MEDICAMENTA NOVA

35. seminár - Aktuálne problémy liečby ochorení CNS


10. 01. 2018 14.25 hod.

25. januára 2018 o 13.30 hod.
Veľká poslucháreň NTÚ LF UK
Sasinkova 4, Bratislava

Organizačný výbor:
Kristová V.
Hricák V.
Mušková M.
Tisoňová J.
Vojtko R.
Wawruch M.
Podujatie je hodnotené kreditmi SLeK a CME.

 

Program: 

Aktuálne problémy liečby ochorení CNS

Úvodné slovo
Kristová V.

Trendy vo vývoji psychofarmák
Pečeňák J.                                                                  (30 min.)

Súčasnosť a budúcnosť liečby Alzheimerovej demencie
Šútovský S.                                                                 (30 min.)

Farmakologické možnosti liečby porúch kognitívnych funkcií
Petrová M.                                                                  (30 min.)

Spinálna muskulárna atrofia-nové možnosti liečby
Kolníková M., Viestová K.                                           (30 min.)

Nové lieky
Hudecová K.                                                                   (30 min.)   

Záverečné slovo
Mušková M.

 

Doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 
                  SFS                                                                  

Dr.h.c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.                      
                   SLS 

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.               
                   SSKF 

RNDr. Mária Mušková, PhD.
                   SLeK

Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.
                 ÚFKF LF UK