RUSKA FEDERACIA

ZMENA predlzenie TERMINU pre podavanie ziadosti o stipendijne pobyty - 15. 12. 2021 do 23.59 hod.


23. 11. 2021 10.15 hod.

Vážené dámy, Vážení páni, milí priatelia ruského jazyka,  

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe informácií z ruskej strany bol termín podávania žiadosti o štipendijné pobyty v Ruskej federácii udeľované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody predĺžený.   

Informácia o predĺžení uzávierky sa týka podávania žiadostí o štipendijné pobyty v Ruskej federácii udeľované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody. 

Na základe informácií z ruskej strany je termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty v Ruskej federácii 15. december 2021 23.59 hod. (uzávierka platí ako pre ruský on-line systém tak aj pre on-line systém SAIA, n. o.). 

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody je potrebné, aby uchádzač najskôr podal žiadosť podľa podmienok ruskej strany do stanoveného termínu. Následne si uchádzač musí podať žiadosť v SAIA, n. o. do stanoveného termínu uzávierky podávania žiadostí (základnou podmienkou v tomto prípade je, že žiadateľ preukáže, že si podal žiadosť o pobyt v Ruskej federácii podľa podmienok ruskej strany). 

Žiadosť o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody sa predkladá: 

  1. cez ruský on-line systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii (iba on-line) 

a zároveň 

  1. cez on-line systém SAIA, n. o. (on-line aj poštou). 

Podávanie žiadosti: 

  1. cez ruský on-line systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii: 
  • on-line v ruskom systéme pre zahraničných uchádzačov na študijné a výskumné pobyty v Ruskej federácii na webstránke: https://education-in-russia.com/. Do termínu uzávierky najneskôr 15. 12. 2021 23.59 hod. 
  1. cez on-line systém SAIA, n. o.: 
  • on-line na webovej stránke www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 23:59 hod. v deň uzávierky 15. 12. 2021), a to v prípade, že uchádzač má záujem o príplatok ku štipendiu zo slovenskej strany; 
  • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka). 

Žiadosť o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody si uchádzači môžu podať pri nasledovných typoch štipendijných pobytov: 

Viac informácií k podávaniu žiadosti nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o. na webovej stránke www.saia.sk v časti https://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=all

Dovoľujeme si Vás poprosiť o zaslanie horeuvedenej informácie prípadným záujemcom o štipendijné pobyty v Ruskej federácii.