EVBRES - návšteva prof. Hansa Lunda

report z návštevy zo dní 28.-30. 6. 2023


26. 07. 2023 11.27 hod.

V rámci medzinárodného projektu “Teaching Evidence Based Research with a Focus on Ambient Assisted Living” financovaného prostredníctvom finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu sa na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky a na Ústave hygieny LFUK uskutočnili v dňoch 28-30. 6. 2023 pracovné stretnutia s Prof.  Hansom Lundom z Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Nórsko, ohľadom finalizácie práce na projekte a možnostiach ďalšej spolupráce, aj v nadväznosti na realizované online prednášky  pre tvorivých pracovníkov LFUK s témou Introduction to Evidence-Based Research (EBR).

Na fotografiách s prof. Hansom Lundom sú z Ústavu hygieny prednostka ÚH Prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH, MUDr. Jana Babjaková, PhD, MPH a Doc.MUDr. Michaela Kostičová, PhD, MPH a na druhej fotografii na Ústave sociálneho lekárstva a lekárskej etiky prednostka ÚSLaLE Doc.MUDr. Michaela Kostičová, PhD, MP, spolu s MUDr. Jana Babjakovou PhD, MPH a Mgr. et Mgr. Silviou Capíkovou PhD. spoluriešiteľkami spoločného projektu COST Action CA 17117 Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research (EVBRES), ktorý predchádzal bilaterálnemu slovensko-nórkemu projektu (https://www.fmed.uniba.sk/veda/evbres-evidence-based-research/).

www.eeagrants.sk
„Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu“