NCZI bude vzdelávať budúce lekárky a lekárov v oblasti e-zdravia

Tlačová správa 8. 4. 2024


09. 04. 2024 14.57 hod.

 

Národné centrum zdravotníckych informácií  (NCZI), zastúpené riaditeľom Pavlom Vršanským, a Lekárska fakulta Univerzity Komenského, zastúpená dekanom Jurajom Payerom, dnes uzavreli dve memorandá o vzájomnej spolupráci. Prvé sa týka vzdelávania budúcich lekárok a lekárov v oblasti ezdravia, predmetom druhého memoranda je gestorstvo obsahovej časti slovenskej a latinskej verzie Medzinárodnej klasifikácie chorôb.

Obe strany sa v nich zaviazali vzdelávať medikov v oblasti elektronického zdravotníctva, podieľať sa na ich edukácii v legislatíve, týkajúcej sa práv a povinností lekárov, ako aj spolupracovať pri rozvoji jedenástej revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-11). 

Vďaka prvému z memoránd sa rozšíri vzdelávací systém na Lekárskej fakulte o elektronické zdravotníctvo, v prvej fáze formou prednášok a seminárov. V prípade priaznivej odozvy sa bude ezdravie vyučovať ako samostatný učebný predmet. Na výuke budúcich lekárok a lekárov sa bude priamo podieľať NCZI.    

Na slávnostnom podpise memoránd sa na pôde najväčšej lekárskej fakulty na Slovensku zúčastnila aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, ktorá ocenila snahu oboch strán edukovať medičky a medikov v oblasti elektronického zdravotníctva. „Podpis memoranda je krokom k urýchleniu procesu skvalitnenia vzdelávania budúcich lekárov. Zároveň digitalizácia a odbyrokratizovanie zdravotníctva je veľkou výzvou, nakoľko bez kvalitných dát nie je možné zlepšovať systém v prospech pacienta,“ zdôraznila ministerka a vyzdvihla, že Slovensko ako jediná krajina už preložila medzinárodnú klasifikáciu chorôb do latinského jazyka.

 „Chceme docieliť, aby študenti nevnímali elektronické zdravotníctvo ako záťaž, ale uľahčenie ich práce v praxi,“ doplnil v tejto súvislosti riaditeľ NCZI Pavol Vršanský. V tomto kontexte ponúkol možnosť zapojiť študentov, a to aj z iných fakúlt, do testovania elektronického zdravotníctva a jeho nových služieb. 

Dekan Lekárskej fakulty Juraj Payer si od spolupráce LF UK a NCZI sľubuje skvalitnenie výučby budúcich lekárov v oblasti využívania informačných technológií a technologických inovácií v medicínskej praxi. „Medici sa už počas štúdia budú môcť oboznamovať s niektorými pre nich dostupnými funkcionalitami elektronického zdravotníctva a následne s nimi efektívne pracovať, aj keď prídu do praxe. Veríme, že to prispeje zároveň k zlepšeniu služieb elektronického zdravotníctva, ktoré prinesie množstvo benefitov celému systému a najmä pacientom,“ uzavrel.