Praktická výučba na ústavoch a klinikách LF UK - pravidlá!!!

update


17. 09. 2021 17.05 hod.

V záujme čo najdlhšieho udržania prezenčnej praktickej výučby prijalo dňa 21.9.2021 Vedenie LF UK špecifikáciu a racionálnu modifikáciu pravidiel praktickej výučby na ústavoch a klinikách LF UK.

Praktická výučba na ústavoch a klinikách LF UK sa realizuje v režime kontroly OTP (očkovaný/testovaný/prekonal ochorenie) podľa nasledovných pravidiel: 

 • Počas celého trvania výučby majú študenti aj vyučujúci prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom (od červenej farby okresu podľa Covid-automatu sú povinné respirátory), dodržiavajú rozostupy a dezinfekciu rúk. Podmienky minimalizujúce riziko prenosu infekcie Covid-19 pri výučbe zabezpečuje pracovisko a vyučujúci kontrolujú ich dodržiavanie.
 • Plne zaočkovaní študenti a študenti s prekonaným ochorením Covid-19 v období za ostatných 180 dní sa netestujú a môžu absolvovať prezenčnú výučbu.
 • Nezaočkovaní študenti alebo študenti, ktorí nie sú plne zaočkovaní, majú povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom Covid-19 testu (Ag, RT-PCR, rýchly PCR) pred nástupom na praktickú prezenčnú výučbu nie starším ako 72 hodín.
 • Nezaočkovaní študenti, ktorí prídu do úzkeho kontaktu s Covid-19 pozitívnou osobou (v dobe 2 dni pred pozitívnym testom), sa dajú otestovať cez korona.gov.sk a musia ísť do karantény, ktorú môžu ukončiť negatívnym výsledkom Covid-19 testu, vykonaným najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Úzky kontakt je priamy fyzický kontakt na vzdialenosť menej ako 2 metre bez prekrytia horných dýchacích ciest.
 • Plne zaočkovaní študenti, ktorí prídu do úzkeho kontaktu s Covid-19 pozitívnou osobou, nejdú do karantény, pokračujú vo výučbe.
 • Študenti, ktorí majú klinické príznaky ochorenia Covid-19, majú povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom Covid-19 testu pred nástupom na praktickú prezenčnú výučbu nie starším ako 72 hodín.
 • Študent, ktorý má pozitívny Covid-19 test o tejto skutočnosti bez odkladu informuje všetky svoje úzke kontakty, zostáva v karanténe a nahlási túto skutočnosť na pracovisku, kde má mať v tom čase výučbu. Zároveň to oznámi na covidfmed.uniba.skhttps://uniba.sk/spravodajsky-portal/koronavirus/. Karanténa trvá 10 dní, v prípade, že nepretrvávajú klinické príznaky.
 • V prípade neschopnosti preukázať sa splnením aspoň jednej z podmienok OTP sa študent praktickej výučby zúčastniť nemôže a má absenciu. O spôsobe náhrady absencie rozhoduje prednosta ústavu/kliniky.
 • V prípade povinnej karantény študenta podľa vyhlášky ÚVZ SR bude neúčasť ospravedlnená.  O spôsobe náhrady vymeškanej výučby rozhoduje prednosta ústavu/kliniky.
 • Zamestnanci ústavov/kliník sú povinní kontrolovať podmienky splnenia OTP pred začiatkom praktickej prezenčnej výučby.
 • Nezaočkovaným zamestnancom ústavov/kliník sa dôrazne odporúča, aby sa pravidelne testovali na prítomnosť Covid-19 (Ag, RT-PCR testom)

Poznámky:

RT-PCR/Ag test si študent aj zamestnanec zabezpečuje sám a na vlastné náklady.

Prekonanie ochorenia Covid-19 študent dokladuje potvrdením o pozitivite Covid-19 testu.

Definícia plne zaočkovaný:

 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny
 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii dávky jednodávkovej vakcíny
 • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky dvojdávkovej vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania Covid-19