Výučba v zimnom semestri 2020/2021

V Bratislave dňa 25. 8. 2020


25. 08. 2020 19.53 hod.

 

Na základe vydaného manuálu pre vysoké školy, ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodického usmernenia rektora Univerzity Komenského v Bratislave pre fakulty a ostatné súčasti Univerzity Komenského v Bratislave vedenie Lekárskej fakulty UK rozhodlo, že výučba v zimnom semestri bude zahájená v pôvodnom termíne t.j. 14. 09. 2020.

ZÁPISY

Zápis do 1. ročníka študijného programu všeobecné a zubné lekárstvo bude realizovaný v zmysle Študijného poriadku LFUK v Bratislave prezenčne (študent sa musí dostaviť osobne). 

Zápis do 2. - 6. ročníka študijného programu všeobecné a zubné lekárstvo sa uskutoční elektronicky. Bližšie informácie Vám budú zaslané na univerzitný e-mail v dohľadnej dobe. 

VÝUČBA 

Výučba v zimnom semestri sa uskutoční kombináciou distančnej a prezenčnej formy. Prednášky budú dištančne v online prostredí MS TEAMS alebo MOODLE. 

Laboratórne cvičenia, pitevné cvičenia a praktická výučba (stáže) budú realizované prezenčne za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Semináre a teoretické úvody do praktických cvičení odporúča vedenie Lekárskej fakulty UK realizovať taktiež dištančne v online prostredí. 

Všetky potrebné informácie Vám zverejní príslušný ústav alebo klinika na svojej webovej stránke. 

OPATRENIA PRI PREZENČNEJ VÝUČBE

Vo všetkých vnútorných priestoroch Lekárskej fakulty UK a priestoroch zdravotníckych zariadení, v ktorých prebieha praktická výučba je povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe do budov a dodržiavanie rozostupov najmenej 2 metre (princíp R-O-R: rúško-odstup-ruky).

Novoprijatí študenti a pokračujúci študenti (bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť) prichádzajúci z krajín alebo oblastí označených ako rizikové, sú povinní postupovať podľa aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, resp. relevantnej verejnej autority. Od týchto študentov vyžadujeme pred začiatkom výučby negatívny výsledok PCR testu na COVID-19. Karanténu si zabezpečujú študenti z rizikových krajín sami, na vlastné náklady.

Lekárska fakulta UK odporúča študentom absolvovať PCR testy na COVID-19 pred začiatkom výučbovej časti. O možnostiach a podmienkach testovania bude informovaní cez webovú stránku našej fakulty ako aj prostredníctvom univerzitným emailov. 

Vedenie Lekárskej fakulty UK a aj vedenie Univerzity Komenského v Bratislave pozorne sleduje vývoj epidemiologickej situácie a operatívne v prípade jej zhoršenia zareaguje.