Osobnosť vedy a techniky 2023

Laureátom prestížneho ocenenia sa stal prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC.


13. 11. 2023 15.46 hod.

GRATULUJEME PROF. FEDOROVI ŠIMKOVI

Laureátom prestížneho ocenenia Osobnosť vedy a techniky 2023 sa stal náš prednosta Ústavu patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave, klinický a experimentálny kardiológ prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC. Ocenenie, ktoré udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, získal za vynikajúce výsledky v terapii hypertenzného a zlyhávajúceho srdca a za mimoriadnu reprezentáciu slovenskej medicíny v zahraničí.  

Srdečne gratulujeme.

 

Profesor Fedor Šimko viac než 40 rokov vedecky rieši jeden z prioritných problémov modernej medicíny – hľadanie nových prístupov k liečbe zlyhávajúceho srdca.

Zlyhanie srdca je časté ochorenie s veľmi zlou prognózou. Jeho najčastejšou príčinou je tzv. hypertenzné srdce, teda poškodenie srdca spôsobené vysokým krvným tlakom. Podstatne viac pacientov sa môže zachrániť zabránením prechodu hypertenzného srdca do srdcového zlyhania ako liečbou už zlyhávajúceho srdca.

Profesor Šimko skúma nové perspektívne farmaká z hľadiska ich liečebného efektu na hypertenziu a hypertenzné srdce na niekoľkých modeloch experimentálnej hypertenzie. Medzi prvými na svete popísal antihypertenzívne účinky ivabradínu a melatonínu. Podrobne charakterizoval hormonálnu aktiváciu na modeloch experimentálnej hypertenzie a ukázal, že pri viacerých typoch hypertenzie dochádza prekvapujúco k útlmu systému renín-angiotenzín (a nie k jeho predpokladanej aktivácii), čo môže výrazne ovplyvniť prístup k terapii hypertenzných pacientov. Významne prispel k charakterizovaniu vysokej srdcovej frekvencie ako kardiovaskulárneho rizikového faktora. Bol jedným z troch hlavných autorov, ktorí zmapovali stav terapie hypertenzie a srdcového zlyhania v SR na kohorte 20-tisíc pacientov.

Profesor Šimko publikoval viac ako 105 prác v časopisoch Current Contents, pričom 29 z nich má impakt faktor nad 5 a v 55 karentovaných publikáciách je prvým autorom. Má vyše 2200 indexovaných citácií, Hirschov index 33 a päťkrát bol pozvaný robiť guest editora renomovaných vedeckých časopisov. Udelené mu boli viaceré významné medzinárodné a národné ocenenia (Vedec roka SR 2008, nominácia na Krištáľové krídlo 2009, Jesseniova a Guothova cena prezídia SLS, Hynkova medaila LFUK, prestížne štipendium Alexander von Humboldt Foundation, titul FESC od Európskej kardiologickej spoločnosti, reviewer renomovaných časopisov vrátane Lancetu a Circulation). Databáza svetových expertov “Labom.org” v priebehu posledných dvanástich rokoch uvádzala profesora Šimka medzi prvými tridsiatimi expertmi v siedmich rozličných oblastiach kardiológie, pričom pod heslom kaptopril, čo je jedným z prvých liekov na srdcové zlyhanie, je 10 rokov vedený na prvom mieste.

Vzdelanie a pozície:

1981 – MUDr., Lekárska fakulta UK, diplom s vyznamenaním a udelením Ceny rektora UK

1987 – CSc. v odbore normálna a patologická fyziológia

1988 – atestácia z internej medicíny I. st.

1991 – docent - habilitácia v odbore normálna a patologická fyziológia

1996 – atestácia v odbore kardiológia

2000 – profesor – inaugurácia v odbore normálna a patologická fyziológia

2008 – cena: Vedec roka Slovenskej republiky 2008

2009 – udelenie titulu Fellow of the European Society of Cardiology (FESC)

2007 – 2011 – prodekan pre vedu a výskum LF UK v Bratislave

2007–  doteraz – hlavný garant odboru normálna a patologická fyziológia

2016 – doteraz – prednosta Ústavu normálnej a patologickej fyziológie LF UK v Bratislave

Ocenenia:

2008 – Vedec roka SR 

2009 – finalista Krištáľové krídlo za medicínu a vedu (medzi troma nominovanými)

2016 – Jesseniova cena prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti

1998 – Guothova cena prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti

2016 – Hynkova medaila LF UK (najvyššie ocenenie Lekárskej fakulty UK v Bratislave)

2007 – Zlatá medaila LF UK v Bratislave

2016 – Čestné členstvo Slovenskej kardiologickej spoločnosti

2016 – Čestné členstvo Slovenskej patofyziologickej spoločnosti

2022 – Čestné členstvo Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti