Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty

Uzávierka prihlášok: 15. marec 2021


28. 01. 2021 11.30 hod.

Opis: V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

·         Štipendiá Akcie pre diplomantov,

·         Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,

·         Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov.

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

·         podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie.

 

Uzávierka prihlášok: 15. marec 2021

Ďalšie informácie na: https://www.aktion.saia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-pre-diplomantov,-doktorandov,  alebo priamo Mgr. Kristína Sallerová, koordinátorka programu Akcia Rakúsko-Slovensko, e-mail: Kristina.Sallerovasaia.sk