„Moderné a úspešné Slovensko“ - národný integrovaný reformný plán

stanovisko vedenia LF UK k reformnému plánu Ministerstva financií SR


17. 10. 2020 12.47 hod.

Akademická obec Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, zastúpená vedením Akademického senátu, vedením Študentskej časti Akademického senátu, aj vedením Lekárskej fakulty UK v Bratislave,

sa oboznámila s národným integrovaným reformným plánom „Moderné a úspešné Slovensko“, ktoré pripravilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Pozitívne hodnotíme koncepčné zámery na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania,  a niektoré opatrenia, ktorými by sa stanovené ciele mali dosiahnuť. Podporujeme najmä smerovanie k   internacionalizácii činností vysokých škôl, fakúlt a ich pracovísk, garantovanie študijných programov akademikmi s kvalitnými vedeckými výstupmi, čo povedie ku zvýšeniu prestíže našich vysokých škôl a ku ich lepšiemu umiestneniu v medzinárodných rankingových hodnoteniach.

S niektorými časťami týkajúcich sa riadenia vysokých škôl a reformy ústavnej zdravotnej starostlivosti však nemôžeme súhlasiť a považujeme za nutné dať tento náš nesúhlas jasne najavo.

Sme presvedčení, že oklieštenie akademických práv a slobôd bude kontraproduktívne. Po posilnení právomocí správnej rady, v ktorej budú mať paritné zastúpenie predstavitelia štátnej moci, a po degradácii kontrolnej funkcii akademického senátu na úroveň „konzultačnej roly“, sa vrátime späť pred rok 1989, a o vedení univerzít a ich fakúlt budú rozhodovať politickí nominanti. Po vyše 30 rokoch sa politika opäť udomácni na akademickej pôde, čo negatívne zasiahne do oblastí vedy a výskumu a zdeformuje univerzitné vzdelávanie. Akademické slobody, akademickú nezávislosť  a akademickú samosprávu považujú za základnú podmienku vzdelávania aj najvýznamnejšie svetové ľudskoprávne organizácie. 

Úroveň vysokoškolského vzdelávania závisí od úrovne pedagogického zboru. Sme jednoznačne proti tomu, aby sa funkčné miesta docentov a profesorov obsadzovali odborníkmi, ktorí nespĺňajú vedecké kritéria, ktoré sú predpokladom na získanie vedeckopedagogickej hodnosti docenta alebo profesora príslušnej vysokej školy. Súčasný systém, podľa ktorého habilitačné a inauguračné konania prebiehajú pod odborných dohľadom vedeckých rád fakúlt a univerzít, je transparentný, objektívny a kvalitný. Vedecká rada o návrhu udelenia titulu docent / profesor posudzuje scientometrické ukazovatele  uchádzača, hodnotí aj jeho pedagogické schopnosti, jeho všeobecný rozhľad v odbore, aj jeho schopnosti daný odbor rozvíjať. Prísne trvanie na plnení relevantných kritérií považujeme za základ toho, aby  skutoční odborníci vychovávali ďalšie generácie svojich nasledovníkov. Práve vďaka tomuto kvalitu zaručujúcemu systému, sa mnohí naši lekári po desaťročia dokázali presadiť aj v náročnej medzinárodnej konkurencii.

Poslaním lekárskych fakúlt je zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti do budúcnosti. Lekárska fakulta UK v Bratislave má spomedzi všetkých lekárskych fakúlt v rámci celého Slovenska najvyšší podiel na príprave absolventov študujúcich v slovenskom jazyku. Podmienky na praktickú výučbu klinických predmetov v zdravotníckych zariadeniach Univerzitnej nemocnice nie sú však optimálne a to z viacerých hľadísk. Preto nás zaskočila skutočnosť, že v predloženom materiáli nie je explicitne spomenutá výstavba komplexnej Národnej univerzitnej nemocnice Rázsochy, ktorá je obsiahnutá aj v Programovom vyhlásení vlády SR. Včasné dokončenie jej výstavby je nutným predpokladom trvalého zvyšovania kvality vzdelávania budúcich lekárov aj ich následného špecializačného štúdia v záujme všetkých obyvateľov SR.

 

Členovia Vedenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

V Bratislave, 16. 10. 2020