Výzva na podávanie prihlášok pedagogických a ostatných pracovníkov Erasmus+

na akademický rok 2019/2020


23. 05. 2019 14.38 hod.

Vyhlasujeme výzvu na podávanie prihlášok pedagogických a ostatných pracovníkov LFUK na účasť na učiteľskej mobilite (STA) a mobilite pracovníkov (STT) v rámci programu Erasmus+, pre akademický rok 2019/2020, na základe inter-inštitucionálnych dohôd s partnerskými univerzitami

Prihlášky na učiteľskú mobilitu za účelom výučby a kombinovanú mobilitu za účelom výučby a školenia sa podávajú prostredníctvom systému Mobility Online. Systém uchádzačom umožňuje vyplniť a nahrať potrebné dokumenty v elektronickej forme. Pomocou systému uchádzač/ka podáva nasledovné dokumenty k mobilite:

a)      Prihláška na STA mobilitu

b)      Akceptačný list primajúcej inštitúcie

Online prihlášku môžu uchádzači podávať cez odkaz.

Mobilita pracovníkov (STT) je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK.

Prihlasovanie administratívnych pracovníkov – (STT) ostáva bezo zmeny.

Informácie (STT)

Potrebné dokumenty na odovzdanie:

a)      Prihláška na STT mobilitu

b)      Akceptačný list primajúcej inštitúcie (forma nie je predpísaná)

Termín pre odovzdanie potrebnej dokumentácie a skompletizovanie nominácií STA E+ mobilít v systéme Mobility Online je  do 28. 6. 2019.

Prihlášky podané po tomto termíne nebudú akceptované.

STT prihlášky treba odovzdať buď cez podateľňu alebo priamo na Samostatný referát  VVČ, DŠ a zahr. stykov LF, Špitálska 24, č.dv. 16