Postdoktorandské pobyty na LF UK

výzva na predkladanie ponúk


29. 04. 2021 13.14 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Univerzita Komenského v Bratislave vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na postdoktorandské pobyty. Predpokladá sa, že každá fakulta UK by mohla v tomto pilotnom roku získať dve miesta postdoktorandov, pričom väčšia časť platu postdoktoranda je financovaná priamo univerzitou. Postdoktorandom je absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, ktorý úspešne obhájil dizertačnú prácu na inej vysokej škole ako je Univerzita Komenského, a to najmä na zahraničnej vysokej škole, najneskôr tri roky pred nástupom na postdoktorandský pobyt, pričom nepresiahol vek 35 rokov. Postdoktorandský pobyt je viazaný na riešenie grantových projektov.

Ak máte záujem o vytvorenie miesta postdoktoranda na Vašom pracovisku, prosím, prečítajte si úplné znenie výzvy  v prílohe, a vyplňte priložený formulár „Záväzná osnova projektu“. Predložené návrhy posúdi komisia menovaná rektorom UK. Lehota na predkladanie návrhov na Rektorát UK je do 7. mája 2021. V prípade záujmu, prosím, predložte Váš návrh projektu na Projektové centrum LF UK najneskôr do 6. mája 2021. Predpokladaný začiatok postdoktorandského pobytu je od 1. októbra 2021. Pracovný pomer postdoktoranda na postdoktorandskom pobyte sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní jedného roka. Pracovný pomer postdoktoranda môže byť v zmysle príslušných právnych predpisov predĺžený o jeden rok.

Nakoľko sa jedná o prvú podobnú výzvu v rámci Univerzity Komenského, nemáme doposiaľ skúsenosti s postdoktorandskými pobytmi. V prípade otázok ma však pokojne kontaktujte, a nejasnosti obratom prekonzultujem s prorektorom UK zodpovedným za oblasť vedy a výskumu. 

úplné znenie výzvy

osnova projektu

Postup posúdenia návrhu a hodnotiace kritériá 

S pozdravom

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. Vice Dean for Science, Research and PhD. studies / Prodekan pre vedu a výskum, grantovú problematiku a doktorandské štúdium