Lekárska fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Komisia J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium a nezávislý výskum


14. 03. 2017 08.23 hod.
Od: RNDr. Zuzana Huršanová

Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo aj štúdijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci vyhláseného školského roku.

Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny s výnimkou klinickej medicíny
a programov MBA a LL.M.

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2018-2019 je 30. júna 2017.

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

  • ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni;
  • výborné štúdijné výsledky;
  • výborná znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL (95 iBT test);
  • prednosť majú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA;
  • slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Komisia hľadá uchádzačky a uchádzačov, ktorí svojimi akademickými či osobnými záujmami dokážu prispieť k naplneniu mandátu Komisie - zvyšovať porozumenie medzi občanmi SR a občanmi USA. V tomto zmysle sú v priebehu výberových konaní hodnotené nielen akademické výsledky, ale aj skúsenosti v pracovnom živote a sociálna angažovanosť.

Štipendium okrem mesačných životných nákladov, základného zdravotného poistenia a cestovného zahŕňa aj úhradu školských poplatkov do výšky 19 000.- USD. V prípade záujmu o štúdijný pobyt (Master's study) musí uchádzač zdokladovať dostatok finančných prostriedkov na pokrytie školného na celú dĺžku štúdia, ktoré prevyšujú sumu 19 000.- USD. Komisia nezabezpečuje ubytovanie v USA.

Ďalšie informácie môžete získať na adrese: dasafulbright.sk