Štipendiá francúzskej vlády na doktorandské štúdium a post-doc pobyty v akademickom roku 2021/ 2022

Uzávierka prihlášok: do 1. marca 2021


28. 01. 2021 11.33 hod.

Opis: Štipendiá sa týkajú financovania krátkodobých vedeckých pobytov vo Francúzsku (doktorandi, aj vedci po absolvovaní doktorandského štúdia) v dĺžke trvania od jedného do troch mesiacov:

·         1700 eur mesačne pre doktorandov a post-doc do 5 rokov od získania titulu PhD.

·         2055 eur mesačne pre post-doc, ak bol doktorát získaný pred viac ako piatimi rokmi.

Druhou možnosťou je získanie štipendia na doktorát pod dvojitým vedením (cotutelle de thèse), pričom doktorand strávi 6 mesiacov vo Francúzsku a 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov. Štipendium na doktorát pod dvojitým vedením štipendista získava diplom PhD. aj slovenskej univerzity aj francúzskej univerzity. Štipendium francúzskej vlády vo výške 1415 eur mesačne poberá študent počas pobytu vo Francúzsku. Ako štipendista francúzskej vlády neplatí zápisné na francúzskej univerzite. Medzi slovenskou a francúzskou univerzitou musí byť podpísaná dohoda „convention de cotutelle de thèse » - Dohoda o doktorandskom štúdiu pod dvojitým vedením. O štipendium žiada buď ako študent končiaceho ročníka vysokoškolského štúdia, alebo ako prvák doktorandského štúdia, ktoré trvá 4 roky.

Uzávierka prihlášok: do 1. marca 2021

Ďalšie informácie na: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/   

alebo kontaktujte: Martina Saganová, Ambassade de France en Slovaquie, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava. e-mail: martina.saganovadiplomatie.gouv.fr; tel.: 00 421 2 59 34 77 41