Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Erasmus+ výzva na podávanie prihlášok pedagogických a ostatných pracovníkov

na akademický rok 2017/2018


03. 04. 2017 15.41 hod.

Vyhlasujeme výzvu na podávanie prihlášok pedagogických a ostatných pracovníkov LFUK na účasť na učiteľskej mobilite a mobilite pracovníkov v rámci programu Erasmus+, pre akademický rok 2017/2018, na základe inter-inštitucionálnych dohôd s partnerskými univerzitami.

Učiteľská mobilita (STA) spočíva najmä v prednáškovej činnosti. Je určená pedagógom, ktorí sú riadnymi zamestnancami na UK (nie na dohodu ani doktorand).

Informácie (STA)

Mobilita pracovníkov (STT) je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK.

Informácie (STT)

Potrebné dokumenty na odovzdanie:

  • Prihláška STA
  • Akceptačný list z prijímajúcej inštitúcie (forma nie je predpísaná)

Termín pre odovzdanie dokumentov pre STA ako aj STT je  26. 5. 2017

buď cez podateľňu alebo priamo na Samostatný referát  VVČ, DŠ a zahr. stykov LF, Špitálska 24, č.dv. 12

Ďalšie informácie a dokumenty: