LF UK vyzýva: Výstavba novej univerzitnej nemocnice musí pokračovať!

Tlačová správa zo dňa 28. 06. 2023


30. 06. 2023 11.16 hod.

 

Lekárska fakulta UK už po dlhé roky vychováva takmer polovicu slovenských lekárov, tí sa však aktuálne vzdelávajú v takmer havarijných podmienkach. Už takmer 40 rokov čaká Lekárska fakulta UK v Bratislave na vybudovanie špičkovej nemocnice, ktorá by slúžila okrem pacientov aj ako výučbová základňa pre študentov medicíny. Po zastavení výstavby Univerzitnej nemocnice Rázsochy z plánu obnovy by lekárska fakulta na ďalšie dlhé roky prišla o  víziu dôstojných podmienok na výučbu budúcich lekárov. Preto jej zástupcovia apelujú na politikov: je nevyhnutné pokračovať v projekte novej univerzitnej nemocnice v nezmenenej miere z verejných zdrojov.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zabezpečuje viac než polovicu lekárov pre slovenské zdravotníctvo, nielen v Bratislave. Význame sa podieľa aj na vzdelávaní lekárov v rámci ich špecializačného štúdia. Aj keď praktickú časť výučby postupne dopĺňajú inovatívne postupy, vzdelávanie medikov pri lôžkach pacientov sa nedá nahradiť. Hoci budúci lekári získavajú  prax vo viacerých nemocniciach, hlavnú časť skúseností nadobúdajú práve v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava. „Pri stále sa zvyšujúcom tlaku na zvyšovanie počtu a kvality lekárov je smutné, že štát nedokáže zabezpečiť základné podmienky na ich výučbu. Bratislava potrebuje novú univerzitnú nemocnicu pri najstaršej a najväčšej lekárskej fakulte na Slovensku,“ hovorí prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Nová univerzitná nemocnica Rázsochy sa začala stavať koncom osemdesiatych rokov minulého storočia. Hrubá stavba roky chátrala, v roku 2019 sa začalo s búracími prácami. Myšlienka na skorú dostavbu novej univerzitnej nemocnice, spolu so sľúbenými výučbovými lôžkami pre medikov a ďalšími dôstojnými podmienkami na výučbu a výskum, opäť ožila spolu s príchodom financií z plánu obnovy.

Projekt výstavby novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách sľuboval takmer viac ako 800 lôžok určených nielen na liečbu pacientov, ale aj na výučbu medikov. Po zastavení financovania Univerzitnej nemocnice Rázsochy Lekárska fakulta v Bratislave dúfala, že sa prostriedky uvoľnia aspoň na financovanie rekonštrukcie existujúcich zariadení v rámci UNB. „Keďže už roky je na stole plán výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, do aktuálnych budov sa investuje len minimálne, a to takmer výlučne len na sanáciu havarijných stavov. Podmienky na výučbu a liečbu sa tak stávajú neúnosnými a nezodpovedajú požiadavkám modernej medicíny, ktorá by sa v univerzitných nemocniciach mala robiť na najvyššej úrovni,“ vysvetľuje prodekan prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Nevyhovujúce prostredie v rámci nemocníc vnímajú aj študenti, ktorí v rámci procesu akreditácie a poradných orgánov dekana sú členmi Rady pre kvalitu LF a Rád študijných programov a majú právo hodnotiť kvalitu vzdelávacieho procesu. A takto vlastne nastavujú lekárskej fakulte zrkadlo. „Napriek kvalitným pedagógom a lekárom fakulty vnímajú aj študenti priestory, kde prebieha klinická výučba ako neuspokojivé“ hovorí prodekan doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD. Študenti môžu svojím hodnotením výrazne ovplyvniť akreditáciu fakulty. „Lekárska fakulta UK sa dlhodobo snaží udržať si vysokú kvalitu prípravy medikov zavádzaním nových metód výučby, hlavne využívaním simulačných technológií. Žiaľ, kvalitná medicína sa robí a dá sa naučiť pri lôžku pacienta. A tá kvalita klinickej výučby je významne determinovaná priestormi a fungovaním nemocnice, čo my ako fakulta samostatne nevieme priamo ovplyvniť,“ dodáva doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Očakávania študentov sa z roka na rok zvyšujú. Podľa zástupcu študentov je dôvod výberu Lekárskej fakulty UK práve očakávanie, že sa môžu klinicky vzdelávať na špičkových pracoviskách UNB. Pokiaľ táto podmienka nebude naplnená stále viac medikov bude odchádzať študovať a pracovať do zahraničia. A to aj napriek vysokej kvalite pedagógov. „Ľudia sú najväčším bohatstvom na LF UK,“ hodnotí zástupca študentov, Ivan Fuljer, predseda študentskej časti Akademického senátu.

UNB okrem výučby medikov poskytuje špičkovú starostlivosť nielen pre obyvateľov Bratislavy, ale celého Slovenska. Okrem pokračovania výstavby novej nemocnice je nutné, aby výučba prebiehala v dôstojných podmienkach už dnes. Týka sa to nielen výučby, ale rovnako aj poskytovanej zdravotnej starostlivosti. „Aj v prípade, že sa nám podarí sprevádzkovať plánovanú nemocnicu, hovoríme o horizonte 8 až 10 rokov. Dovtedy je nevyhnutná permanentná obnova a rozvoj súčastí UNB, čo si vyžaduje investície už dnes. Toto naša spoločnosť dlhuje pacientom aj študentom,“ uzatvára prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Kontakt pre médiá:
prfmed.uniba.sk

Link na video zo stretnutia: www.youtube.com