou, ošetrenie pacienta ležiaceho v pronačnej polohe, odpojenie pacienta od ventilátora, neinvazívna pozitívna tlaková  ventilácia,  tracheostómia, kardiopulmonálna resuscitácia, iné endoskopické výkony hlavne v hornej časi GIT): používa sa respirátor FFP3/FFP2, ochrana očí (ochranný štít alebo okuliare) nepriepustný ochranný odev s dlhými rukávmi, čiapka a rukavice (počet osôb pri procedúre sa minimalizuje).

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky, 9. aktualizácia


Vážení študenti,
ospravedlňujeme sa za úvodné problémy pri organizácii testovania na COVID-19. Bohužiaľ je realizácia týchto testov v súlade s platnými predpismi komplikovaná a hlavne časovo náročná. Preto Vám v týchto týždňoch dochádzajú informácie až koncom týždňa. Veríme, že od budúceho týždňa bude dostupný vopred platný a včas zverejnený harmonogram testovania.
Taktiež budeme prehodnocovať termín testovania študentov, prípadné prerozdelenie na nedeľu a pondelok s úpravou metódy výučby pre vybrané skupiny. To ale bude diskutované ešte s garantmi štátnicových predmetov. 

Výučba medikov - šiestakov je povolená aj ÚVZ SR

Výučba medikov v posledných ročníkoch je povolená aj hlavným hygienikom SR.

Zdravotnícki pracovníci sú súčasťou kritickej infraštruktúry, a preto je nevyhnutné umožniť študentom končiacich ročníkov absolvovať praktickú výučbu v zdravotníckych zariadeniach s tým, že po ukončení štúdia budú ako zdravotnícki pracovníci odborne spôsobilí zabezpečovať a plniť úlohy na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti.

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou sa pri praktickej výučbe v zdravotníckych zariadeniach postupuje nasledovne:

 1. nosenie rúšok a ďalších osobných ochranných pracovných prostriedkov je realizované v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia,
 2. pri vstupe na klinické pracoviská v rámci praktickej výučby je nosenie rúšok pre študentov povinné, pričom títo sú povinní disponovať aj vlastnými rúškami,
 3. s ohľadom na špecifický charakter praktickej výučby na vybraných klinických pracoviskách je možné vyžadovať aj ďalšie osobné ochranné prostriedky a táto požiadavka musí byť zo strany študentov rešpektovaná, pri kontakte s pacientom je akceptované výlučne jednorazové rúško, alebo filter FFP 2, či FFP 3,
 4. dôraz sa kladie na zvýšenú hygienu rúk (časté umývanie a dezinfekcia rúk),
 5. aplikovať adekvátne profesionálne vzorce správania sa vzhľadom na hroziace vysoké riziko expozície koronavírusu SARS-Cov-2,
 6. ak sa u študenta prejavia príznaky respiračného infekčného ochorenia alebo sa dostane do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na Covid-19, je potrebné postupovať v zmysle usmernenia hlavného hygienika SR č. OE/791/108782/2020 zo dňa 08. 09. 2020 v súvislosti s ochorením COVID-19, spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (9. aktualizácia).

Usmernenie

Výučba v zimnom semestri 2020/21 – aktualizácia zo dňa 28. 9. 2020

podrobnosti k prezenčnej a dištančnej výučbe

Na zasadnutí Vedenia Lekárskej fakulty UK dňa 28. 9. 2020 sa rozhodlo, že výučba na Lekárskej fakulte UK bude prebiehať nasledovne:

1. – 5. ročník všeobecné lekárstvo/general medicine a zubné lekárstvo/dentistry

 • Od 29. 9. 2020 až do odvolania bude teoretická a praktická výučba realizovaná výlučne dištančnou online metódou.

6. ročník všeobecné lekárstvo/general medicine

 • V dňoch 29. 9. 2020 až 2. 10. 2020 bude praktická výučba klinických predmetov realizovaná dištančnou online metódou.
 • Od 5. 10. 2020 po vyriešení logistiky PCR testovania študentov 6. ročníka na týždennej báze sa bude praktická výučba klinických predmetov realizovať prezenčnou metódou formou tzv. kontaktnej odbornej praxe (v zmysle čl. I, ods. 2 Vnútorného predpisu – Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 15/2020).
 • Študenti 6. ročníka  general medicine (vyučovací jazyk anglický) môžu odbornú prax absolvovať v nemocniciach v zahraničí. Po návrate do SR sa budú môcť zúčastňovať prezenčnej výučby až po uplynutí karantény v zmysle platných opatrení, prípadne po negatívnom PCR teste.
 • Štátne záverečné skúšky budú prebiehať dištančne online metódou.

6. ročník zubné lekárstvo/dentistry

 • Študenti 6. ročníka študijných programov zubné lekárstvo a dentistry, ktorí už boli testovaní, budú praktickú výučbu absolvovať prezenčnou formou už od 30. 9. 2020 - tzv. kontaktnú odbornú prax (v zmysle čl. I, ods. 2 Vnútorného predpisu – Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 15/2020) 

Najbližšie PCR testovanie študentov 6. ročníka sa bude realizovať predbežne dňa 3. 10. 2020. Študenti budú o presnom dátume ako aj ďalších inštrukciách vopred včas informovaní.

Pedagógovia sa riadia Vnútorným predpisom LF UK č. 9/2020 – Príkaz dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie.

COVID-19 - praktické informácie

Boli ste v úzkom kontakte s niekým, kto má podozrenie na ochorenie (rodina, kolega, kamarát)?

 • Nemusíte byť zatiaľ v izolácií, odporúčame obmedziť sociálny kontakt a striktne dodržiavať nosenie rúška, fyzický odstup od ostatných osôb, dezinfekciu rúk. Ak bude tejto osobe v úzkom kontakte potvrdená infekcia COVID-19, pracovníci z RÚVZ by vás mali kontaktovať.

Boli ste v úzkom kontakte s niekým, komu bolo ochorenie COVID-19 potvrdené (rodina, kolega, kamarát)?

 • Ak nemáte príznaky (kašeľ, horúčka, problém s dýchaním, náhla strata chuti alebo čuchu, bolesti kĺbov, únava, hnačka a pod.), zostaňte v dobrovoľnej domácej izolácii po dobu 10 dní a sledujte svoj zdravotný stav.
 • V prípade potreby telefonicky kontaktujte vášho všeobecného lekára.
 • Môžete sa registrovať na COVID-19 test na korona.gov.sk, kde túto informáciu uvediete.
 • Ak vás daná osoba s potvrdenou infekciou COVID-19 uviedla ako úzky kontakt, budú vás kontaktovať pracovníci RÚVZ.
 • Ak sa u vás ani po uplynutí doby dobrovoľnej domácej izolácie (minimálne 10 dní) neprejavuje žiadny zo známych symptómov ochorenia COVID-19, môžete domácu izoláciu ukončiť.
 • Domácu izoláciu môžete tiež ukončiť v prípade negatívneho výsledku testu, ktorý absolvujete najskôr po piatich dňoch od posledného kontaktu s pozitívnym.
 • Priebeh domácej izolácie: striktné zotrvanie v domácnosti bez vychádzania, neprijímanie návštev. Denné sledovanie vlastného zdravotného stavu. Ak sa objavia príznaky, naďalej zostaňte v domácej izolácií a telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára. V prípade zhoršenia vášho zdravotného stavu kontaktujte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 alebo 112.
 • V prípade, že počas domácej izolácie vymeškáte výučbu / prítomnosť v práci, informujte o tejto skutočnosti čo najskôr príslušné výučbové pracovisko a študijné oddelenie / svojho nadriadeného

Ak máte príznaky ochorenia (kašeľ, horúčka, problém s dýchaním, náhla strata chuti alebo čuchu, bolesti kĺbov, únava, hnačky a pod.), telefonicky kontaktujte vášho všeobecného lekára .

 • V prípade potreby sa registrujte na COVID-19 test na korona.gov.sk, kde túto informáciu uvediete (prítomnosť príznakov)
 • -        Zostaňte v domácej izolácií a počkajte na pokyny RÚVZ.
 • Priebeh domácej izolácie: striktné zotrvanie v domácnosti bez vychádzania, neprijímanie návštev. Denné sledovanie vlastného zdravotného stavu. Ak sa objavia príznaky, naďalej zostaňte v domácej izolácií a telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára. V prípade zhoršenia vášho zdravotného stavu kontaktujte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 alebo 112.
 • V prípade, že počas domácej izolácie vymeškáte výučbu / prítomnosť v práci, informujte o tejto skutočnosti čo najskôr príslušné výučbové pracovisko a študijné oddelenie / svojho nadriadeného

Vrátili ste sa zo zahraničia?

Návrat z tzv. „zelenej“ krajiny (krajiny s nízkym rizikom infekcie COVID-19): 

 • nemáte povinnosť sa registrovať ani absolvovať domácu izoláciu, ale môžete, najskôr 5. deň po príchode, podstúpiť dobrovoľné testovanie v súkromnom zariadení.

