Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá a projekty

Deadline na podávanie žiadostí: 15. 3. 2024


22. 01. 2024 14.09 hod.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu.

Bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinároch SAIA:

 • Akcia Rakúsko-Slovensko: Štipendiá a granty na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu (utorok, 30.1.2024 o 14:00 h. / link na pripojenie https://bit.ly/4b358fp)
 • Akcia Rakúsko-Slovensko: Štipendiá a granty do Rakúska pre študentov a doktorandov (streda, 7.2.2024 o 14:00 h. / link na pripojenie https://bit.ly/4b1HdwO)
 • Akcia Rakúsko-Slovensko: Štipendiá na letné jazykové kurzy v Rakúsku pre študentov a doktorandov (štvrtok, 22.2.2024 o 14:00 h. / link na pripojenie https://bit.ly/421Qote)

Záujemcovia o štipendijné pobyty v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách: 

 • Štipendiá Akcie pre študentov 2. stupňa VŠ na vypracovanie diplomovej práce (1 250 eur/mesiac),
 • Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov (1 250 eur/mesiac),
 • Výskumné štipendiá Akcie pre vedeckých a pedagogických pracovníkov do 10 rokov od ukončenia PhD. / nehabilitovaní (1 400 eur/mesiac),
 • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy - o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2024 môžu uchádzať študenti a doktorandi z humanitných vied a umenia: historické vedy a archeológia, filologické a literárne vedy, filozofické vedy, etika, religionistika a teologické vedy, vedy o umení a ostatné odbory humanitných vied (štipendium pokrýva kurzovné, ubytovanie a štipendium 750 eur).

Základný harmonogram výzvy je nasledovný:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2024
 • Výber štipendistov: koncom apríla
 • Nástup na pobyt: najskôr tri mesiace od termínu uzávierky

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty v dĺžke 1 – 3 dni (90 eur/deň) sa prijímajú žiadosti priebežne. 

Leták štipendiá

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi, vedeckí a pedagogickí pracovníci zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

 • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup). Finančná podpora môže byť maximálne 6 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).

Leták projekty

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2024
 • Schvaľovanie projektov: koncom apríla
 • Začiatok realizácie projektov: najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky 

Bližšie informácie o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk, pričom je možné využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku.

Pravidlá pre prípravu rozpočtu a odúčtovanie finančných prostriedkov