Program MOGPA (Make Our Planet Great Again)

štipendium na 12 mesačný pobyt vo Francúzsku


25. 03. 2021 10.00 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

Radi  by sme Vás informovali o možnosti získať štipendium na 12 mesačný pobyt vo Francúzsku pre mladých vedeckých pracovníkov (post doc - do 5 rokov po získaní titulu PhD.).

Ide o program MOGPA (Make Our Planet Great Again), v rámci ktorého je vyhradených 40 štipendií.

Výška mesačného štipendia : 2500 Eur

Jednorazový príspevok 500 Eur na zníženie prvých výdavkov po príchode do Francúzska.

Kompletné zdravotné poistenie vo Francúzsku.

Začiatok pobytu: január 2022

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 3. mája 2021.

Výzva je orientovaná v duchu stratégie "One Health" na prevenciu proti šíreniu zoonóz, ale aj dopadov pandémie na spoločnosť. Vedné disciplíny, ktoré sa dotýkajú danej témy: medicína a biomedicína, veterinárne zdravotníctvo, agronómia, ekológia, sociológia, demografia, geografia a pod. Výberová komisia bude hodnotiť aj prínos pobytu z hľadiska bilaterálnej alebo európskej spolupráce (napr. plánovaná spoločná účasť na výzvach programu Horizont Európa a pod.)

Podrobnejšie informácie k výzve TU!!!

Výzva je zverejnená aj na Facebooku Campus France Slovensko: Facebook

V prípade podrobnejších informácií neváhajte kontaktovať:

Martina SAGANOVÁ, Chargée des échanges
Coopération Scientifique, Technique et Universitaire
Service de Coopération et d'Action Culturelle, Ambassade de France en Slovaquie
Sedlárska 7, 812 83 Bratislava
Tel.: 0421 2 59 34 77 41; www.institutfrancais.sk