Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom

Príkaz dekana LF UK o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie


12. 08. 2020 11.44 hod.

Vážení zamestnanci v teoretických a vedecko-výskumných ústavoch, účelových zariadeniach a Dekanátu LF UK,

Z poverenia dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave si Vás dovoľujem upozorniť na pretrvávajúcu povinnosť rešpektovať Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejné ho zdravia zo dňa 3. 7. 2020 (viď aj vnútorný predpis LF UK č. 9/2020 – Príkaz dekana LF UK o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie, predovšetkým bod 2), v zmysle ktorého sú vedúci zamestnanci  povinní na svojich pracoviskách zabezpečiť, aby všetky osoby prítomné v priestoroch interiérov Lekárskej fakulty UK dodržiavali povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom s výnimkou  zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, a tiež s výnimkou zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom platí pre všetky osoby nachádzajúce sa v priestoroch LF UK, či už ide o zamestnancov, študentov alebo tretie osoby.

Pre upresnenie uvádzam, že výnimka z nosenia rúšok na pracovisku sa vzťahuje spravidla na kancelárie s malým počtom osôb a stálym kolektívom, pri súčasnom dodržaní dvojmetrového odstupu medzi osobami – avšak aj u týchto osôb platí, že akonáhle opustia svoj pracovný priestor (kanceláriu) a vstúpia do spoločného priestoru fakulty (chodby, vestibuly, kancelárie iných osôb, etc.) sú povinní zabezpečiť prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.

Bližšie informácie o podmienkach a povinnostiach súvisiacich s opatreniami v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení na pôde L FUK uvádza vnútorný predpis LF UK č. 9/2020.

Týmto zároveň žiadam prednostov a vedúcich pracovníkov LF UK, aby na  svojich pracoviskách viditeľným spôsobom umiestnili písomné oznámenia informujúce o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest rúškom  v slovenskom a súčasne aj v anglickom jazyku, a zároveň aby plnenie uvedenej povinnosti aj dôsledne kontrolovali a vynucovali.

Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z najdôležitejších  nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Naša fakulta bola prvou v celej SR, ktorá prijala opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, čo bolo v akademickej komunite aj v širšej verejnosti veľmi pozitívne hodnotené. V súčasnosti, keď sa počet diagnostikovaných ochorení znovu zvyšuje, je dodržiavanie nariadenia ÚVZ imperatívom, ktorý pomáha chrániť slabých, starších a chorých. Pracovníci a študenti lekárskej fakulty musia byť vzorom aj pre ostatných občanov. 

Dodržiavanie vnútorného predpis LF UK č. 9/2020 – Príkaz dekana LF UK o úprave pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov LF UK v čase mimoriadnej situácie bude dôsledne kontrolované.

Ing. Adela Kubíniová, tajomníčka fakulty