Organizácia Letného semestra 2021/2022

Komisia krízového riadenia LF UK - 15. 2. 2022


15. 02. 2022 14.31 hod.

 

Prednášky budú realizované dištančnou metódou prostredníctvom MS Teams event. MOODLE.

Výučba seminárov, praktických cvičení a stáží sa realizuje prezenčne vo všetkých študijných programoch podľa zverejnených rozvrhov výučby a za dodržania hygienicko-epidemických opatrení (počet osôb v miestnosti neprekročí 50% kapacity miestnosti).

Teoretický úvod k praktickej výučbe je možné realizovať online formou. Záznam z takto realizovanej vzdelávacej aktivity musí byť študentom k dispozícii minimálne jeden deň vopred.

Učitelia aj študenti sú povinní počas prezenčnej výučby nosiť respirátor, resp. prekrytie horných dýchacích ciest v zmysle aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_3.pdf), dodržiavať rozostupy a primeranú hygienu rúk (R-O-R)

Skúšky, štátne skúšky a obhajoby záverečných prác sa budú realizovať prezenčnou metódou vo všetkých študijných programoch.

Zápis študentov doktorandského štúdia študujúcich v dennej forme štúdia s bude realizovaný v zmysle Študijného poriadku LF UK prezenčne.

V prípade doktorandského štúdia budú prednášky realizované dištančne, online formou.