Doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 – nové témy

Termín podania prihlášok - do 3. júna 2024.


12. 03. 2024 14.31 hod.

Školitelia z Lekárskej fakulty UK v Bratislave, ako aj z externých vzdelávacích inštitúcií (pracoviská Slovenskej akadémie vied), s ktorými má Lekárska fakulta UK uzavretú zmluvu o spolupráci, vypísali súhrnne 134 nových tém dizertačných prác na dennú formu štúdia a 82 nových tém na externú formu štúdia.

Termín podania prihlášok je najneskôr do 3. júna 2024. Spolu s prihláškou je potrebné priložiť aj prílohy, vrátane anotácie, ktorú uchádzač vypracuje so svojím budúcim potenciálnym školiteľom. Termín prvého kola prijímacích skúšok bude 26. júna 2024 a to z anglického jazyka (písomný test) a ústna skúška z odboru. Druhé kolo prijímacích skúšok bude vypísané len v prípade, že v prvom kole budú neobsadené témy. Termín podania prihlášok do druhého kola bude do 26. júla 2024. Termín druhého kola prijímacích skúšok bude 21. augusta 2024.

Nové témy nájdete TU

Základné informácie a podmienky prijatia na doktorandské štúdium

Dňa 26. marca 2024 (utorok) sa od 14:00 hod. uskutoční vo Veľkej posluchárni Nových teoretických ústavov LF UK na Sasinkovej ulici 4  informačné stretnutie ohľadom možností doktorandského a špecializačného štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Tešíme sa na Vašu účasť,