Obmedzenie osobného kontaktu v budovách LF UK

oznámenie


27. 10. 2020 14.38 hod.

V súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou ochorenia COVID-19 prijala LF UK, v snahe o zvýšenie bezpečnosti, sprísnené opatrenia vo vzťahu ku kontaktu osôb vo svojich budovách.

Zakazuje sa vstup nepovolaných osôb do budov LF UK.

Počas úradných hodín jednotlivých pracovísk sa na LF UK ruší vybavovanie stránok formou osobného kontaktu. V prípade komunikácie medzi jednotlivými pracoviskami LF UK navzájom a v prípade komunikácie medzi pracoviskami LF UK a tretími osobami sa nariaďuje preferovanie dištančného kontaktu telefonickou formou alebo formou elektronickej komunikácie, resp. korešpondenčne prostredníctvom poštových služieb. V prípade nevyhnutnosti osobného kontaktu s pracoviskom je nutné dohodnúť si s konkrétnym pracoviskom presný čas stretnutia a zotrvanie v priestore pracoviska, resp. budovy LF UK obmedziť len na čas nevyhnutný na uskutočnenie daného úkonu súvisiaceho s pracovnou činnosťou daného pracoviska. Týmto nie je dotknutá riadna činnosť podateľne dekanátu LF UK.

Právny referát LFUK