Naši študenti na medzinárodnej konferencii v Hradci Králové

18. ročník Medzinárodnej postgraduálnej konferencie lekárskych fakúlt


22. 12. 2021 08.39 hod.

 

V dňoch 25. a 26. novembra 2021 sa na pôde Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Hradci Králové uskutočnil 18. ročník Medzinárodnej postgraduálnej konferencie lekárskych fakúlt. Na konferencii prezentovalo výsledky svojho výskumu 28 doktorandov z 11 krajín. Našu fakultu zastupovali dvaja doktorandi – MUDr. Lenka Lapides z Ústavu histológie a embryológie LF UK a MUDr. Peter Stanko z Ústavu patologickej fyziológie LF UK. Tento postgraduálny kongres je už od roku 2005 každoročnou súčasťou zimného semestra Lekárskej fakulty v Hradci Králové. Je nám veľkou cťou, že aj tento rok sa naši doktorandi mohli na ňom aktívne zúčastniť.

Úroveň prednášok bola tak ako po iné roky veľmi vysoká. Komisia pozostávajúca zo zástupcov piatich krajín napokon vybrala tri najlepšie práce, ktoré boli ocenené. Na prvom mieste sa umiestnila reprezentantka Českej republiky so svojou prácou „A Diagnostic Conundrum: Identification of a Casual Mutation in a Patient with Severe Neonatal-onset Bowel Disease“. Druhé miesto obsadil výskum z Holandska na tému „Muscle Wasting in Cachexia is Associated with Chemotherapy Sensitivity of Organoids Derived from Patients with Cancer of the Pancreatic Head“ a napokon ako tretí sa umiestnil reprezentant Maďarska s prácou „Electrical Coupling Shapes Light Evoked Retinal Ganglion Cell Population Code Response Transience“.

Dokotrand našej fakulty MUDr. Peter Stanko prezentoval výsledky svojej práce pod názvom „Cardioprotection by Dual Inhibition of Neprilysin and Angiotensin II Receptor in L-name induced Hypertension”. Cieľom práce bolo detekovať potenciálne kardioprotektívne účinky ARNI na modeli L- NAME indukovanej hypertenzie a porovnať tieto efekty s účinkami klasického ACE inhibítora kaptoprilu. Táto práca potvrdila hypotézu, že podávanie inhibítora neprilyzínu sakubitrilom v kombinácii s blokádou AT1 receptora pre angiotenzín II  zabránilo vzniku hypertrofie myokardu a zlepšilo ako systolickú, tak diastolickú funkciu ľavej komory pri L-NAME indukovanej hypertenzii. MUDr. Lenka Lapides prezentovala svoju prácu s názvom „Recurrent Implantation Failure and Recurrent Abortion“. Autorka sa zamerala na imunologický faktor príčiny neplodnosti a to konkrétne na uterinné NK bunky. Na svojom súbore viac ako 200 pacientok ukázala dôležitosť výskumu uterinných NK buniek a individuálneho prístupu liečby u týchto pacientiek.

Lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Hradci Králové sídli v niekdajšom kráľovskom meste, v ktorom odznel aj slávny výrok prezidenta Edvarda Beneša: „Vzdelávaním musíme a chceme prispievať k slobode“. Študuje na nej takmer 1600 študentov. V tomto meste sa narodil aj svetoznámy patológ Karel Rokitanský, o ktorom sa traduje, že práve on zaviedol používanie titulu „MUDr.“ Medici a lekári si však jeho meno spájajú najmä s Mayerovým – Rokitanského – Küsterovým – Hauserovým syndrómom (vrodená chyba, pri ktorej sa nevyvinie maternica, vajíčkovody a časť pošvy) a s Rokitanského - Aschoffovými sínusmi / kryptami (invaginácie sliznice žlčníka, ktoré sa zvýrazňujú pri žlčových kameňoch).

Ivan Varga
prodekan LF UK pre vedu a výskum, doktorandské štúdium a medzinárodné vzťahy