Návšteva na NYU School of Medicine

v dňoch 21. – 25. 10. 2017


02. 11. 2017 15.43 hod.

Vedenie LF UK a prorektorka UK navštívili v dňoch 21. – 25. 10. 2017 New York University School of Medicine (NYU SoM). Cieľom návštevy bolo oboznámiť sa s modernými trendmi vo výučbe medicíny na NYU SoM, ktorá patrí medzi najprestížnejšie lekárske fakulty v USA.

O tom, že ide o jednu z najlepších lekárskych fakúlt svedčí aj fakt, že z 8000 prihlásených záujemcov o štúdium, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky počas predchádzajúceho štúdia je na pohovor pozvaných 800 kandidátov, z ktorých komisia vyberie 140 študentov. Významným faktorom z hľadiska štúdia predstavuje fakt, že na praktickej výučbe medikov sa podieľajú všetci lekári nemocnice aj lekári ambulantných pracovísk mimo nemocnice.

V priebehu posledných rokov došlo na NYU SoM k výraznej zmene kurikula:

  • Študenti sa učia komunikačným zručnostiam s pacientom takmer od prvého dňa nástupu na štúdium. Je to dané aj tým, že v porovnaní s európskymi lekárskymi fakultami je dĺžka štúdia na NYU SoM 4 roky. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť fakt, že študenti už pred nástupom na NYU SoM absolvovali 4-ročné štúdium na univerzite (college), v rámci ktorého sa venovali teoretickým predmetom, zahŕňajúcim matematiku, fyziku, biológiu a chémiu.
  • Výučba predlinických predmetov prebieha vo forme blokov, ktoré sú zamerané na jednotlivé orgánové systémy.
  • Významnú časť výučby tvorí nácvik na simulátoroch a interakcie so štandardizovanými pacientmi (hercami).

Počas stretnutia dekan NYU SoM, prof. MD. Robert I. Grossman, ktorý je zároveň aj riaditeľom nemocnice, v ktorej prebieha praktická výučba, priblížil proces zmeny kurikula na fakulte, ktorý nasledoval po intenzívnych diskusiách medzi predklinickými a klinickými pracovníkmi. Výsledkom je výučba, kedy sa už počas predklinickej prípravy zdôrazňuje význam získaných vedomosti z hľadiska ich praktického využitia v medicíne.

Pracovníci LF UK sa v rámci pracovnej cesty stretli aj s prof. Jánom Vilčekom, ktorý v rámci svojej nadácie podporuje výmenné pobyty pedagógov a doktorandov medzi NYU SoM a LF UK. Okrem toho navštívili laboratória NYU SoM a diskutovali možnosti ďalšej vedeckej spolupráce.

Aj napriek tomu, že NYU SoM a LF UK fungujú v rozličnom finančnom, personálnom a sociálnom prostredí, zmeny, ktoré uskutočnili v systéme výučby na NYU SoM sú inšpiratívne a ukazujú akým smerom sa vyvíja štúdium medicíny vo svete. Aj keď nie je možné všetky zásahy do kurikula preniesť do reálií LF UK, možnosti pre viaceré kľúčové zmeny sú zrejmé a nevyhnutné, pričom niektoré z nich už boli zapracované do výučby na LF UK (napr. výučba na simulátoroch). Na základe návštevy bude vypracovaný podrobný koncept ďalších zmien vo výučbe medicíny na LF UK, ktorého základným cieľom bude modernizácia výučbového procesu tak, aby absolventi našej fakulty disponovali relevantnými poznatkami na základe medicíny založenej na dôkazoch, kritickým myslením, klinickými zručnosťami a na etických princípoch založenej schopnosti komunikácie.