Naši doktorandi sa zúčastnili 16. Medzinárodnej lekárskej postgraduálnej konferencie v Hradci Králové

21. a 22. novembra 2019


26. 11. 2019 10.06 hod.

Lekárska fakulta v Hradci Králové, ktorá je súčasťou Univerzity Karlovej v Prahe, organizovala v dňoch 21. a 22. novembra 2019 už 16. ročník Medzinárodnej lekárskej postgraduálnej konferencie. Konferencia mala súťažný priebeh a zúčastnilo sa na nej vyše 30 doktorandov lekárskych fakúlt z vyše 10 krajín Európy. Našu fakultu reprezentovali dvaja doktorandi, MUDr. Petra Pšenková, študentka 3. ročníka študijného programu gynekológia a pôrodníctvo, a MUDr. Martin Klein, študent 4. ročníka študijného programu patologická anatómia a súdne lekárstvo. Konferencia prebiehala v nových priestoroch Výučbového centra Lekárskej fakulty v Hradci Králové, ktoré je súčasťou areálu miestnej fakultnej nemocnice.

 

MUDr. Petra Pšenková pôsobí na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej Nemocnice Bratislava a na svojej doktorandskej dizertačnej práci pracuje pod vedením doc. MUDr. Jozefa Záhumenského, Ph.D. V minulom akademickom roku vyhrala 58. ročník fakultnej konferencie Študentskej vedeckej odbornej činnosti v Bratislave. V Hradci Králové prezentovala výsledky svojej vedeckej činnosti s názvom: „How to effectively decrease the frequency of Ceaserean section in the workplace“. Pod dohľadom svojho školiteľa analyzovala na svojom pracovisku indikácie k plánovaným pôrodom cisárskym rezom v rokoch 2015 a 2018. Pri týchto chirurgických pôrodoch významnú časť plánovaných cisárskych rezov indikuje iný špecialista ako gynekológ - pôrodník. V období medzi oboma sledovanými obdobiami autori štúdie implementovali špecifické opatrenia prijaté za účelom zníženia frekvencie cisárskych rezov na svojej gynekologicko-pôrodníckej klinike. Takéto prijaté špecifické opatrenia sú ľahko implementovateľné, vytvorené na základe moderných medicínskych znalostí a môžu byť považované za finančne nenáročné. Výsledkom ich výskumu je, že zmenou prístupu a otvorenou medziodborovou spoluprácou je možné výrazne znížiť výskyt akútnych aj plánovaných cisárskych rezov. Podľa výsledkov doktorky Pšenkovej a jej školiteľa sa počet cisárskych rezov znížil po prijatí špecifických opatrení na pracovisku až o 11,3%.

 

MUDr. Martin Klein je odborným asistentom na Ústave histológie a embryológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave a zároveň je študentom externej formy doktorandského štúdia. V minulom akademickom roku sa umiestnil na druhom mieste v rámci 58. ročníka fakultnej konferencie Študentskej vedeckej odbornej činnosti v Bratislave. Na medzinárodnej konferencii doktorandov prezentoval prednášku s názvom: „Telocytes: newly described interstitial cells in human uterus – identification of suitable immunohistochemical marker and possible significance in the pathogenesis of uterine fibroids“. Doktor Klein sa vo svojej vedeckej práci zameriava na identifikáciu novo-objavených intersticiálnych buniek v ženských pohlavných orgánoch, ktoré sa označujú ako telocyty. Ako prvému sa mu ich podarilo potvrdiť vo všetkých anatomických častiach maternice, vrátane krčku maternice. Potvrdil tiež, že nie všetky markery na ich identifikáciu, tak ako to opisujú iní autori, sú vhodné na rutinnú diagnostiku telocytov. V druhej časti svojej štúdie zistil absenciu telocytov vo vnútri relatívne častých benígnych nádorov maternice, leiomyómov. Ostáva ešte doriešiť otázku, či je vymiznutie telocytov kľúčovým krokom v patogenéze leiomyómov maternice, alebo sa jedná len o výsledok komplexných zmien mikroprostredia, ku ktorým dochádza v nádorovom tkanive.

 

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.,

prodekan LF UK  pre vedu, výskum, grantovú problematiku, doktorandské štúdium a študentskú vedeckú odbornú činnosť