Aktuálna konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti

27. apríla 2023 - Veľká a Malá poslucháreň NTÚ, Sasinkova 4, LFUK


24. 04. 2023 15.10 hod.

 

61. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI

XVIII. VEDECKÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV LF UK

organizované Radou ŠVOČ v spolupráci s Klubom ŠVOČ Bratislavského spolku medikov

sa budú konať pod záštitou dekana LF UK prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

Pán dekan otvorí svojim príhovorom konferenciu o 8:30 hod. a následne sa uskutoční úvodná prednáška prof. MUDr. Fedora Šimka, CSc., FESC, prednostu Ústavu patologickej fyziológie LF UK na tému: „Medicína veľkých klinických štúdií benefity, pochybnosti, perspektívy“.

Počas dňa odznie súhrnne 20 prednášok pregraduálnych študentov, ako aj 39 prednášok doktorandov našej fakulty. Nakoľko má konferencia súťažný charakter, na záver  bude nasledovať slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom (s predpokladom o 16:40 hod.). 

PROGRAM KONFERENCIE