COVID-19. Súmrak ustupuje? Ako chceme postupovať po rozjasnení.

príhovor dekana LF UK Prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., IFAANS


27. 04. 2021 08.07 hod.

 

Pandémia COVID 19 nám všetkým skrížila plány, svoju činnosť sme museli prispôsobiť novým podmienkam. Museli sme prekonávať veľké ťažkosti, aby sme vôbec zvládli našu rutinnú prácu.

V čase, kedy je nutné neustále „hasiť nové vzplanutia požiaru“, na tvorbu koncepcie nového zvyčajne veľa času neostáva. Počas obdobia prevyšujúceho jeden rok sme sa preto nemohli plne koncentrovať na pokračovanie pozitívnych zmien, ktoré sme začali realizovať v minulých rokoch.

Od roku 2015 sme toho dosiahli pomerne dosť. Okrem iného sme získali novú budovu pre výučbu teoretických predmetov (Moskovská 2). Jej žalostný technický stav vyžadoval veľmi nákladnú rekonštrukciu.  Rekonštrukciu, opravy aj zlepšenie technického vybavenia si vyžiadali aj viaceré teoretické ústavy v budovách STU a NTU  na Sasinkovej ulici. Urobili sme  zásadnú revitalizácia areálu, vrátane rekonštrukcie kanalizácie.  
Nemalé investície si vyžiadalo podstatné rozšírenie a rozvoj virtuálneho a simulátorového vzdelávania.
Výrazne sme zlepšili ekonomickú situáciu pedagógov a výskumných pracovníkov nielen diferencovaným odmeňovaním, ale  aj plošným navýšením pohyblivej časti mzdy.   
Podstatne sme zlepšili komunikáciu so študentami, prijali sme viaceré opatrenia na zlepšenie vzťahov medzi pedagógmi a študentami, čo prispelo ku zvýšeniu kvality pedagogického procesu.
Napokon sme aj dôstojne oslávili 100. výročie založenia LF UK, zakladajúcej fakulty našej Alma mater.

V priebehu pandemického obdobia COVID 19  fakulta svoje povinnosti nie len že zvládla, ale významnou mierou pomohla pri prekonávaní epidémie v celospoločenskom kontexte.  
Ako prvá fakulta v SR sme urobili potrebný krok správnym smerom,  za významnej pomoci Výpočtového strediska LFUK a Centra IT UK  sme prešli na dištančnú metódu výučby, napomohli sme tým zavádzaniu protiepidemických opatrení.
Pomáhali sme a stále pomáhame zdravotníckym pracovníkom a tým aj pacientom v celej krajine.  Naši pedagógovia, ostatní zamestnanci a študenti tak realizujú svoje poslanie so cťou.

Aj v tomto ťažkom období  sme vyvinuli mimoriadne úsilie, aby sme odvrátili deštrukciu činnosti fakulty spôsobenú stratou kontroly nad činnosťou mnohých klinických pracovísk, v dôsledku nelegitímneho stavu obsadenia miest ich prednostov. Príčinou tohto stavu nie je zanedbanie činností orgánmi fakulty,  je to dôsledok toho, že partnerská inštitúcia dlhodobo nereagovala na naše upozornenia a výzvy.  Museli sme vstúpiť do boja za nastolenie právneho stavu. Zapojili sme sa doň mnohí, nielen členovia Vedenia fakulty, ale aj členovia AS LF UK a ďalší členovia akademickej obce, a najmä vedúci predstavitelia našej Alma mater, Univerzity Komenského, za čo im patrí naša vďaka.

Proces nápravy, podporený súhlasným stanoviskom AS LF UK, už začal a verím, že je už zakorenený tak hlboko, že bude zdarne ukončený na prospech budúcnosti fakulty.

Ťažké obdobie ešte neskončilo, a už dnes musíme byť pripravení čeliť prípadnému  ďalšiemu ataku pretrvávajúcej epidémie.
Napriek tomu sa však musíme vrátiť ku prerušenej koncepčnej práci.

1. Čaká nás predovšetkým nová komplexná akreditácia fakulty. Akreditačné materiály bude potrebné vypracovať tak, aby obsahovali novú koncepciu celého štúdia.
Nové formy aj obsah výučby jednotlivých predmetov vo všetkých študijných odboroch musíme zosúladiť s poznatkami lekárskych vied a technickými inováciami 21. storočia. 

