prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 17. 9. 2017 vo veku nedožitých 67 rokov navždy opustil dlhoročný pedagóg a vedec Lekárskej fakulty UK v Bratislave


18. 09. 2017 10.20 hod.

Profesor MUDr. László Kovács, DrSc., MPH  sa narodil 16. 10. 1950 v Budapešti.

Vedeckú hodnosť „Doktor lekárskych vied“ v odbore pediatria získal na základe obhajoby doktorskej dizertačnej práce v roku 1988. Vedecko-pedagogický titul docent v odbore pediatria získal v r. 1994 a vedecko-pedagogický titul  profesor v odbore pediatria v r. 1998.

Do januára 2017 bol prednostom II. detskej kliniky LFUK a DFNsP v Bratislave a zároveň viedol aj detskú nefrologickú ambulanciu. Zaoberal sa diagnostikou a liečbou chorôb u dojčiat a detí, špecializoval sa na choroby obličiek u detí a na dedičné choroby. Získal atestáciu z pediatrie, nefrológie a klinickej genetiky. Absolvoval viaceré dlhodobé pobyty na zahraničných odborných pracoviskách (Chicago, London, Arhus, Pécs). Bol členom výboru Slovenskej pediatrickej spoločnosti, predsedom sekcie detskej nefrológie Slovenskej nefrologickej spoločnosti.  Bol garantom špecializačného vzdelávania lekárov v odbore pediatria, doktorandského štúdia a pre získavanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor v odbore pediatria na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Je zostavovateľom a autorom učebnice z detského lekárstva, má rozsiahlu prednáškovú a publikačnú činnosť. V roku 2012 sa stal víťazom ankety Hospodárskych novín „Top lekári SR“ ako najlepší pediater.

Dňa 6. 8. 2013 prezident Maďarskej republiky, pán János Áder udelil profesorovi MUDr. László Kovácsovi, DrSc., MPH, najvyššie civilné štátne vyznamenanie Maďarska − Rád Maďarskej republiky. Dôstojnícky kríž Rádu Maďarskej republiky prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH si zaslúžil ako uznanie za svoju mimoriadnu odbornú a pedagogickú činnosť a za zásluhy na rozvoji cezhraničnej vedeckej spolupráce.

Česť jeho pamiatke.

Vedenie Lekárskej fakulty UK v Bratislave