Informačné stretnutie ohľadom rezidentského štúdia so zástupcami MZ SR

dňa 22.5.2024 o 14:00 hod., Moskovská 2, miestnosť M6.


21. 05. 2024 08.50 hod.

 

Informačné stretnutie ohľadom rezidentského štúdia so zástupcami MZ SR, ako koordinátora rezidentského štúdia, a so zástupcami samosprávnych krajov –  dňa 22.5.2024 o 14:00 hod., Moskovská 2, miestnosť M6.

Rezidentské štúdium je formou špecializačného štúdia s identickým špecializačným študijným programom v danom špecializačnom odbore a je financované z účelovo viazaných finančných prostriedkov MZ SR.  Zoznam špecializačných odborov určuje a na svojom webe zverejňuje MZ SR.

Do rezidentského štúdia sa možno prihlásiť prostredníctvom zamestnávateľa, zaradenie do rezidentského štúdia je k 1.2. alebo 1.10. príslušného kalendárneho roka.

Od 1.1.2023 môže byť zamestnávateľom rezidenta iba poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Rezidentské štúdium – informačné zdroje

  • MZ SR – všeobecné informácie ohľadom RŠ – zaradenie, realizácia, ukončenie a povinnosti po jeho ukončení, pre poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti
    https://www.health.gov.sk/?rezidenti

Informačného stretnutia sa môžete zúčastniť aj online:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzJmZmE5MjEtMzY5Mi00NDVlLWJkNGMtMDgzYjgyYTdmMmI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22b12325ae-bd41-424c-a790-c2ce96fcd728%22%7d