Reforma študijného plánu by mala zahrnovať mnoho nových postupov.  Uvediem niekoľko príkladov. Jednostranný tok informácií od pedagóga ku študentovi musí byť nahradený interaktívnym procesom vzdelávania, klasické prednášky musia byť do značnej miery nahradené metódou team based learning; namiesto klasických scholastických mechanizmov budeme využívať problem based learning; podávanie poznatkov v mantineloch úzko špecializovaných odborov nahradíme interdisciplinárnym poňatím výučby (napríklad „chirurgia-vnútorné lekárstvo“,  vnútorné lekárstvo-patologická fyziológia“, neurológia-neurochirurgia“ atď.); rozšírime vyučovanie biomedicínskej fyziky, predovšetkým o výučbu fyzikálnych základov diagnostických a liečebných postupov v jednotlivých medicínskych odboroch; budeme rozvíjať ďalšie formy virtuálneho a simulačného vzdelávania, zameriame sa na implementáciu metód OSCE.

Reforma študijného plánu a modernizácia výučby však v žiadnom prípade nemôže znamenať ústup od potreby získania dostatočného množstva poznatkov z jednotlivých predmetov. Často používaný argument „výučba nemôže znamenať memorovanie, ale predovšetkým vedenie k logickému mysleniu“ sa nesmie stáť bezduchou frázou, klišé.
Bez adekvátneho množstva vložených dát nám ani najdokonalejší počítač  nedokáže poskytnúť želaný výsledok. Výučba nemôže byť kĺzaním po povrchu. Pri skúškach musíme od študentov požadovať  ovládanie faktov, ktoré tvoria náplň predmetu. Štúdium medicíny sa nezaobíde bez memorovania.
Pedagóg sa nedokáže naučiť látku namiesto študenta, môže mu však štúdium výrazne uľahčiť tým, že poznatky, ktoré  podáva budú hierarchizované, štruktúrované, a najmä zdôrazní potrebné súvislosti medzi faktami. Je to zároveň metóda vštepovania logického myslenia. Študent si takto podávanú látku navyše aj ľahšie zapamätá, v konečnom dôsledku tak zvýšime zručnosti našich absolventov.

Reformu obsahu a formy našich študijných programov nemôže samostatne urobiť úzky okruh ľudí. Tí môžu pripraviť podklady, ktoré však musia byť prediskutované a pripomienkované pedagógmi zo všetkých odborov a predmetov, aj študentami,  najmä z vyšších ročníkov. Veľmi cenné inšpirácie môžeme dostať aj od čerstvých absolventov fakulty.
Čaká nás veľké množstvo práce a máme na to veľmi málo času. Akreditačné materiály budeme musieť postúpiť na UK už o necelý rok.  Do práce na tomto poli sa preto musíme pustiť prakticky ihneď.

2. Budúcnosť Lekárskej fakulty UK, ktorú každoročne opúšťa takmer polovica zo všetkých absolventov štyroch lekárskych fakúlt študujúcich v slovenskom jazyku bude zásadne ovplyvnená realizáciou (alebo nerealizáciou) novej univerzitnej nemocnice.   
Vedenie LF UK od februára 2015 vyvíja nesmiernu aktivitu na podporu jej výstavby. Za pomoci celoslovenských medicínskych organizácií (Lekárske odborové združenie, Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť) sme iniciovali rokovania s vedeniami rezortu zdravotníctva aj vlád SR. Výstavba Národnej univerzitnej nemocnice na Rázsochách (NUNR) sa napokon aj preto stala súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR. Aktívne pracujeme v Riadiacom výbore NUNR na Ministerstve zdravotníctva SR.  Súčasťou nemocnice podľa najnovších predsavzatí MZSR má byť aj priestorové a technické vybavenie pre vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť LF UK. Epidémia COVID 19 žiaľ zabrzdila postup prác aj na tomto úseku. V ostatných dňoch sme už oslovili nové vedenie  MZ SR s požiadavkou o stretnutie, aby sa obnovili prípravy na realizáciu tohto projektu, ktorý zásadne ovplyvní prípravu budúcich lekárov.        

Nepriaznivá situácia trvajúca viac ako rok v živote človeka aj fakulty je relatívne dlhá doba. Táto doba však preverila jednotu akademickej obce našej fakulty a naše schopnosti úspešne čeliť ťažkým a zložitým situáciám. Spoločným úsilím sme dokázali nielen plniť svoje základné povinnosti, ale významne sme sa podieľali aj na pomoci občanom SR pri prekonávaní epidémie. 
Utvrdzuje ma to v presvedčení, že napredovanie ku zvyšovaniu kvality všetkých oblastí činnosti našej fakulty spoločne zvládneme!

 

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS
Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

Apríl 2021