Medicamenta Nova 2023

pozvánka na seminár, 26. januára 2023 od 14,00 hod v Ladzianskeho posluchárni LFUK, Sasinkova 2


09. 01. 2023 14.20 hod.

Srdečne Vás pozývame na 39. seminár MEDICAMENTA NOVA, ktorý sa bude konať 26. januára 2023 od 14.00 hod v Ladzianskeho posluchárni LFUK, Sasinkova ul. č. 2.

Organizátormi semináru sú:

ÚSTAV FARMAKOLÓGIE A
KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE LFUK
SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKÁ FARMAKOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE
SLOVENSKÁ LEKÁRNICKÁ KOMORA
KATEDRA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE LF SZU
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE HODNOTENIE ZDRAVOTNÍCKYCH TECHNOLÓGIÍ

 

Seminár sa bude konať pod záštitou

dekana Lekárskej fakulty UK, Prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., IFAANS
a prezidenta SLS, Dr.h.c . Prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc., MHA, MPH

Program  - Biologická liečba v terapii vybraných ochorení

Link na online vysielanie (MS TEAMS):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjVjNjViZTQtMTYxMC00ZjJmLWFmNGYtYTQ5MjMzZmViMDMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22b12325ae-bd41-424c-a790-c2ce96fcd728%22%7d