Príhovor dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

„CHRÍPÔČKA“ cerí zuby, komplikuje nám život, ohrozuje nás. (27. 10. 2020)


27. 10. 2020 13.56 hod.

Milí študenti,

epidémia, ktorej závažnosť si mnohí ešte stále neuvedomujú, naberá na sile, komplikuje nám život, bohužiaľ nás aj vážne ohrozuje. Opatrenia, na úrovni celej krajiny aj v rámci našej univerzity a fakulty smerujú ku jedinému cieľu, ochrániť spoločnosť pred poškodením zdravia a úmrtiami, ktorým sa dá zabrániť. Epidémia však stále naberá na sile, jej skutočný potenciál len odhadujeme. Situácia sa mení zo dňa na deň, a s ňou aj prijímané opatrenia, ktoré preto môžu na prvý pohľad pôsobiť chaoticky.

V súčasnosti sme prešli na dištančnú výučbu vo všetkých ročníkoch a študijných programoch obidvoch stupňov štúdia. Vedenie LF UK urobilo všetko, vrátane testovania študentov na SARS-CoV-2, aby sme umožnili prezenčnú výučbu klinických predmetov v šiestom ročníku, ktorú sme doteraz aj realizovali. Uznesenie vlády SR a z toho vychádzajúce nariadenia rektora UK nám to však už neumožňuje.

Napriek tomu sa stále snažíme situáciu riešiť. Jednou z ciest je  aj možnosť pre študentov 6. ročníka uzavrieť pracovné zmluvy na lôžkových oddeleniach nemocníc, najvhodnejšie univerzitných, kdekoľvek v SR. Pracovali by v odbore, v ktorom sa pripravujú na štátnu záverečnú skúšku a to na dobu, počas ktorej by mali mať predštátnicovú prax (praktickú klinickú výučbu). Prácu by mali zaplatenú a mali by možnosť priameho kontaktu s pacientom.                                             

Vedenie LF UK hľadá aj iné cesty. Po rokovaní s prorektorkou UK pre pedagogickú činnosť sme požiadali rektora UK, aby oslovil ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou o výnimku pre praktickú výučbu študentov 6. ročníka LF. Zdôraznili sme, že ak by bolo ohrozené riadne ukončenie štúdia budúcoročných absolventov, bola by to pre zdecimované a zdevastované zdravotníctvo našej krajiny ďalšia pohroma. V tomto zmysle som priamo oslovil aj ministra zdravotníctva SR, ktorý prisľúbil pomoc v súčinnosti s ministrom školstva.

V krátkom oslovení sa nedá opísať množstvo aktivít, ktorí jednotliví členovia Vedenia LF UK a Komisie krízového riadenia LF UK počas koronakrízy vykonávajú. Chcem Vás len uistiť, že pracujeme doslovne dňom aj nocou.  Snažíme sa riadiť pedagogickú činnosť fakulty najlepšie ako sa len dá, organizujeme aj pomoc študentov pri zvládaní koronakrízy.

Informácie o opatreniach sú zverejňované cestou oficiálnej stránky fakulty, jej FB, aj študentom individuálne. Doba je však natoľko dynamická, že opatrenia, ktoré prijmeme na sklonku dňa, na druhý deň už nemusia byť aktuálne. Aj z toho môže prameniť dojem o chaotických krokoch.

Na záver vás všetkých chcem ubezpečiť o plnom nasadení členov Vedenia LF UK na hľadanie najlepších možných krokov na udržanie činností našej fakulty tak, aby sme mohli riadne ukončiť zimný semester aj celý akademický rok. Žiadame vás o pochopenie situácie aj o pomoc pri jej zvládaní.

 

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS
Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave