100. výročie založenia Ústavu histológie a embryológie LF UK v Bratislave

pozvánka na odborný morfologický seminár dňa 16. novembra 2022 od 14:00 hod


02. 11. 2022 09.25 hod.

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti,

dovoľte nám pozvať Vás na oslavu jubilea nášho pracoviska, Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave bola založená síce už v roku 1919. Avšak prvé tri roky sa vyučovali len klinické predmety. Aj preto sa Ústav histológie a embryológie v Bratislave začal formovať v roku 1922.

Dejiny nášho Ústavu histológie a embryológie sú historicky, aj „geneticky“ späté s Univerzitou Karlovou v Prahe a s Masarykovou univerzitou v Brne. Prvý prednosta ústavu, prof. MUDr. Zdeněk Frankenberger, bol po príchode z Prahy do Bratislavy dekrétom zo dňa 18. novembra 1922 menovaný za profesora Univerzity Komenského. Tento dátum je preto možné považovať aj za začiatok modernej výučby histológie a embryológie na Slovensku. Radi by sme si aj za Vašej účasti pripomenuli toto jubileum. V mene kolektívu nášho ústavu si Vás preto dovoľujeme pozvať na Slávnostný odborný seminár venovaný 100. výročiu založenia Ústavu histológie a embryológie LF UK v Bratislave. Odborný seminár sa uskutoční dňa 16. novembra 2022 od 14:00 hod. v Ladzianskeho posluchárni Lekárskej fakulty UK (Sasinkova ulica 2, Bratislava).

V rámci plánovaného odborného seminára odznejú prednášky od učiteľov Ústavu histológie a embryológie LF UK v Bratislave, ako aj vyžiadané prednášky od kolegov z Českej republiky. Tešíme sa na Vašu účasť a na príjemné osobné stretnutie.

 

Za kolektív Ústavu histológie a embryológie LF UK v Bratislave,                            

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.  a prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.

 

 

Slávnostný odborný morfologický seminár venovaný 100. výročiu založenia Ústavu histológie a embryológie LF UK v Bratislave

Termín: 16. november 2022 (streda), od 14:00 hod.

Miesto: Ladzianskeho poslucháreň, budova Starých teoretických ústavov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Sasinkova ulica 2, Bratislava

Odborný program:

  1. Otvorenie semináru, príhovory hostí a predstaviteľov Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej anatomickej spoločnosti SLS
  2. prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. (Bratislava): Súčasnosť (a budúcnosť) Ústavu histológie a embryológie LF UK v Bratislave. (20 min.)
  3. MUDr. Renáta Mikušová, PhD. (Bratislava): Prierez cez 100 rokov výučby histológie a embryológie na Slovensku. (20 min.)
  4. prof. MUDr. Štefan Polák, CSc. a MUDr. Paulína Gálfiová, PhD. (Bratislava): Výsledky vedeckého bádania novo vybudovaného Centra elektrón-mikroskopických laboratórnych metód ÚHE LF UK v Bratislave. (20 min.)
  5. vyžiadaná slávnostná prednáška doc. MUDr. Tomáša Kučeru, Ph.D., prednostu Ústavu histológie a embryológie 1. Lekárskej fakulty, Univerzity Karlovej v Prahe: Historie a současnost Ústavu histologie a embryologie 1.LF UK. (20 min.)
  6. vyžiadaná slávnostná prednáška prof. MUDr. Mgr. Zbyňka Tonara, Ph.D., prednostu Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty v Plzni, Univerzity Karlovej: Histologie a embryologie v Plzni a v Bratislavě – spolupráce ústavů v minulosti a nyní. (20 min.)
  7. vyžiadaná slávnostná prednáška prof. MUDr. Davida Kachlíka, Ph.D., prednostu Ústavu anatómie 2. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe: Koreny slovenské morfologie (nejen v Čechách). (20 min.)
  8. Mgr. MUDr. Michal Miko, PhD. (Bratislava): Eticko-právne otázky klinickej embryológie v rozhodovacej praxi Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva. (20 min.)

Odborný program je podporený Operačným programom: „Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Zvýšenie kapacít a kompetencií Univerzity Komenského vo výskume, vývoji a inováciách“ číslo 313021BUZ3, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj projektmi Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry KEGA 081UK-4/2021: „Vytvorenie študijných materiálov k novo kreovanému predmetu Klinická embryológia a reprodukčná medicína“ a Agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV-18-0499: „Histomorfologický podklad idiopatickej tubárnej neplodnosti.“