Analýza dynamiky šírenia Covid-19 v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov – podklad pre strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie“

možnosť zapojiť sa do projektu!!!


19. 04. 2021 09.19 hod.

Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave realizuje projekt s názvom „Analýza dynamiky šírenia Covid-19 v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov – podklad pre strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie“.

Výskum je zameraný na zistenie miery infekcie v spoločných domácnostiach a jeho cieľom je lepšie spoznanie rozsahu a okolností šírenia infekcie COVID-19 a rizikových a protektívnych faktorov šírenia infekcie.

V prípade záujmu o účasť či potreby ďalších informácií napíšte na covidfmed.uniba.sk

podrobnosti projektu:

Riešiteľské pracovisko: Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Projekt je podporený grantom APVV č. PP-COVID-20-0102

Jedná sa o výskum prenosu infekcie v domácnostiach ľudí s laboratórne (PCR) potvrdeným ochorením COVID-19 v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Výskum je zameraný na zistenie miery infekcie v spoločných domácnostiach. Prenos infekcie je potvrdený stanovením prítomnosti protilátok prostredníctvom elektrochemiluminiscencie (ECLIA).

Účasť v projekte znamená poskytnutie jednej skúmavky venóznej krvi (krvi zo žily) a absolvovanie osobného rozhovoru za účelom získania epidemiologických údajov. Odber zo žily bude robený skúseným klinickým personálom.

Vyšetrenie prítomnosti protilátok na ochorenie COVID-19 je bezplatné, účastník projektu bude o výsledku informovaný.  Účasť v projekte nie je honorovaná.

Členovia výskumného súboru:

PCR potvrdené prípady COVID-19 v Bratislavskom a Trnavskom kraji od novembra 2020 do februára 2021 a ich úzke kontakty zo spoločných domácností.  Do súboru zaraďujeme ľudí vo veku nad 18 rokov, ktorí žijú minimálne s jedným plnoletým človekom v spoločnej domácnosti a nie sú zaočkovaní proti Covid-19.

Predpokladané riziká pre členov súboru:

Jedná sa o striktne observačnú štúdiu. Nepredpokladáme žiadne riziká spojené so zaradením do tejto štúdie.

Predpokladaný prínos výskumu:

Lepšie spoznanie rozsahu a okolností šírenia infekcie COVID-19 - miera infekcie v domácnostiach, lepšie poznanie rizikových a protektívnych faktorov šírenia infekcie.

 

Účastníci projektu budú oslovení riešiteľským pracoviskom telefonicky. V prípade záujmu o účasť či potreby ďalších informácií napíšte na covidfmed.uniba.sk