Návrat z tzv „červenej“ krajiny (krajiny s vysokým rizikom infekcie COVID-19 – špecifikované na www.uvzsr.sk a www.mzv.sk):

 • máte povinnosť sa čo najskôr po vstupe do SR registrovať sa na webe korona.gov.sk/ehranica.
 • najskôr 5. deň po príchode do SR absolvujete test na COVID-19, dovtedy zostaňte v domácej izolácii
 • riaďte sa pokynmi RÚVZ
 • V prípade, že počas domácej izolácie vymeškáte výučbu / prítomnosť v práci, informujte o tejto skutočnosti čo najskôr príslušné výučbové pracovisko a študijné oddelenie / svojho nadriadeného

Ak máte potvrdenú infekciu COVID-19

 • Zotrvajte v domácej izolácii minimálne 10 dní, prípadne podľa pokynov RÚVZ
 • V prípade potreby telefonicky kontaktujte vášho všeobecného lekára.
 • Informujte fakultu o potvrdenom pozitívnom výsledku a následnej izolácii na covid@fmed.uniba.sk
 • Informujte výučbové pracovisko, kde máte mať výučbu v čase vašej izolácie / svojho nadriadeného o neprítomnosti
 • Kontaktujte, prosím, všetkých, s ktorými ste boli v posledných 14 dňoch v úzkom kontakte bez rúška, s informáciou o vašej potvrdenej infekcii COVID-19.

Ak máte podozrenie na ochorenie či potvrdenú infekciu COVID-19, necestuje na internáty a nezúčastňujte sa prezenčnej výučby.

Ak pracujete na univerzite, informujte o podozrení či potvrdení infekcie COVID-19 mailom alebo telefonicky vášho priameho nadriadeného.

Všetky dôležité informácie nájdete na www.korona.gov.sk, www.uvzsr.sk

UPOZORNENIE ŠTUDENTOM o cestovaní do zahraničia

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vedenie Lekárskej fakulty UK zakazuje študentom cestovanie do zahraničia, najmä do tzv. rizikových krajín a rizikových regiónov (sú špecifikované na www.uvzsr.sk a www.mzv.sk). Pokiaľ študent tento zákaz vedenia Lekárskej fakulty UK nedodrží, po návrate z týchto oblastí:

 • je povinný nastúpiť do domácej izolácie – karantény,
 • pokiaľ má príznaky, je povinný absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie (na test sa prihlási cez www.korona.gov.sk),
 • pokiaľ má bezpríznakový priebeh, jeho domáca izolácia končí desiatym dňom.

Informáciu o izolácii poskytne bezodkladne:

 • pracovisku fakulty (ústavu alebo klinike), kde mal mať v čase izolácie výučbu,
 • súčasne e-mailom na adresu covid@fmed.uniba.sk.

Upozorňujeme, že neúčasť na výučbe nebude ospravedlnená a študent bude nútený si ju nahradiť v náhradnom termíne podľa možností a podmienok jednotlivých ústavov alebo kliník. Zároveň oznamujeme, že takéto nezodpovedné konanie bude brané ako porušenie disciplíny.

 

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH

prodekan LF UK 

Príhovor dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Príhovor dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE NA LF UK

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE NA LF UK

Organizácia výučby v zimnom semestri

Na základe rozhodnutia Vedenia Lekárskej fakulty UK v Bratislave dňa 9.9.2020 sa výučba v zimnom semestri 2020/21 začína 14.9.2020 podľa platného rozvrhu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu rokuje vedenie Lekárskej fakulty UK s Regionálnym úradom zdravotníctva SR a rozhodlo o nasledovnej forme výučby v prvom týždni výučby:

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

 • prednášky sa budú konať dištančnou formou online
 • praktická výučba sa bude konať prezenčnou formou podľa platného rozvrhu

 Študijný program ZUBNÉ LEKÁRSTVO

 • prednášky sa budú konať dištančnou formou online
 • praktická výučba sa bude konať prezenčnou formou podľa platného rozvrhu 

Výučba v zimnom semestri 2020/2021

Na základe vydaného manuálu pre vysoké školy, ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodického usmernenia rektora Univerzity Komenského v Bratislave pre fakulty a ostatné súčasti Univerzity Komenského v Bratislave vedenie Lekárskej fakulty UK rozhodlo, že výučba v zimnom semestri bude zahájená v pôvodnom termíne t.j. 14. 09. 2020.

ZÁPISY

Zápis do 1. ročníka študijného programu všeobecné a zubné lekárstvo bude realizovaný v zmysle Študijného poriadku LFUK v Bratislave prezenčne (študent sa musí dostaviť osobne). 

Zápis do 2. - 6. ročníka študijného programu všeobecné a zubné lekárstvo sa uskutoční elektronicky. Bližšie informácie Vám budú zaslané na univerzitný e-mail v dohľadnej dobe. 

VÝUČBA 

Výučba v zimnom semestri sa uskutoční kombináciou distančnej a prezenčnej formy. Prednášky budú dištančne v online prostredí MS TEAMS alebo MOODLE. 

Laboratórne cvičenia, pitevné cvičenia a praktická výučba (stáže) budú realizované prezenčne za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Semináre a teoretické úvody do praktických cvičení odporúča vedenie Lekárskej fakulty UK realizovať taktiež dištančne v online prostredí. 

Všetky potrebné informácie Vám zverejní príslušný ústav alebo klinika na svojej webovej stránke. 

OPATRENIA PRI PREZENČNEJ VÝUČBE

Vo všetkých vnútorných priestoroch Lekárskej fakulty UK a priestoroch zdravotníckych zariadení, v ktorých prebieha praktická výučba je povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe do budov a dodržiavanie rozostupov najmenej 2 metre (princíp R-O-R: rúško-odstup-ruky).

Novoprijatí študenti a pokračujúci študenti (bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť) prichádzajúci z krajín alebo oblastí označených ako rizikové, sú povinní postupovať podľa aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, resp. relevantnej verejnej autority. Od týchto študentov vyžadujeme pred začiatkom výučby negatívny výsledok PCR testu na COVID-19. Karanténu si zabezpečujú študenti z rizikových krajín sami, na vlastné náklady.

Lekárska fakulta UK odporúča študentom absolvovať PCR testy na COVID-19 pred začiatkom výučbovej časti. O možnostiach a podmienkach testovania bude informovaní cez webovú stránku našej fakulty ako aj prostredníctvom univerzitným emailov. 

Vedenie Lekárskej fakulty UK a aj vedenie Univerzity Komenského v Bratislave pozorne sleduje vývoj epidemiologickej situácie a operatívne v prípade jej zhoršenia zareaguje. 

V Bratislave dňa 25. 8. 2020

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom

Príkaz dekana LF UK o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie

Vážení zamestnanci v teoretických a vedecko-výskumných ústavoch, účelových zariadeniach a Dekanátu LF UK,

Z poverenia dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave si Vás dovoľujem upozorniť na pretrvávajúcu povinnosť rešpektovať Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejné ho zdravia zo dňa 3. 7. 2020 (viď aj vnútorný predpis LF UK č. 9/2020 – Príkaz dekana LF UK o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie, predovšetkým bod 2), v zmysle ktorého sú vedúci zamestnanci  povinní na svojich pracoviskách zabezpečiť, aby všetky osoby prítomné v priestoroch interiérov Lekárskej fakulty UK dodržiavali povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom s výnimkou  zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, a tiež s výnimkou zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom platí pre všetky osoby nachádzajúce sa v priestoroch LF UK, či už ide o zamestnancov, študentov alebo tretie osoby.

Pre upresnenie uvádzam, že výnimka z nosenia rúšok na pracovisku sa vzťahuje spravidla na kancelárie s malým počtom osôb a stálym kolektívom, pri súčasnom dodržaní dvojmetrového odstupu medzi osobami – avšak aj u týchto osôb platí, že akonáhle opustia svoj pracovný priestor (kanceláriu) a vstúpia do spoločného priestoru fakulty (chodby, vestibuly, kancelárie iných osôb, etc.) sú povinní zabezpečiť prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.

Bližšie informácie o podmienkach a povinnostiach súvisiacich s opatreniami v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na pôde L FUK uvádza vnútorný predpis LF UK č. 9/2020.

Týmto zároveň žiadam prednostov a vedúcich pracovníkov LF UK, aby na  svojich pracoviskách viditeľným spôsobom umiestnili písomné oznámenia informujúce o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest rúškom  v slovenskom a súčasne aj v anglickom jazyku, a zároveň aby plnenie uvedenej povinnosti aj dôsledne kontrolovali a vynucovali.

Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z najdôležitejších  nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Naša fakulta bola prvou v celej SR, ktorá prijala opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, čo bolo v akademickej komunite aj v širšej verejnosti veľmi pozitívne hodnotené. V súčasnosti, keď sa počet diagnostikovaných ochorení znovu zvyšuje, je dodržiavanie nariadenia ÚVZ imperatívom, ktorý pomáha chrániť slabých, starších a chorých. Pracovníci a študenti lekárskej fakulty musia byť vzorom aj pre ostatných občanov. 

Dodržiavanie vnútorného predpis LF UK č. 9/2020 – Príkaz dekana LF UK o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie bude dôsledne kontrolované.

Ing. Adela Kubíniová, tajomníčka fakulty

V Bratislave, 12. 8. 2020